Site Overlay

How to Apply Law in Egypt? A Practical Guide for the Roman Judge:

A Case-study of P. Oxy. II 237 and Other Papyrological Evidence on Legal Pluralism in the Roman Times.
The project is financed by National Science Centre of Poland: Opus 14 grant (2017/27/B/HS3/01350).

̣ ̣[± ?] col. 1
[about 25–28 lines possibly missing]
— — — — — — — — — —
1      [± ?] traces         ]δ̣α̣ ̣[± 4]
2      [± ?] ̣ ̣[                        ]  ̣  ̣  ̣  ̣
3      [± ?]κ  ̣κ̣ας̣ α  ̣  ̣  ̣[ ± 9 ]  ̣ ν̣̣̣  ̣ ̣ ̣πον
4      [± ?]  ̣  ̣  ̣  ̣θ̣α̣ι̣ ε̣ρ̣χ̣[  ± 5  ] εἶν̣αι δε̣
5      [± ?]ε̣σ̣τ̣[ ± 5 ] Πομπ̣ωνίῳ
6      [Φαυστιανῷ ἐπάρχῳ Αἰγύπτου ±?       ] π̣α̣ρ̣ὰ Δι̣ο̣[νυ]σίας̣ [Χ]αιρ̣ήμ̣[ο]νος τ̣οῦ
7      [Φανίου μητρὸς  ± ?] ἡ̣γ̣[εμὼ]ν̣ κ̣ύριε [ ̣] ̣[   ̣ ̣]   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ε̣ιν ἐν
8      [± ?]σ[± 2] ̣α̣ ̣[± 2] ̣  ̣  ̣  ̣ν̣α̣[ ̣]τ[   ̣  ̣] ἐ̣π̣ι̣β̣ο̣υ̣λεύειν
9      [± ?]μ[ ̣  ̣  ̣]ησα ει  ω̣σ̣ ̣ [  ̣  ̣  ̣]α̣ι̣ο̣ν ἦν –
10    [± ?] φιλ[όστορ?]γο̣ς̣ μὲν κα̣[ὶ] φ̣ι̣λ̣ο̣πάτωρ   ̶
11    [± ?].αδ[± 5] ̣ ̣ [± 2]π̣αθου̣[σα? τ]ῶν ἡμε-
12    [τέρων δικαίων?] ̣ ἠγαν[ακ]τ̣[± 2]  ̣  ̣  ̣ δ̣ε̣  ̣  ̣  ̣ε̣ν̣ τ̣ὴν φι̣  ̶
13    [λανθρωπίαν? ± ?]ε̣ γεν̣ομ[εν]η̣  ̣[ ± 7 ]ν̣ γὰρ ἀφορ-
14    [μη- ± ?]ε̣υ̣ά̣ζ̣ων ἔ̣τ̣ι̣  σ̣[  ̣]  ̣[± 3]α̣ζ̣όμενος
15    [± ?] ̣κ̣α̣τ̣έσχε μοι Νθ̣  ̣[τῆς μ]ητ̣ρ̣ῴας̣
16    [ ± ? ]  ̣  ̣  ̣κ̣[  ̣  ̣  ̣]το ἀρξάμενο̣ς̣ ἀ̣π̣ὸ̣ Λ̣ογγαίου
17    [Ρούφου ± ? ]ζ̣ο̣ντι ἐπε̣ι̣θόμην ̣[± 4]ω̣[̣± 3]  ̣ε̣ύομ̣ε̣ν̣col. 2
— — — — — — — — — —
1      [± ?                                      ]ει̣σ̣ε̣ω̣σ̣[± ?]
2      [± ?                          τῶ]ν̣ ὑπαρχ̣[όντων ± ?]
3      [± ?                                  ]μου τῷ ̣ ̣[± ?]
4      [± ?                       τετόλ?]μ̣ηται καὶ̣ ̣[± ?]
5      [± ? Χαιρήμων Φανίου γυ]μνασιαρχ[ήσας  τῆς Ὀξυρυγχειτῶν πόλεως ± ?]
6      [± ? ] ̣ ̣ ̣τ̣ι̣[ ± 5 ]σ̣ιν μητ̣[± ?]
7      [± ? ] ̣ ̣τ̣ὴν μὲν Σ̣ι̣μ̣ίλιδ̣ος [± ?]
8      [± ? ] ̣ ̣ ̣ν̣όμω̣ν̣ π̣ερὶ τοῦ ἐξε[τάζειν ± ?]
9      μ̣[± ? ’Οξυρυγ?]χ̣ε̣ί̣τ̣ην δι̣᾽ ἀ̣ρ̣χιδικαστοῦ τιν[ὸς? ± ?]
10    ̣[± ? ] ̣ ̣ ̣α̣ κ̣αλ̣ῶνται ταῖς θυγατρά̣[σι ± ?]
11    [± ? ἐπέστ?]ε̣ι̣λ̣α̣ν στρα̣[τ]η̣γ̣ͅῷ̣ Λεοντοπο̣[λίτου ± ?]
12    [± ? ]γ̣ε ̣ ̣[ ̣ ̣] ̣ ̣[±6]ειν ἐφ᾽ὃν̣
13    [± ? ] ̣ ̣ ̣ω̣ς π̣άντα τεχνάσ̣[ματα                       
14    [± ?              ] Λογγα̣ῖ̣ο̣ς̣ [Ῥο]ῦφος Ἰσιδ[ώρῳ στρατηγῷ Ὀξυρυγχείτου χαίρειν     ± ?]ω̣ ̣[ ̣ ̣]
15    ̣ [ Χαιρήμονος Φανίου γυμνα]σ̣ι̣αρχήσαντος [τῆς Ὀξυρυγχειτῶν πόλεως ± ?] ̣[ ̣] ο̣τ̣[ ̣] ̣[
16    ὡ̣ς̣ μὴ̣ δ̣εόν̣τ̣ω̣ς γε̣ν̣ο̣μ̣έ̣ν̣η̣ς̣ ἀ̣ν̣τ̣ίγραφον ὑποτά̣[ξαντος ± ?] ̣[ ̣ ̣] ̣ν̣[ ̣]τ[± ?]
17    θῆ[ν]α̣[ι] τὰ̣ [ἀ]κ̣ό̣λ̣ο̣υ̣θ̣α̣ π̣ ̣ ̣ [± 5] κ̣ε̣ // Παχὼν [κζ ± ?] μ̣ο̣υ̣[± ? Ἰσι-]
18    δ̣[ώρ]ῳ ̣τͅῷ στρατ̣η̣γ̣ῷ̣ τ̣ό̣τ̣ε̣ καὶ ὁ σ̣τ̣ρ̣α̣τ̣ηγὸς ἁπλῶς [ ± ?]ρ̣α̣ δὲ το̣ῦ [± ?]
19    α̣ ̣ ̣ ̣υ ̣ ἀ̣ν̣τιγράφου τῶν γραφέ̣ν̣των ὑπὸ τοῦ [Ῥούφου? ± ?]ω̣ν̣ αὐτοῦ ὡς̣
20     ̣[±2] δ̣ε̣όντως γενομένη̣ τ̣ο̣ῖς βι̣β̣λιοφύλαξιν [                                            ± ?]ω̣σι̣ αὐτὸ̣ς̣ οὐκ ἔλεγε̣[ ± ?]
21    [± 5] δεόντως̣ ἡ κατοχ̣ὴ̣ γ̣εγέν̣η̣τα̣ι ὃ μὴ ὁ π ̣[ ± ?]ατ[ο]ς̣ κ̣[ ̣]α̣ι̣ ̣[± ?]
22    δ̣[ι]]ὸ ε̣ὐ̣θὺς κατέφυγ̣ο̣ν̣ ἐ̣π̣[ὶ] τ̣ὸ̣[ν] ἔ̣π̣αρ̣χ̣ον Λογγαῖον Ῥο̣[ῦφον ± ?]ἀ̣π̣[ο]λογο[υμένη? ± ?]
23     ε̣ ̣ ̣υ̣ οὐ δεόν[τ]ως ὁ̣ πατὴρ̣ διὰ τῆς ἐπιστολῆς ε̣[ ± ?] α̣ὐτὸν ̣ ̣α̣ ̣[± ?]
24    [± 4] ̣ε̣ι̣ γ̣νο̣ῦσ̣α̣, αὐτὸν δ̣ὲ τ̣ὴ̣ν ἐπιστολὴν γ̣ε̣γ̣ρ̣α̣φ̣[ότα ± ? ]ν̣ω̣ν διαταξαμ[ένου]
25     ̣[±2] ̣ι̣ πε̣ρ̣ὶ ἰδιωτικ̣ῶν ζ̣ητήσεων ἐπ̣ι̣σ̣τ̣ο̣[λάς] τῇ [ἡγεμονία μὴ γράφειν ± ?] ̣κ̣ε̣ν̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣
26     ̣[± 4]π̣[ο]ι̣εῖσ[θαι? ± 3] ̣α[ ̣] ̣α̣ς̣ τοῖς ἐμφε̣ρ̣ομέν̣οι[ς] ὦσιν ̣[ ̣ ̣] ̣ ̣ π̣[ ± 5 ] ̣τ̣[ο]ῦ̣το̣ κα[ταβ]ε̣βηκ̣έναι εἰς̣ [± ?
27    [± 3] ̣ς̣ γὰρ μὲν̣ οὐδὲν ἕτερον θ̣ηρ̣ώμ̣ενον̣ ἢ̣ τὸ ἐξ[ ̣] ̣ ̣[ ̣] μου α ̣[ ± 7 ] ̣ ̣ ̣α̣λ̣ ̣ ̣[±3]ν̣η̣ ̣ ̣ ̣σ̣θ̣αι τὴ̣[ν]
28    ἡγεμονίαν παραγ̣αγ̣ε̣ῖ̣ν κα[ ̣ ̣] ̣ ̣[ ̣]τ̣ε τὰ ἀλ̣ηθῆ τῷ Ῥούφῳ γεγραφ[ότα ±2 μά]λ̣ι̣σ̣τ̣α ἐψευσ[μένον ± 5-6] ̣ ̣ ̣[±?
29    γὰρ γ̣ράμματα αὐ̣τοῦ πρός με κ̣α̣ὶ̣ τὸν ἄνδ̣ρα μου καὶ πάππον το̣[ ̣]̣ε̣[ ̣ ± 5]ν̣α̣ ὁμολογ̣[ ± ? τὰ]
30    τα̣[ ̣ ̣]μενα ἐπιστάμενο[ν] ὅ̣τι̣ [ ̣ ̣ ̣] ὁ̣λίγην ἐπιστρ̣ο̣φ̣[ὴν ± ? ἡγ]ε̣μ̣ό̣νες προστ̣[ετάχασι?/ or προστ̣[άγμασι or πρὸ Σι̣[μίλιδος]
31    [± 1?] λ̣έ̣[γει]ν ̣ π̣ρ̣ὸ̣ς τα ἑαὐτῶν γράμματα, ἔπειτα δὲ καὶ κελ̣[ευσ ± ? Σ]ι̣μί̣λιδ[ος ± ?]
32    κ[α]ὶ̣ ἑ[τ]έ̣ρο̣υ ἀρχιδικαστοῦ ὑπομν̣ή̣μασι καὶ ἐπιστολ[αῖς ± ?]
33    ἐφ᾽ [ο]ἷ̣ς̣ ἐπέδωκάν τινε̣ς ταῖς θυγατρᾶσι γαμουμ[έ]ν̣[α]ι̣ς̣ [± ?]
34    τα[ ̣ ̣ ̣]μ̣’ ἔ̣δε[ι], μ̣[η]δὲν π[αρ]ὰ τοῦ πατρὸς μήτε χάριτι̣ μήτε ἐπι[± ?]
35    μα̣[ ̣ ̣ ̣] πρ̣[οφ]έρεσ̣θ̣α̣[ι ± 5]α̣ν̣ό̣μ[ο]υ̣ μητρῴας σ̣[υνγ]ραφῆς ̣ ̣[ ±
36    πα ̣ ̣[ ̣] ̣[ ̣ ̣ ̣]λ̣[ ̣]σ̣ ̣[± 2]ς̣ σ̣[υν]γ̣ρ̣αφῶν καθολικῶς νόμ[ο]υ̣ς̣ καὶ ὑπο[± ?]
37    τετη[± 7] δι̣ὸ̣ κα̣[ὶ] δι[α]βάλλ̣ειν ἐπιχειρῶν τὴν συν̣γραφὴν [± ?]


Apparatus criticus
37. l. συγγραφήν
col. 3
————— (about 10 lines missing)
1      [                                                   ± ?                                                                          ὑ]πὸ φιλοσ-
2      [τοργίας?       ± ?                           ]ε̣ἶ̣πε̣ν [                               ± ?                             ] ἐμῆς
3      [                   ± ?                  ] ̣[± 3 ]̣ [                                       ± ?               ]σ̣ε̣  ̣  ̣  ̣
4      [                   ± ?                                        ] μ̣ὴ ὄντ[             ± ?               ]  ̣  ̣  ̣  ̣                                                          
5      [ ± ? ]π̣οχη[ ± ? ]τον ̣ ̣ν̣
6      δ̣ημ̣[                                                                         ± ?                                                   ] ̣ε̣ τῶν ἐν-
7      κ̣τήσεων [βιβλιο-                ± ?               ]ς̣ μητ  ̣[                      ± ?               ]ὅπως μένῃ
8      μ̣οι̣ καὶ τοῖς ε̣[ ± ? ] ̣α̣ι̣ παυ̣ ̣ ̣[ ± ? ]λ̣η̣ς τη[ ± ? ] ̣ντων ἑκα
9      τέρου τ̣[                   ± ?   ]τ ̣  ̣σ̣ μ̣ὲν βιβλιοφυ̣λ[α- ± 4 κα]θὼς π̣[    ± ?                           ]
10    τοῦ πά[ππο]υ   ̣[       ± ?   ]  ̣γ̣μ̣ε̣ν̣[ο]ν̣ καὶ πα̣[ρ]οντ̣[             ± ?               ] ̣  ̣αι ε̣ἰδ̣ό̣τα
11    καὶ τὸν πάππ̣[ον      ± ?   ]γ̣ραφὴν τ̣ὰ κ̣όσμια̣ [± 3]α̣ι̣ μ̣[   ̣]τ ̣  ̣[  ± ?                       ]ων νομί-
12    μ̣ω̣ς̣ γ̣εγ̣ενη̣μέν[ην   ± ?   ] ταῦτα χρόνῳ ὑστέρ[ῳ ± 4]α̣ντ̣ος αὐτο[ῦ  ± ?                           ] ̣ε̣ν̣ τ̣ω̣ν
13    ὑπαρχόντων τω[ τῷ πάπ]π̣ῳ μ̣ου διαφεροντ̣[- πε]ρ̣ὶ τὸν Ἑρ̣μοπ̣[ολίτην ] τιμ̣ῆς̣
14    αὐτῶν, ἕτερα ω̣[       ± ?               ] μ̣ὴ ἀ̣ντιρηκ̣   ̣[  ±6 ]  ̣  ̣τ̣ον ὑ̣πο̣τ̣  ̣  ̣[          ± ?         ]  ̣  ̣α̣[   ̣  ̣  ̣]  ̣
15    μενον ἔτ̣ι τῷ τ̣ ̣[ ± ? ]χη̣ματα ωνη̣[ ± ? ] ̣η̣ ̣ ̣[ ̣] ̣ο̣νται̣
16    τοσοῦτο ὅσου γ̣ [̣ ̣ ̣] ̣ ̣ερα[ ± 3]ει̣[ ± 3 ] ὠνεῖσθαι μηδ̣᾽ [αὐ]τ̣ὸ̣ν πεπληρωκέναι̣ χ̣[ ± ? ] ̣ ̣ε̣ν̣α̣ι̣ μ̣έ̣ρ̣ος
17    τῆς τιμῆς ἀνα[π]όδ̣οτ̣[ον?] δ̣η̣[ ̣] ̣ ̣(τ̣ά̣λ̣α̣ν̣τ̣α̣) γ̣ καὶ̣ (δραχμὰς) Ε. ὁ μ̣ὲ̣ν̣ κατεχρήσατο αὐτῇ [ ̣ ̣ ̣ ̣] ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ι ̣ ̣ ̣α
18    διαβάλλει δ̣ὲ̣ ο̣μ̣[ ̣] ̣[ ± 7 ] ̣ ̣ω̣[ ̣ ̣]ξ̣ε μόνῃ ε̣ἶ̣ναι τῇ μητ[ρ]ώᾳ μου συνγραφὴ κ̣[ ± ? κατ?]ο̣χὴ̣ν̣ τ̣α̣ ̣ ̣α ̣αγει
19    τῇ ἐμῇ λ̣ε̣ ̣ ̣ ̣μ ̣χ ̣[ ὁ πατ]ή̣ρ̣ μ̣ου̣ ἐν ὥρᾳ γάμου ἐκδέδωκέν με τῷ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ι̣ν̣ο̣[ ± ? (ἔτους) Χ Κομμόδου? Ἀ]ν̣τ̣ων̣ί̣ν̣[ο]υ̣
20    Καίσαρος τοῦ κυ̣ρ̣ί̣ο̣[υ] μη̣νὶ Θὼθ α   ̣ι̣διου   ̣α   ̣ημω οὐ μ[όν]ο̣ν τὸν̣ [                    ± ?                     ]ν̣τ̣ο̣   ̣ε̣   ̣  ̣  ̣  ̣ π̣α̣ν
21    τε καὶ μᾶ̣λ̣λ̣ο̣ν̣ ν ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ ± 2 ]  ̣  ̣ν̣   ̣π̣[   ̣]  ̣ρ̣[   ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣νό[μ]ε̣ναι τῇ [συνγρ]α̣φ̣ῇ   ̣[            ± ?                     ]  ̣ε̣ντα̣ι̣[± 3]  ̣να
22    τὸν δε̣  ̣  ̣τ̣  ̣[             ± ?   ]  ̣  ̣ς̣ τὸ π̣ρ̣̣ο̣κατεχόμενον [       ± 5     ]ο̣μ̣  ̣τ̣  ̣[                                ± ?     ]αφα̣  ̣ι̣[± 4]ιε  ̣  ̣
23    κ ̣[ ̣] ̣ις δ̣ι̣[ ± ? ]το ἀφ̣ε̣λέ[σ]θαι ̣ ̣[ ̣ ̣] ̣ο̣ν τ[ ± ? ]ιμ̣ ̣ν̣ε̣ ̣[± 5] ̣η ̣
24    ος̣ τ̣ο̣ν̣ κοσ̣[μον? ± ? ]ωδῶς ἄχ̣ρ̣ι ν̣ῦν [ ̣]π̣[ ̣]δε̣[ ± ? ]σεν̣[ ± ? χορ?]η̣γ̣ί-
25    αν κ[α]τὰ̣ το  ̣[          ± ?               ]  ̣  ̣ε̣ρα̣ (τ̣ά̣λ̣α̣ν̣τ̣α̣) γ   ̣κα̣ὶ̣   ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]   ̣  ̣  ̣  ̣ε̣   ̣[                  ± ?             ]  ̣  ̣  ̣  ̣[   ̣]  ̣  ̣
26    κα̣ν̣ εν   ̣[                  ± ?               ] ἐ̣κ̣ πλήρου̣ς̣ ἃ̣ς   ̣[ ± 4]   ̣  ̣να[                 ± ?                       ] ̣  ̣  ̣ [± 5]δ̣  ̣
27    τον καὶ γ̣α̣μ̣[                 ± ?                   ]μενο̣ν δε̣ῖ̣ν ̣ἐκ̣ τ̣ῶ̣[ν   ̣]  ̣  ̣  ̣[                                    ± ?     συνγρα?]φ̣η[  ̣]  ̣  ̣[± 4]  ̣ια   ̣-
28    νῶν μᾶλλ̣[ο]ν̣ [ ± ? ]τ̣ων π̣αρακ̣[α]λ̣εῖν γ̣[ ± 4] ̣ ̣[ ̣] ̣ω̣σ̣ι[ ± ? ] ̣ ̣θ ̣[ ̣] ̣ ̣[± 3]κ ̣ ̣ ̣τ̣α̣ ̣
29    χρό̣ν̣[ου] δι̣ε̣λ̣[θόντος ± ? ἐ]π̣ιδοχῆς ε[ἰ]ς̣ τ̣ὴν ̣ ̣[ ± 7 ] ̣ ̣[ ± ? ] ̣ ̣ ̣[± 6]ε̣[ ̣] ̣ ̣
30    περιέ̣σ̣ε̣σ[θ̣α̣ι             ± ?           γ]υ̣[μ]ν̣ασιαρχία̣ν̣   ̣  ̣[                                               ± ? ]  ̣  ̣  ̣ς[   ̣]χ[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ς
31    οὐδὲ̣ [  ̣  ̣]  ̣ρ̣ο̣[  ̣  ̣]  ̣[                ± ?                      ]ο  ̣  ̣  ̣  ̣[                                           ± ?                 ] traces
32    τὸν δὲ ταύτης τῆ[ς ἐπι]δ̣οχ[η- ± ? ]σο̣ ̣ ̣ ̣ε̣ν̣[ ±? ὑπαρχόν-?]
33    των τιν̣ῶν πρά̣[σεως? ]ειστ̣[ ± ? ]οια̣ ἐ̣σ̣τὶ[ ±? ] ̣ ̣χειν


Apparatus criticus
6-7. l. ἐγκτήσεων


col. 4
— — — — — — — — — (about 4 lines missing)
1      [ ± 16 ]  ̣  ̣[                                                                                                   ± ?                                                         ]
2      [ ± 16 ]  ̣  ̣ ρ̣ε̣  ̣[                                            ± ?                                       ] ̣[                                        ± ?         ]
3      [ ± 14 ]ν̣ησ̣εω̣[ ± 36 ] κ̣α̣τοχὴ̣ α̣[ ± ? ]
4      [ἀρχιδι]κ̣αστὴν πρότερον τ̣[  ± 26    ]  ̣  ̣  ̣  ̣ [ἥ]μισυ ἦν μοι πρ̣ό̣[τερον?                                      ± ?                       ] ̣ ̣ ̣
5      [ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣] ̣ ̣ ̣[ ̣]ουσ̣ιαν̣θ[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣]δ̣ω̣κα ̣[ ± 14 ] ̣ ̣γ̣ω̣ καὶ̣ λοιπὰ τῆς τιμῆς̣ τ̣ῷ̣ α̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣α̣σ̣[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣]λ̣ο̣τ̣ο̣
6      [ ± 10 ] ̣ ̣[ ̣] ̣[± 5] ̣ο̣ν̣ ὁμολόγημ̣α̣ διὰ δημοσίου γεγονέναι τῷ κβ (ἔτει) μεταξὺ ἡμῶν μήτε τὸν πατέρα
7      ̣ ̣ ̣[ ̣] ̣μ̣[ ± 17 μη]δ̣ὲ̣ν ἐπ̣ὶ̣ καταχ̣ρ̣η̣ματισμῷ οἰκονομεῖν ἐμὲ δ[ὲ] ἀ̣[π]οδ̣ι̣δ̣[ό]ν̣α̣ι τὰ λοιπὰ τῆς τιμῆς
8      [ὀφ]ειλόμενα̣ [ ̣]ν̣[ ± 11 ]υ̣ς καὶ ἀπε̣λ̣ε̣   ̣[ . . . . ]ς̣ χορηγίαν̣, ἐκλεγομένη̣ν ἐ̣[πὶ] τ̣οῦ κγ (ἔτους) τὰς προσόδους τούτων
9      [τ]ῶ̣ν̣ ὑ̣παρχό̣[ντων ± 11 ]ων̣ ἄλλων̣ ἀνε̣θ̣έντων αὐτῷ ὑπαρχόν[τ]ων πράσεως ἀποδοθῆναι ὑπὸ τοῦ πατρὸς
10    ἃ ἐδανείσατο συνγραψα[μένου τ]οῦ πάππου μου   ̣  ̣  ̣  ̣, κ̣αὶ τούτου τοῦ ὁμολογήμ[α]τος αὐτῷ διὰ τοῦ ἐπισκοπί̣ο̣υ̣ π̣αρατε-
11    [θέντ]ος, αὐτὸ̣ν μηδ<αμ>ῶς ἐ̣μμενηκ[έ]ναι τοῖς ἐνγεγραμμένοις ἀλλὰ μηδʼ ἐπ[ι]τ̣ετροφέναι μοι ἐπὶ τὴν [π]ρόν̣ο̣ι̣α̣ν
12    [τῶ]ν ὑπαρχόντω[ν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] κατὰ τὰ συνκείμενα ἵνα τῷ Ἀσκληπιάδῃ ἀποδιδόναι δυνηθείην. vac. πάλιν δέ μοι
13    [ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣] ̣ ̣[±2]ε̣ν̣ηνοχ̣έ̣ν̣αι ̣[ ̣ ̣ ̣] ̣ ̣ ̣ ̣[ ̣ ̣]ον ὁμ̣[ο]λ̣όγημα πρὸς αὐτὸ̣ν̣ ποιήσασθαι ἐπὶ τοῦ κγ (ἔτους) πάλιν διὰ δημοσίου ἐπὶ τῷ
14    ̣ τ̣ ̣[ ̣ ̣ ̣] ἀ̣ν̣αδεξαμεν ̣ ̣ ̣[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣]η̣[ ̣] ̣χε̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ι̣ ̣ ̣ ς̣ ̣ασ̣ ̣[ ± 10 ] ̣[ ̣] ἀποδοῦναι (τάλαντον) α̣, ἕως ἂν ζ πλῆρε̣ς̣ ἐκτείσῃ.
15    [ἐ]ὰ[ν] μὴ ἀποδίδ̣ω̣σιν̣ ̣ ̣ ̣ε̣χ̣ ̣ ̣ ̣δ̣ε̣ ̣ ̣ ̣ [ ̣ ̣ ̣]λ̣ογουν̣ ̣ ̣ ̣ ̣ος̣ ̣[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣]τ̣ω̣ν πρ̣ὸς τὰ̣ ̄δ ̣ ̣ ̣α̣ι ̣ε̣ι̣δ ̣ ̣ ̣ ̣[α]ὐ̣τῆς τ̣η̣[ ̣ ̣] ̣ ̣ ̣[ ̣
16    ̣[ ̣]υ̣ ̣μ̣εν̣ ̣ ̣[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣] ̣ ̣ ̣ τ̣ούτω̣ν̣ [τῶν] δα̣ν̣ε̣ίων π[ ̣ ̣ ̣] ̣ν[ ̣ ̣]των̣ εαν ̣ ̣ θ̣ ̣ τ̣ο̣[ῖ]ς̣ τ̣ῶ̣[ν] ἐ̣ν̣[κ]τήσεων βιβλιο-
17    φ[ύλ]αξι   ̣[ ± 11 ]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ ἀλλὰ μήτε   ̣[  ̣  ̣] ̣  [  ̣  ̣] τῷ Ἀσκληπιάδῃ [ἀπ]οδ̣ε̣δωκ̣έναι μήτε εἴακέν
18    [μ]ε κατα[ ± 11 ]σ̣τ̣  ̣[  ̣] ̣  ̣[  ̣ τ]ὸ̣ ἀργύριον τοῦ [ὀφλ]ήματος μ̣ὴ̣ ἀ̣ποδό̣ν̣τ̣[ο]ς α̣ὐ̣τ̣οῦ̣ κατὰ τὰ διὰ δημοσίου α  ̣  ̣  ̣
19    ̣ ̣μ̣ε̣ν̣α̣ ̣[ ̣ ̣] ̣ ̣μ ̣ ̣ ̣ ̣α̣ ̣ ̣ ̣ ̣τι̣ ̣ ̣ε̣ι̣ορ̣ω̣ν̣ ̣[ ̣] ̣σ̣ε̣ν̣ ο ̣ ̣ ̣[ ̣ ̣ ̣] ̣ ̣ω̣ ̣Ἀσ̣[κ]λη̣πι[ά]δ̣η̣ν̣ κατὰ τὴν προθ[ε]σμίαν
20    τὰ ἀργύρι̣α̣ μὴ ἀπε̣σ̣χ̣η̣κ̣έ̣να̣ι̣ α̣ν̣[  ̣  ̣  ̣ ν]ό̣μιμα   ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣α   ̣[  ̣] τῶν κατεχομέ[ν]ων μοι ὑπαρχόντων. ὃ δ̣[ὲ] κ̣α̣ὶ̣ παρʼ ὀ̣[λ]ί̣-
21    γον γεγενῆσθαι. τοῦ γὰρ Ἀσκλη[πιάδ]ου τῷ κδ (ἔτει) [ἀ]παιτοῦ[ν]τος καὶ μὴ ἀπολαμβάνοντος τὸ ὤφλημα ἀν̣α̣γκάσθαι
22    με̣ ὑ̣π̣ὸ̣ τ[οῦ] πατρὸς τῷ̣ κ̣ ̣ ̣ω ̣ ̣ ̣[ ̣ ̣]τ̣ ̣ ̣ν̣ου, κ̣α̣[ὶ] ἐπισταμένου ὅτι οὐ περιόψομαι ἀποσπώμενα τὰ κατεχόμε-
23    νά μοι ὑ̣[πο]τ̣ί̣θεσθαι, ὑπ̣ο̣τιθέ̣μ̣ε̣ν̣[ο]ς̣ α̣ὐ̣τὰ ταῦτα τὰ ὑπολειπόμενα μόνα, ἐμοῦ μὲν τῷ δικαίῳ χ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣α, τῷ δὲ
24    πατρὶ δ̣ι ̣ ̣ο̣[ ̣] ̣ ̣αν̣ κα[ ̣]α θ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ π̣ ̣ ̣τα ὀφειλόμενα λοιπὰ τιμῆς αὐτῶν (τάλαντα) ̣ε̄ ̣καὶ (δραχμὰς) Β κ̣αὶ τ̣όκ̣ο̣υ̣ς̣ ἀλλὰ πρ̣ὸ̣ς̣
25    ὅλ̣α (τάλαντα) ὀ[κ]τ̣ὼ̣ μετὰ τῶν τ̣ό̣κ̣[ων   ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ν̣ω̣ν̣ ὑ̣π̣ὲ̣ρ̣ τῆς οὐσίας ἀπόδοσιν. Τὰ ἄλλα αὐτὸς ἔχῃ εἰς ὃ βούλεται. καὶ πάλιν
26    τετε̣λ̣ε̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ [ὁ]μολογήμα̣τ̣α̣ γεγ̣ενῆσθαί μ[οι] πρὸς αὐτὸν τῷ κδ (ἔτει) διὰ δημοσίου συ̣νχω[ρ]ούσ̣ης μου αὐτῷ δανείσασ-
27    θ̣α̣ι̣ τὰ (τάλαντα) δ̣/ε̣ [ἐπὶ τ]ῷ̣ ἐξ α[ὐ]τῶν ἀποδοῦναι μὲν τῷ Ἀσκληπιάδῃ τὰ ὀφειλόμενα καὶ τοὺς τόκους, ἔχειν δὲ τὰ λοιπὰ εἰς̣
28    ὅ τι ἐὰν θ̣[έλῃ? ̣ ̣ ̣] ̣ ̣ ̣ ̣ ̣α̣το̣ ̣δ̣η̣[μο?]σ̣ι̣α̣ ̣ ̣[κα]ὶ ἐμοῦ τῇ προσόδῳ τῶν ὑπαρχόντων πά̣σῃ ̣ ̣ ̣α ̣ δημόσια καὶ δαπάνας
29    ἕ̣ω̣ς̣ εκ̣κε ̣[ ̣ ̣ ̣ ̣] ̣ ̣ ̣ουδ̣ε̣δ̣ω̣ ̣ ̣ ̣ ̣[ ̣ ̣] ̣ δανειστῇ̣ οἱ τόκοι, ἀπὸ δὲ τῶν ἀπὸ τοῦ κε̣ (ἔτους) ἐτήσια ει̣[ ̣]τ̣α̣ τ̣ό̣κ̣ο̣ν καὶ κεφάλαιον (τάλαντα) ζ
30    τῆς δὲ λοιπ̣ῆ̣[ς τιμῆς?]   ̣ σ̣κ̣α̣   ̣  ̣  ̣  ̣[   ̣  ̣]  ̣η̣ς̣ αὐτὸν διάγειν ἀποδιδόντα μοι μόνας τ̣ὰ̣ς̣ χο̣ρ̣η̣γ̣ί̣α̣[ς]  κ̣α̣  ̣  ̣  ̣ας ̣ [π]αρʼ ἑα̣υ̣τῶν
31    ὅλων̣ (ταλάντων)   ̣  ̣ γ̣εν[ο]μ̣ένα̣ι̣ς, αὐτὸ̣ν̣ μὲ̣ν κ̣[υρ]ιεύε̣ι̣ν πάλιν τῶν προσόδων πασῶν ἐφʼ ὅσον ζῇ χρόνον μόνας ἀποδιδόντα μοι
32    τὰ̣ς̣̣ χορηγί̣ας̣, ἐμοὶ δὲ ὑπείλ[η]φ̣ε̣ν̣ ̣ ̣τ̣ι̣[ ̣ ̣]ν̣ τὰ περὶ τῆς κατοχῆς δίκαια. τ̣ὸ̣ν̣ δ̣ὲ̣ ἀ̣γ̣νωμονοῦ̣[ν]τ̣α̣ καὶ πρ̣ὸ̣ς̣ τ̣αύτην τὴν ὁμολογίαν,
33    ἐπιστάμενο̣[ν] ὅτι ̣ε̣ν ̣ε̣ιασ[ ̣ ̣ ̣ ̣] ̣ ̣ ̣ ̣ προσόδων ἑκάστου ἔτους καθέξω ἕως ἂν ἡ̣ ἀ[πό]δ̣ο̣[σ]ι̣ς ἐξ ἀνάγκης τῶν ὡρισμέ-
34    νων γ̣έν[ητ]α̣ι̣ χ̣ρ̣η̣μάτων δ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣ο̣ τ̣ε̣τ̣ο̣λ̣μηκέναι̣ αὐτῷ γράψαι τὴν ἐπιστολὴν πάν[τα] τὰ ἐ̣ν̣ τῷ πράγματι ἐψευσμένον
35    π̣αρ̣α[λ]αβεῖ[ν  ± 9 ] τα[ῦτ]α̣ δ̣ι̣ὰ τ[οῦ] βιβλειδίου ἀνενεγκούσης μου τῷ Ῥούφῳ καὶ ὑποταξάσης τό τε τελευταῖον κοι-
36    νὸν ὁμο[λόγημα] πρὸς τὸν πα[τέ]ρα, ᾧ̣ δ̣ι̣ὰ̣ δημοσίου γενόμενον ἀναφορὰν ἔχω, κα[ὶ] εἰς τὰ πρῶτα, καὶ Σιμίλιδος τοῦ ἡγε-
37    [μο]νεύσα[ντο]ς καλλίστοι[ς] παρα[δείγ]μασ[ι] ἐπιστολὴν κατακολουθήσαντος Μεττίου Ῥούφου διατάγματι περὶ τοῦ τὰς τοιαύ-
38    τας συνγραφὰς μὴ μόνον δ[εῖ]ν εἶν[αι κ]υρ[ί]ας ἀλλὰ καὶ παρατίθεσθαι διὰ τοῦ βιβλιοφυλακίου ἢ ὑπὸ τῶν γυναικῶν ταῖς τῶν
39    ἀνδρῶν ὑποστάσεσιν ἢ ὑπὸ τῶν τ[έκ]νων ταῖς τῶν γονέων οἷς ἡ μὲν χρῆσεις διὰ δημοσίων τετήρηται χρη-


continued at col. 5


Apparatus criticus
3. ]ν̣ησ̣εω̣[: ]ρ̣ας λ̣ε[ ed. pr. || 4. [ἀρχιδι]κ̣αστὴν: [  ̣ ̣ ̣ ̣ἑ]κάστην ed. pr. | πρ̣ό̣[τερον?: πρ̣α̣[ ed. pr. ||  ̣  ̣  ̣  ̣καὶ̣ λοιπὰ τῆς τιμῆς̣   ̣  ̣α̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣σ̣η̣ς̣:   ̣  ̣  ̣  ̣α̣ καὶ̣ λοιπὰ τῆς τιμῆς ὅ̣σ̣α̣ α̣ὐ̣τη̣[  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ι̣σ̣η̣ ed. pr. || 7. δ[ὲ ἀπ]οδ̣ι̣δ̣[ό]ν̣α̣ι: δω̣ρ̣οδ̣ο̣κ̣ο̣υν ed. pr. || 8. ]υ̣ς καὶ ἀπε̣λ̣ε̣   ̣[ . . . . ]ς̣: δούλο]υ̣ς καὶ ἀπελευ̣[θέρου]ς̣ ed. pr. | ἐ̣[πὶ]: [  ̣  ̣  ̣] ed. pr. | ἐκλεγομένη̣ν BL I 317: ἐκλεγομένων ed. pr.  || 9.  τ̣[ῶ]ν̣ ὑ̣παρχ[όντων:   ̣  ̣  ̣[  ̣]ν̣ ὑπαρχ[όντων | ἀνε̣θ̣έντων: αν  ̣  ̣  ̣  ̣ τῶν ̣ed. pr. || 10. l. συγγραψα[μένου τ]οῦ: συνγραψα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ου ed. pr. || 11. l. ἐμ<με>μενηκέναι || 14. η̣[ ̣] ̣ς̣ ε̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ασ̣ ̣[ ± 10 ]α̣: ο̣υ̣  ̣  ̣ αὐτο̣ῦ̣ πατέ̣ρ̣α   ̣[ ± 10 ] ed. pr. || 15. ἐ̣[ὰν] μὴ ἀποδίδ̣ω̣σιν̣   ̣  ̣ε̣χ̣  ̣  ̣  ̣δ̣ε̣  ̣  ̣  ̣ [  ̣  ̣  ̣]λ̣ογουν̣   ̣  ̣  ̣  ̣ος̣  ̣[: μὴ ἀποδιδ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ὁ̣μ̣ο̣λογοῦντα   ̣  ̣  ̣σ̣[ ed. pr. | πρὸς τὰ̣ δ̣  ̣  ̣  ̣α̣ι  ̣ν̣ δ ̣  ̣  ̣  ̣[α]ὐ̣τῆς τ̣η̣[: πρὸς τ  ̣δ  ̣  ̣  ̣  ̣ α̣ὐτῆς τ̣η̣[ ed. pr. || 16. τ̣ούτω̣ν̣ [τῶν] δα̣ν̣ε̣ίων: τ̣ούτω̣ν̣   ̣  ̣  ̣  ̣ δα̣ν̣ε̣ίων ed. pr. || 17. τῷ Ἀσκληπιάδῃ [ἀπ]οδ̣ε̣δωκ̣έναι BL I 317: ̣  ̣α̣σ̣κ̣  ̣  ̣ πρ̣α̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣ δε̣δ̣ω̣κ̣έναι | μήτε εἴακέν: μήτʼ οὐσιακὰ ed. pr. || 18. [μ]ε κατα[: [θ]έματα ed. pr. | τ]ὸ̣ ἀργύριον: ]ο̣ ἀργύριον ed. pr.| μ̣ὴ̣ ἀ̣ποδό̣ν̣τ̣[ο]ς:   ̣  ̣  ̣ ἀποδό̣ν̣τ̣[ο]ς ed. pr. || 19.  ̣σ̣ε̣ν̣ ο ̣  ̣  ̣:   ̣  ̣θε̣  ̣  ̣|   ̣  ̣ω̣  ̣Ἀσ̣[κ]λη̣πι[ά]δη   ̣:   ̣  ̣ω̣ν̣α   ̣[  ̣]  ̣η̣  ̣  ̣  ̣οι̣τ̣ο̣ ed. pr. || 20. α̣ν̣[:   ̣ν̣[ | ὃ δ̣[ὲ]: ὁ δ̣[ὲ] ed. pr. || 21. τοῦ γὰρ Ἀσκλη[πιάδ]ου τῷ κδ (ἔτει) [ἀ]παιτοῦ[ν]τος BL I 317: τ̣ο̣ῦ̣ π̣αρα̣  ̣  ̣  ̣  ̣μος̣ [ἀ]π̣αιτοῦ[ν]τος ed. pr. | l. ὄφλημα || 22. τῷ̣ κ̣   ̣  ̣ω   ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]τ̣  ̣  ̣σ̣π̣ου: τὸ̣ προ  ̣  ̣  ̣σ̣ο̣μ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣α̣π̣ου ed. pr. || 23. ὑ̣[πο]τ̣ί̣θεσθαι: ἐ̣ν̣τ̣ί̣θεσθαι ed. pr. | ὑπ̣ο̣τιθέ̣μ̣ε̣ν̣[ο]ς̣ α̣ὐ̣τὰ: ε̣  ̣σ̣τ̣ι̣α̣ο̣π  ̣  ̣  ̣  ̣ α̣ὐ̣τὰ | χ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣α: χρ  ̣  ̣  ̣  ̣α ed. pr. || 24. πατρὶ δ̣ι  ̣  ̣ο̣[  ̣]  ̣ρ̣ας̣ κα[   ̣]α: πατρὶ ε̣  ̣  ̣  ̣ο̣[  ̣]π̣αν̣κα[  ̣]α ed. pr. | π̣  ̣  ̣τα: πά̣ν̣τα ed. pr. | ὡς: μό̣ν̣α̣ ed. pr. | καὶ ς̣: κα̣ὶ̣   ̣ ed. pr. | ἄλλα vel ἀλλὰ πρ̣ὸ̣ς̣: αλα πρ̣ο̣ς̣  ̣  ̣ed. pr. || 26. τετε̣λ̣ε̣  ̣[: τετε̣λ̣ο̣  ̣[ ed. pr. | [ὁ]μολογήμα̣τ̣α̣ γεγ̣ενῆσθαί μ[οι] BL I 317:   ̣  ̣  ̣  ̣μετα  ̣  ̣[  ̣]α̣π̣η̣σθαι μ̣ε̣ ed. pr. | συνχω[ρ]ούσης μου: σ̣υ̣ν̣χρηματισμοῦ ed. pr. || 26-27. δανείσασ/θαι: δανείσας /  ̣  ̣ ed. pr. || 27.  ̣  ̣ω̣ ἐξ α[ὐ]τῶν:   ̣  ̣ ἐξ α[ὐ]τῶν || 28. θ̣[έλῃ?   ̣  ̣  ̣]: τ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ed. pr. | ]  ̣  ̣ε ̣  ̣ αι̣   ̣δ̣η̣[μο?]σ̣ι̣α̣   ̣  ̣[πα]ρ̣’ ἐμοῦ: ]  ̣  ̣  ̣  ̣ρ̣ ἐμοῦ ed. pr. | πα  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣α: παρ̣α̣  ̣  ̣  ̣  ̣α̣ι̣ ed. pr. || 29. εκ̣κε  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ουδ̣ε̣δ̣ω̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]: ε̣μ̣μ̣ε̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ου κα̣ι̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣| δανειστ[ο]ῦ̣ οἱ τόκοι: δανειστ[ῶ]ν τόκοι | ει̣[   ̣]  ̣  ̣  ̣ο̣ν: ε  ̣  ̣ε̣ι̣ω̣ν ed. pr. || 30. τῆς δὲ λοιπ̣ῆ̣[ς τιμῆς?]   ̣ σ̣κ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [ ̣  ̣]  ̣η̣ς̣: τῆς δὲ μητ[ρῴας οὐσίας]   ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣ BL I 317; τῆς δὲ μη̣τ̣[ρὸς   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]   ̣  ̣ed. pr. | μόνας τ̣ὰ̣ς̣ χο̣ρ̣η̣γ̣ί̣α̣[ς] κ̣α̣  ̣  ̣  ̣ας̣ [π]αρʼ ἑα̣υ̣τῶν: μόνας τ̣ὰ̣ς̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ π̣αρʼ ἑαυτῶν ed. pr. || 31. ὅλων̣ (ταλάντων)   ̣  ̣: ὅλως̣ (τάλαντα(?))  ̣  ̣ed. pr. || 32. τα̣ι̣ς̣ (l. τὰς) χορηγί̣ας̣, ἐμοὶ δὲ: τὰς χορηγίας ἐμὲ δὲ BL I 317; τα̣ι̣  ̣  ̣  ̣ο̣ν̣τ̣ω̣ς ἐμὲ δὲ ed. pr. | τ̣ὸ̣ν̣ δ̣ὲ̣ ἀ̣γ̣νωμονοῦ̣[ν]τ̣α̣: τὸν δ̣ι̣ο̣ρ̣ιζωμονον̣  ̣τ̣α̣ ed. pr. | πρ̣ὸ̣ς̣ τ̣αύτην: πρ̣ὸ̣ς̣ αὐτὴν ed. pr. || 33. ἐπιστάμενο̣[ν]: ἐπισταμένο[υ BL I 317; ἐπισταμένῃ ed. pr. |  ̣ε̣ν  ̣  ̣ιασ[: περὶ μ̣ι̣ᾶς ed. pr. || 35. l. βιβλιδίου || 36. γενόμενον: γενομέναν (l. γενομένην) ed. pr.  || 39. l. χρῆσις
col. 5
  — — — — — — — — — —
[ματισμῶν
1      [                                                       ± 70                                     ]  ̣ο̣α̣[                                   ± ?                                 ]
2      οπ̣[              ± 32                     ]ησα̣[ ̣]τ̣ω̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣]  ̣[ ± 15  ]ι̣μ̣η̣[  ̣]κ̣α  ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ρ̣ο̣ς  ̣  ̣ 
3      [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]α̣[                ± 24       ]η̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣ν̣ (τάλαντα) ς [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣[  ̣]α̣κα̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ε̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]μ̣εν̣ τὰ ἀποδο̣θ̣η̣[σό]μ̣ε[ν]α̣
4      ἐτήσια τω[  ̣  ̣  ̣]α̣ι̣τ̣[  ̣]η̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ξ τόκω[ν] οὐκ ὀλίγων ὄντω[ν   ̣]αζω̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]τ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣ω̣ ἑαυτο[ῦ] τοῦ γένους, ἀποδ[ι]δο[ὺ]ς κἀμ̣οὶ
5      τὰς χ̣ο̣ρ̣η̣γ̣ί̣[ας   ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣]κ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣ Ῥο]ῦ̣φος ἐντυχὼ̣[ν] καὶ τάχα ἀπιστεύσας εἰ μετὰ τοσοῦτο [πλῆ]θ̣ος τῶν ἡμετέρων δικαίων καὶ το-
6      σαῦτα̣ δ̣ι̣ὰ̣ δ̣η̣μ̣ο̣σίου γράμματα [γενόμε]να ἐθάρρησεν ἂν τις ἐπιστολὴν ἐπὶ παραλογισμ[ῷ] γράφειν τῇ ἡγεμονίᾳ, ὑπέγραψεν
7      τω  ̣  ̣  ̣ω̣  ̣  ̣α̣υ̣τ̣ω̣ν̣ γ̣ε̣ν̣  ̣  ̣α̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣ν̣ τῷ βιβλειδίῳ «τῷ στρατηγῷ παραθοῦ, οὗ ἐξετάσα[ ], ἐάν τι τῆς ἐμῆς διαγνώσεως κατα-
8      λάβῃ ἄξιον, ἐπʼ ἐμὲ ἀν̣απ[έμ]ψῃ̣», ο̣[ὐ]δὲν ἕτερον οἶμαι ἢ δηλῶν ὅτι εἰ τὰ ἀληθῆ φανείη μηδὲ κρίσεως δεῖσθαι τὸ πρᾶγμα. Ταύ-
9      τη̣ς̣ δ̣ὲ̣ ὑ̣π̣ο̣γ̣ρ̣αφῆ̣ς̣ τυχο̣ῦ̣σ̣α ἐ̣[π]ή̣νεγκα τὸ βιβλείδιον ἐπὶ τοῦ κϛ (ἔτους) Θὼθ ἐπὶ παρόντι τῷ πατρὶ μου Χαιρήμονι, ἠξίωσά τε τὸν
10     στρατη[γ]ὸν ἐπιστο̣λ̣ὴ̣ν [γράψαι] τ̣ο̣ῖ̣ς̣ τ̣ῶν ἐνκτήσεων βιβλιοφύλαξι ὃ προσφωνήσωσιν αὐτῷ πάντα τὰ παρακείμενα τῶν –
11    τοῦ π̣α̣τ̣ρ̣[ὸς]   ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ ν̣ μ̣α̣τ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τ̣ῶν γενομένων μετοξὺ ἡμῶν κατὰ χρόνους κοινῶν ὁμολογημάτων καὶ παραθέσεων
12    μὴ   ̣τ̣ο̣  ̣  ̣  ̣  μ̣ε ̣  ̣  ̣  ̣  ̣π̣ρ̣ὸ̣ς̣ τὸ μηδὲν ἐμπόδιον εἶνα[ι] τῇ γενομένῃ τοῦ πράγματος ὑπʼ αὐτοῦ ἐξετάσει κα̣τὰ [τὰ] δόξαντα
13    τῇ [ἡ]γ̣ε̣μ̣ο̣ν̣ί̣ᾳ   ̣  ̣  ̣ο  ̣δ ̣  ̣ς̣ ὁ̣ δ̣ὲ παρὼν ἀναγνωσθέντος τοῦ βιβλειδίου πρὸ βήματος ἐσιώπησεν, οὐδὲν ἀντειπεῖν δυ-
14    νά[με]νο[ς]   ̣  ̣δ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀ̣[ληθ]ῆ̣ ὄντα τὰ τῷ βιβλειδίῳ ἐνγεγραμμένα. ὁ δὲ στρατηγὸς ἀκολούθως χρώμενος τῇ τοῦ
15    ἡγεμ̣ό̣ν̣ο̣ς̣ ἐ̣ν̣κε̣λ̣εύσ̣ε̣ι̣ ἀκ[ριβ]εστ[έ]ραν οὐκ ἀλλαχόθεν ἡγήσατο τὴν ἐξέτασιν ἔσεσθαι ἢ ἐκ τῆς τῶν βιβλι[οφυ]λάκων –
16    προσφω̣ν̣ή̣σ̣ε̣ως   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐ̣κ̣ τῆς ἐξετάσεως τῶν προσφωνηθέντων τὸ πρᾶγμα φανήσεται ἀν[απ]ο̣μ̣πῆς ἄξιον
17    καὶ πρ̣ο̣ς̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τ̣ο̣ῖς̣ τ̣ῶ̣ν ἐ̣ν̣κ̣τ̣ή̣σ̣[εων βι]βλιοφύλαξι τάδε̣. «ἴ]σον βιβλειδίου ἐπιδοθέντος μοι ὑπὸ Διονυσίας ο̣ὗ̣ [πα]ρείλημπται
18    ἀντί̣γ̣ρ̣α̣φ̣ο̣ν̣   ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ω̣ τῷ λαμπροτάτῳ ἡγεμόνι μεθʼ ἧς ἔσχεν ὑπογραφῆς ἐπιστα̣[λέ]ν̣τα ὑ̣μεῖν, διὰ
19    δημο̣σ̣ί̣ο̣υ̣   ± 18                  [  ̣  ̣] τὰ π[αρα]κείμενα καὶ ἀνήκοντα τῷ πράγματι δηλώσητέ μοι. Θὼ[θ   ̣]ζ̣.» vac. Ταῦτα
20    π̣[  ± 18         ] ο̣ἱ̣ β̣ι̣β̣λ̣ι̣ο̣φ̣ύ̣λ̣α̣κ̣ε̣ς̣ πάντα προσεφώνησαν διὰ μακρῶν μηδὲν παραλιπόν̣τ̣ε̣ς̣ [  ̣  ̣  ̣] τῶν ἡμ̣ε̣-
21    [τ]έ̣ρ̣[ων]   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τοῦ̣ [Χ]αιρήμονος ἀλλὰ μηδὲ τῶν παρακειμένων αὐτῷ δανείων. ὁ δὲ στρατη[γὸς] ἐντυχὼν –
22    κα̣ὶ̣ ὁ̣ρ̣ῶ̣ν̣   ̣  ̣  ̣  ̣ μ̣η̣δ̣ὲ̣ν̣ ἐψε̣[υ]σ̣μένη̣ν διὰ τοῦ βιβλειδίου ἀλλὰ καὶ μᾶλλόν τινα παραλιποῦσαν τῶν ἡμετ[έρω]ν δικαίων
23    εἰς̣ τ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ προς    ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ γράψαντες καὶ ἀπογραφὴν γενομένην ὑπὸ τοῦ πατρὸς ἐπὶ τοῦ κς̣ (ἔ̣τ̣ο̣υ̣ς̣) διʼ ἧς πάν̣τ̣α̣
24    τὰ̣ α̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣σ̣τ̣  ̣  ̣  ̣  ̣α̣τα ἃ αὐτὸς εἰσήνεγκεν εἰς τὸ βιβλιοφυλάκιον περὶ τούτου ὑπομ[νή]ματα α̣δ̣ε̣ι̣  ̣
25    δ[ι]ὰ τ̣ὸ   ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣δ̣  ̣  ̣ν̣ειν, τὸν δὲ πατέρα μηδὲν ἕτερον ἢ πρὸς ἑαυτὸν λέγειν καὶ τὰ ἑαυτο̣ῦ̣ [γρ]ά̣μ̣ματα π̣ά̣ν̣-
26    τ̣α̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [ ± 6] ̣  ̣  ̣  ̣μ̣ε̣ν̣ων, ἡ̣γ̣η̣σ̣άμενός τε μήτε δίκης δεῖσθαι τὸ πρᾶγμα τ[ο]σούτων χρηματ[ισμῶ]ν περὶ τῶν
27    ν̣ο̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ὑ̣π̣ὸ̣ τ̣ῶ̣ν̣ β̣ι̣[βλιο]φ̣υ̣λ̣ά̣κ̣ων ἐπενηγμένων, σοὶ τῷ κυρίῳ ἔγραψεν ἐπιστολὴ[ν ἐπὶ τ]ο̣ῦ̣ κϛ (ἔτους) Τῦβι
28    δ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣σ̣ε̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ σ̣μο̣υ   ̣  ̣α ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣σ πρ̣  ̣  ̣  ̣  ̣πρ ̣  ̣  ̣ων̣ γ̣ρ̣α̣μμάτων εὑρ  ̣  ̣ [  ̣  ̣  ̣]ε̣χ̣ε̣ι̣ μ̣ὲ̣ν̣
29    κ̣[α]τ̣α̣  ̣  ̣  ̣ ± 20                               [τε]θικαν, οὐδὲν δὲ ἧττον συμπέμψας τῇ ἐπιστολῇ καὶ ἀντίγραφα [τῶν π]ροσφωνή-
30    σεων            ± 12              λ̣α̣ ̣  ̣  ̣  ̣τ̣α̣ πάλιν ἐπὶ σὲ τὸν κύριον κατέφυγον, καὶ ἐνέτυχον διὰ βιβλειδίο[υ] [ἐπὶ τῷ] α̣ὐτῷ κϛ̣ (ἔτει)
31    δ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ς̣ ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ψ̣  ̣  ̣  ̣ν ἐ̣ξ̣έ̣τ̣α̣σιν ἤδ̣η̣ τ̣ο̣ῦ πράγμ[α]τος γεγενῆσθαι ὑπὸ τοῦ στρατηγοῦ καθὼς̣ σ̣ὺ̣ [ἠθέλησ]ας τῇ γεν[ο-]
32    μ̣έ̣νῃ̣ ἐ̣ξ̣ε̣τ̣ά̣σ̣ε̣ι̣ γ̣ν̣ο̣ῦσά σε τῆς ἐπιστολῆς τῆς γραφείσης σοι ὑπὸ τῆς στρατηγίας ἀντίγραφον  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
33    [± 4] ̣η̣ κ̣α̣ὶ γράψαι τῷ τ[ο]ῦ νομοῦ στρατηγῷ βέβα[ι]ά μοι μένειν τὰ ἐκ τῆς μητρῴας μ̣ο̣[υ̣] σ̣υνγ̣[ραφ[ῆς] ± 3 μ̣ε̣ν̣ δ̣ι̣α ̣
34    [  ± 9   ] τ̣ὰ̣ δ̣ι̣ὰ̣ χρηματισμῶν δηλούμενα δίκ[αια], καὶ μηδὲν νεωτερίζεσθαι κατὰ τῶν τ̣α̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]μ̣α̣ τῷ β̣ι-
35    [βλειδίῳ? ± 9] κ̣α̣θ̣ὰ̣ κ̣α̣ὶ̣ πάντες οἱ ἡγεμόνες ἐκέλε[υ]σαν. κα[ὶ] σὺ ὁ κύριος ἐντυχὼν καὶ ἀν ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]δ̣  ̣  ̣  τ̣α̣ ὑ̣π̣ο
36    [  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣φ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τ̣ῆ̣ς̣ ἐπιστολῆς τοῦ στρατηγοῦ καὶ [τ]ῆς τῶν βιβλιοφυλάκων προσφωνήσεως κ̣α̣ὶ̣ [  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ο̣ι ̣γ̣ε̣ν̣ο̣με
37    [ν  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ξεν̣ω τι δεόμενον, τῇ συνή[θ]ει σου δικαι[ο]δοσίᾳ χρώμενος ὑπέγραψάς μ̣ο̣ι̣ τ̣ῷ̣ [βιβ]λ̣ε̣ι̣δ̣ί̣ῳ̣
38    [οὕτως· οἷς ἔχει(?)]ς̣(?) δικαίοις χρῆσθαι δύνασθαι, ὁ δὲ στρατηγὸς τῆς λοιπῆς ἀξιώσεως σοῦ τὴν̣   ̣  ̣πο  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣ πρ]ό̣ν̣οιαν
39    [  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣προμαντευσάμενος ὅτι καὶ τ[ῆ]ς ἀ[πὸ] τοῦ στρατηγοῦ βοηθείας δεόμε̣θ̣α̣   ̣  ̣μ̣ε̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]α̣ν̣η̣ν
40    [  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ο̣ τῶν δικαίων τυχεῖν καὶ μὴ ἀγνωμονεῖσθαι ὑπὸ τοῦ πατρός. ἐξ ὧν γὰρ ἐτόλμησεν [  ̣  ̣  ̣]  ̣τα ταῦτα
41    [  ̣  ̣]αξ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣δ̣ιὰ τῆς αἱρέσεως τὸν ἄνδρα. ἐμοῦ γὰ[ρ] τὸ βιβλείδιον ἐπὶ τῇ σῇ ὑπογραφῇ πα̣ρ̣α̣θεμέ[νης] καὶ ἀνα-
42    [δ]ο̣ύ̣σ̣η̣ς̣ δ̣ι̣ὰ̣ τ̣ο̣ῦ̣ ἀνδρός μου τῷ στρατηγῷ, ἀξιωσάσης τε̣ καθὼς ἠθέλησας τῆς λοιπῆς ἀξιώσεως μὴ [ἀ]μεληθῆ-
43    [ναι καὶ] ἐ̣π̣ι̣σ̣τε̣ῖ̣λ̣α̣ι̣ τοῖς τῶν ἐνκτήσεων βιβλιοφύλ[αξ]ι βέβαιά μοι τὰ δίκαια τὰ ὑπόντα μένειν καθὰ [προσε]φώνησαν


Apparatus criticus
2. οπ̣[ ±32 ]ησα̣[ ̣]τ̣ω̣[: ορι̣[ ±32 ]α̣ο̣υ̣τω̣[ ed. pr. || 3.  (τάλαντα) ς: (τάλαντα) ζ ed. pr.  || 5. τὰς χ̣ο̣ρ̣η̣γ̣ί̣[ας: τὰς   ̣  ̣  ̣  ̣[ ed. pr. || 7. l. βιβλιδίῳ || 7-8.οὗ ἐξετάσα[ ], ἐάν τι τῆς ἐμῆς διαγνώσεως κατα-/λάβῃ ἄξιον, ἐπʼ ἐμὲ ἀν̣απ[έμ]ψῃ̣: παραθοῦ {οὗ} ἐξετάσα[ς] ἐάν τι τῆς ἐμῆς διαγνώσεως κατα- / πα….α….ἐπἐμ…. ed. pr.; παραθοῦ οὗ ἐξετάσα[ς] ἐάν τι τῆς ἐμῆς διαγνώσεως κατα-/λάβῃς ἄξιον ἐπʼ ἐμὲ ἀνάπεμψον BL I 318 = P. Oxy IV p. 262 || 10. l. οἳ || 11.  ̣  ̣  ̣ ν̣ μ̣α̣τ̣  ̣  ̣  ̣:   ̣  ̣  ̣  ̣μ̣α̣τ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ed. pr. | l. μεταξὺ || 12. μὴ   ̣τ̣ο̣  ̣  ̣  ̣  μ̣ε ̣  ̣  ̣  ̣  ̣π̣ρ̣ὸ̣ς̣: μη[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣α̣ς̣ ed. pr. || 13. τῇ [ἡ]γ̣ε̣μ̣ο̣ν̣ί̣ᾳ   ̣  ̣  ̣ο  ̣δ ̣  ̣ς̣ : τῇ [  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣να  ̣  ̣  ̣ο  ̣  ̣  ̣  ̣ ed. pr. | l. βιβλιδίου || 14.   ̣  ̣δ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣:   ̣  ̣  ̣  ̣ πρ̣ὸ̣ς̣ ed. pr. |  l. βιβλιδίῳ || 15. ἀκ[ριβ]εστ[έ]ραν: ἀκρε[ι]β̣εστ[έ]ραν ed. pr. || 16. ἀν[απ]ο̣μ̣πῆς = BL I 318 = P. Oxy IV p. 262: αν[…].ανης ed. pr. || 17. l. βιβλιδίου || 18. l. ὑμῖν || 19. Θὼ[θ   ̣]ζ̣: Θὼ[θ   ̣]α ed. pr. || 22. l. βιβλιδίου || 23. ἐπὶ τοῦ κς̣ (ἔ̣τ̣ο̣υ̣ς̣): ἐπὶ τοῦ ε[  ̣ (ἔτους)] ed. pr. ; ἐπὶ τοῦ β[  ̣ (ἔτους)] DDbDP text || 24. α̣δ̣ε̣ι̣: α̣δ̣  ̣  ̣  ̣ ed. pr. || 25. δ̣  ̣  ̣ν̣ειν:    ̣  ̣  ̣  ̣ν̣ειν ed. pr. || 25-26: πάν-/τ̣α̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [ ± 6] ̣  ̣  ̣  ̣μ̣ε̣ν̣ων:   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣μ̣ε̣ν̣ων ed. pr.;   ̣  ̣  ̣  ̣μ̣ε̣ν̣ων DDbDP text || 28. δ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣σ̣ε̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ σ̣μο̣υ   ̣  ̣α ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣σ πρ̣  ̣  ̣  ̣  ̣πρ ̣  ̣  ̣ων̣ γ̣ρ̣α̣μμάτων εὑρ  ̣  ̣ [  ̣  ̣  ̣]ε̣χ̣ε̣ι̣ μ̣ὲ̣ν̣: 50 letters πρ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣α̣μμάτων κ̣υρ  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣μ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ed. pr. ; Traces πρ̣  ̣  ̣  ̣  ̣α̣μμάτων κ̣υρ  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣μ̣  ̣  ̣  ̣  ̣DDbDP text || 30. σεων  ± 12             λ̣α̣ ̣  ̣  ̣  ̣τ̣α̣ πάλιν: σεων   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣τ̣ε̣ πάλιν ed. pr.; σεων   ̣  ̣  ̣  ̣τ̣ε̣ πάλιν DDbDP text | [ἐπὶ τῷ] α̣ὐτῷ: [  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ τῷ ed. pr. || 31. δ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ς̣ ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ψ̣  ̣  ̣  ̣ν: ̣  ̣  ̣α̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ν ed. pr.;   ̣  ̣α̣  ̣  ̣  ̣  ̣ν DDbDP text || 33. [± 4]  ̣η̣ κ̣α̣ὶ γράψαι: ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣  ̣  ̣  ̣ν̣ γράψαι ed. pr.;   ̣  ̣  ̣  ̣ν̣ γράψαι DDbDP text | τὰ ἐκ τῆς μητρῴας μ̣ο̣[υ̣]   ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣α: τὰ ἐκ τῆς μητρῴας μ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ed. pr.; τὰ ἐκ τῆς μητρῴας μ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣DDbDP text || 34. [  ± 9   ] τ̣ὰ̣ δ̣ι̣ὰ̣ χρηματισμῶν:   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ διὰ χρηματισμῶν = BL I 318 = P. Oxy IV p. 262 || 34-35. κατὰ τῶν τ̣α̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]μ̣α̣ τῷ β̣ι-/[βλειδίῳ? ± 9]: κατὰ τῶν τ̣α̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]μ̣α̣τωβ̣  ̣  ̣  ̣ed. pr. || 35. ἀν ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]δ̣  ̣  ̣  τ̣α̣ ὑ̣π̣ο: αν  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]δ̣  ̣  ̣  ̣  ̣κο̣ς̣ ed. pr. || 36. κ̣α̣ὶ̣ [  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ο̣ι ̣γ̣ε̣ν̣ο̣με: κ̣α̣ὶ̣ [  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ γ̣ε̣ν̣ο̣με ed. pr. || 37. ̣ξεν̣ω τι: ξ̣ε̣ν̣ω̣ν̣ ed. pr. || [οὕτως· οἷς ἔχει(?)]ς̣(?) BL VIII 233 | δύνασθαι: δυνασθαι (l. δύνασαι) ed. pr.; δικαίοις χρῆσθαι δύνασ(θ)αι (P. Oxy IV s. 262)  oder  δύνασθαι =  δύνασθε. (Mitteis. Zur Lehre von den Libellen. Berichte Gesell. D. Wiss., Leipzig 62(1910) s. 97) || 41. l. βιβλίδιον | πα̣ρ̣α̣θεμέ[νης]: πα̣ρ̣ε̣ν̣ε̣γ̣κ[ούσης] ed. pr. || 42-43. μὴ [ἀ]μεληθῆ-/[ναι καὶ] ἐ̣π̣ι̣σ̣τε̣ῖ̣λ̣α̣ι̣: BL I 318 = P. Oxy IV p. 262; τῆς λοιπῆς ἀξιώσεως μ[ὴ] . . [.ἀ]μεληθῆ-/[ναι καὶ] ἐ̣π̣ι̣σ̣τε̣ῖ̣λ̣α̣ι̣ ed. pr.


col. 6 
— — — — — — — — — —
1      [ ±20  ]μ̣ως̣ ν̣ο̣[ ±23 ]τ̣ω  ̣[  ̣]  ̣οκεκ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]μ[ ±11 ]ε̣ται ὑμεῖν λ̣α̣-
2      [ ±12 ]  ̣  ̣  ̣ε̣ρο̣ς ἵνα̣ μ̣ὴ δέη̣τα[ι] καὶ τῆς λ̣[οι]π̣ῆ̣[ς ἀξιώσεως π]ά̣σης καθὰ ἠθέλησεν ὁ λαμ[πρότ]ατος ἡ[γε]μὼν πρόνοιαν
3      [  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ μηδὲν νεωτερίζεσ̣[θαι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τὸ]ν̣ πατέρα μετὰ τὰ το[σαῦ]τα γράμματα τὴν ἡσυχίαν ἄγειν καὶ μὴ-
4      τ̣ε̣ τῷ κυρίῳ ἐνοχλεῖν μὴτε ἐμοὶ ἔτι ἐπι̣τ̣[ίθεσθαι]. ὁ δὲ πάλιν ἐπιθέμενός μοι οὐκ ἔληξε[ν], ἀλλʼ ἐπιστάμενος ὅτι περὶ
5      τῆς κατοχῆς οὐκέτι οἷόν τέ ἐστιν αὐτῷ ἐνκαλεῖν μετ̣ὰ̣ τὰς τοσαύτας ἐξετάσεις καὶ τοσαῦτα γράμματα, ἑτέρῳ ἐπέτρεψεν τὴν
6      κατʼ ἐμοῦ ἐπιβουλήν, καὶ σοῦ τοῦ κυρίου πάλιν καθʼ ὁμοιότητα τῶν ἄλλων ἡγεμόνων ὑπογύως διαταξαμένου περὶ ἰδιωτι-
7      κῶν ζητήσεων ἐπιστολάς σοι μὴ γράφειν, ὁ δὲ οὐ μόνον ἔγραψεν ἀλλὰ καὶ γράφων ἠκρωτηρίασεν τὸ πρᾶγμα ὡς καὶ σὲ
8      τὸν κύριον πλανῆσαι δυνάμενος. σιωπήσας γὰρ καὶ τὴν τοῦ Ῥούφου ἐπιστολὴν ἐφʼ ὅτῳ ἐγράφη καὶ τὴν ἐντυχίαν τὴν
9      ἐμὴν καὶ τὴν τοῦ Ῥούφου {την} ὑπογραφὴν καὶ τοῦ στρατηγοῦ τὴν ἐξέτασιν καὶ τῶν βιβλιοφυλάκων τὴν προσφώνησιν
10    καὶ τὴν περὶ τούτων γραφεῖσάν σοι ὑπὸ τοῦ στρατηγοῦ ἐπιστολὴν καὶ τὴν πρὸς ταύτην ἐμοῦ ἐντυχούσης δοθεῖσαν
11    ὑπὸ σοῦ τοῦ κυρίου ὑπογραφὴν καὶ τὰ ἐκ ταύτης τοῖς βιβλιοφύλαξι ἐπιστάλματα ψειλῶς σοι διὰ τῆς ἐπιστολῆς δεδήλωκεν
12    τάδε· Χαιρήμων Φανίου γυμνασιαρχήσας τῆς Ὀξυρυγχειτῶν πόλεως· τῆς θυγατρός μου Διονυσίας, ἡγεμὼν κύριε,
13    πολλὰ εἰς ἐμὲ ἀσεβῶς καὶ παρανόμως πραξάσης κατὰ γνώμην Ὡρίωνος Ἀπίωνος ἀνδρὸς αὐτῆς, ἀνέδωκα ἐπιστο-
14    λὴν Λογγαίῳ Ῥούφῳ τῷ λαμπροτάτῳ, ἀξιῶν τότε ἃ προσήνεγκα α̣ὐτῇ ἀνακομίσασθαι κατὰ τοὺς νόμους, οἰόμενος
15    ἐκ τού<του> παύσασθαι αὐτὴν τῶν εἰς ἐμὲ ὕβρεων· καὶ ἔγραψεν τῷ τοῦ νομοῦ στρατηγῷ (ἔτους) κε //, Παχὼν κζ ῀, ὑπο-
16    τάξας τῶν ὑπʼ ἐμοῦ γραφέντων τὰ ἀντίγραφα ὅπως ἐντυχὼν ο̣ἷ̣ς̣ π̣α̣ρ̣εθέμην φροντίσῃ τὰ ἀκόλουθα πρᾶξαι. ἐπεὶ οὖν,
17    κύριε, ἐπιμένει τῇ αὐτῇ ἀπονοίᾳ ἐνυβρίζων μοι, ἀξιῶ τοῦ νόμου διδόντος μοι ἐξουσίαν οὗ τὸ μέρος ὑπέταξα ἵνʼ εἰδῇς
18    ἀπάγοντι αὐτὴν ἄκουσαν ἐκ τῆς τοῦ ἀνδρὸς οἰκίας μηδεμίαν μοι βίαν γείνεσθαι ὑ̣φʼ οὗτινος τῶν τοῦ Ὡρίωνος ἢ αὐ-
19    τοῦ τοῦ Ὡρίωνος συνεχῶς ἐπαγγελλομένου. ἀπὸ δὲ πλειόνων τῶ[ν] π̣ε̣ρὶ το[ύ]των πραχθέντων ὀλίγα σοι ὑπέταξα ἵνʼ εἰ-
20    δῇς. (ἔτους) κϛ, Παχών. ὁ μὲν ταὺτην τὴν ἐπιστολὴν ἔγραψεν, ο̣ὐ̣δ̣ε̣μίαν μὲν οὔτε ὕβριν οὔτε ἄλλο ἀδίκημα εἰς αὐτὸν
21    ἀπʼ ἐμοῦ ἐφʼ ᾧ μέμφεται δεῖξαι ἔ̣χων, ἐπὶ φθ̣ό̣νῳ δὲ μό̣ν̣ο̣ν̣ [λο]ι̣δορού̣μενος ὡ̣ς̣ δεινὰ πάσχων ἀπʼ ἐμοῦ, λέγων ὅτι δὴ
22    ὦτα παρέχω ἄνοα αὐτῷ, καὶ τὴν ̣ὑπολειπομένης̣ ἐμοὶ κατοχη̣ν̣ τ̣ῆ̣ς οὐσίας ἵνα μʼ αὐ̣τὴν ἀποθῆν̣αι, κ̣α̣ὶ̣, τὸ κα̣ι̣ν̣ό̣τερον, βίαν
23    πάσχειν ὑ̣πὸ τοῦ ἀνδρός μου προφερόμενος τοῦ καὶ μετὰ {καὶ με̣[τὰ]} τ̣ὴ̣ν̣ πρὸς αὐ̣τόν μου συνγραφὴν ἐν ᾗ εἶχεν τὸ δίκαιον
24    καθαρόν μου προσενηνεγμένον συνχωρήσαντός μοι κα̣ὶ̣ ἐπὶ τ̣ῆ̣ς̣ μ[η]τρῴας οὐσίας συνευδοκῆσαι βουληθεισαι αὐτῷ ὑποτι-
25    θεμένῳ̣ τὴν οὐσίαν ταύτην πρὸς ὅλα (τάλαντα) η, ἀφ̣ʼ οὗ με ἀπα̣γ̣α̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣δε̣ν̣   ̣τασ̣ι̣νηκε̣ τοῦ ἀνδρός με στερῆσαι ἐπιχειρῶν,
26    ἐπὶ μὴ δύναται τῆς οὐσίας, ἵνα μηδʼ ἀπʼ αὐτοῦ χορηγε̣ῖ̣σ̣θ̣α̣ι̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[   ̣]  ̣ω̣σενε̣[  ̣]  ̣  ̣ ν̣ δύ̣νωμ̣α̣ι̣ γυνή, ἀπὸ τοῦ πατρὸς μήτε
27    ἣν ὑπέσχετο προῖκα μήτε τι ἄλλο ὑπάρχον λαβοῦσα ἀλλὰ μ̣η̣δὲ κ̣α̣τ̣ὰ̣ κ̣α̣[ι]ρὸν τὰς χορη[γηθ]ε̣ί̣σ̣ας τροφὰς ἀπολαμβάνουσα. Ὑπέταξεν
28    δὲ καὶ τὰς αὐτὰς κρίσεις Σ[ι]μίλιδος καὶ ὑπὸ τοῦ ἀρχιδικαστοῦ τ̣ῷ̣ Λ̣ο̣γ̣γ̣α̣ί̣ῳ̣ Ῥούφῳ γραφομένας ἑτέρας ὁμοίας, μηδὲ αἰδεσθεὶς ὅτι οὐδὲ
29    ὁ Ῥοῦφος προσέσχεν αὐτα[ῖ]ς ἀνομοίαις οὔσαις εἰς παράδειγ̣μα̣   ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣ ἑτέρων δ̣ι̣κ̣α̣ίω̣ν. ἀλλὰ σὺ ὁ κύριος τῇ θεογνώστῳ σου
30    μνήμῃ καὶ τῇ ἀπλανήτῳ προαιρέσει ἀνενεγκὼν τὴ[ν γραφεῖσ]άν σοι ὑπὸ τοῦ στρατηγοῦ ἐπιστολήν, καὶ ὅτι φθάνει τὸ πρᾶγμα
31    ἀκρειβῶς [ἐξ]ητασμένον, πρόφασις δέ ἐστιν ἐπιβουλῆς τὸ   ̣  ̣  ̣  ̣π̣α̣σ̣θ̣α̣[ι] εἰ οὐκ ἐξὸν κατὰ συνγραφήν, ἀντέγραψεν τῷ στρατηγῷ
32    τάδε· Π[ο]μπώνιος Φαυστιανὸς Ἰσιδώρῳ στρατηγῷ [Ὀ]ξυρυγχε[ί]τ[ο]υ χαίρειν. τὰ γραφέντα μοι ὑπὸ Χαιρήμονος γυμνα-
33    σιαρχήσαντος τῆς Ὀξυρυγχειτῶν πόλεως αἰτιομένου Ὡρείω[να ἄν]δρα θυγατρὸς αὐτοῦ ὡς βίαν ὑπʼ αὐτοῦ πάσχ[ο]ντος
34    ὑποταχθῆναι ἐκέλευσα, ὅπως φροντίσῃς ἀκόλουθα πρᾶξαι τοῖς π[ε]ρὶ το[ύ]του πρότερον γραφεῖσι ὑπὸ Λογγαίου Ῥούφο[υ] τοῦ δια-
35    σημοτάτο[υ] πρὸς τὸ μὴ π[ε]ρὶ τῶν αὐτῶν πάλιν αὐτὸν ἐντυγχάνειν. ἐ[ρ]ρῶσθ(αι) εὔχομ(αι). (ἔτους) κϛ //, Παχὼν λ. Ταύτην
36    σ̣ο̣υ̣ τὴν ἐπιστολὴν παρ[εν]εγκόντος τοῦ Χαιρήμονος καὶ ἀναδόντος ἐπὶ τῆς γ τ[ο]ῦ Ἐπεὶφ Ἁρποκρατίωνι βασιλικῷ γρα[μ]ματεῖ
37   [δι]αδεχομένῳ καὶ τὰ κατὰ τὴν στρα(τηγίαν), παροῦσα αὐτὴ διὰ τοῦ ἀνδρός μου προσεκύνησα μὲν σοῦ τὰ γράμματα καὶ τοῖς [γ]ραφεῖσι
38    ἐμμέν[ε]ιν ἠξίωσα, ἀπέδειξά τε ὅτι τὰ ἀκόλουθα ἤδη τοῖς ὑπὸ Ῥούφ[ου] πρότερον γραφεῖσι ἐπράχθη. ὁ μὲν γὰρ Χαιρήμων
39    περὶ κ[ατ]ο̣χ̣ῆ̣ς ὡς οὐ δεόντως γενομένης αὐτῷ <ἐ>γεγράφει, ὁ δὲ Ῥοῦφος [ἐξ] ὧν ἀντέγραψεν αὐτῷ καὶ ἐξ ὧν ἐμοῦ ἐντυχούσης
40    ὑπέ[γρ]α̣ψ̣ε̣ν̣ ἐξετασθῆναι ἠθέλησε[ν] ε̣ἰ̣ δεόντως ἡ κατοχὴ γέγονέν̣ μ̣[οι] καὶ τῷ στρατηγῷ περὶ τούτου ὑπέθετο. ὁ δὲ οὐκ ἠμέ-
41    λη[σε]ν ἀλλʼ ἐ[ζ]ήτησεν ἀκρειβ[ῶ]ς [τὸ πρ]ᾶγμα ἐκ τῶν βιβλιοφ[υ]λάκ[ω]ν καὶ τῇ ἡγεμονίᾳ περὶ παντὸς διʼ ἐπιστολῆς ἀνήνεγκ-


Apparatus criticus
1. τ̣ω  ̣[  ̣]  ̣οκεκ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]: τ̣ω   ̣[  ̣]ω̣ς κο̣μ[  ̣  ̣  ̣]μ[ ed. pr. || 2.  ̣  ̣  ̣ε̣ρο̣ς ἵνα̣ μ̣ὴ δέη̣τα[ι]:   ̣  ̣  ̣σ̣το̣σιν ε̣ἰ̣δ̣ό̣τ̣α̣ ed. pr. || 4. ἐπι̣τ̣[ίθεσθαι]:  ἀ̣π̣ε̣[ιλεῖν] ed. pr. || 7. γράφων: παρὼν ed. pr. || 11. l. ψιλῶς || 15. παύσασθαι: παύσασθαι (l. παύσεσθαι) BL I 318|| 18. l. γίνεσθαι | ὑ̣φʼ οὗτινος = BL I 318; γείνεσθαι ὑ̣φʼ οὔτινος ed. pr. || 21. ἀπʼ ἐμοῦ = BL I 318; ἁπλῶς ed. pr. | ὡ̣ς̣: ὡς(?) = BL I 318; κ̣α̣ὶ̣ ed. pr. || 22. τὴν ̣ὑπολειπομένης̣ ἐμοὶ κατοχη̣ν̣: τῆς̣ ὑπολειπομένης ἐμοὶ κατοχη̣ν̣ (l. κατοχῆς) ed. pr. | ἵν’ ἅμʼ αὐ̣τὴν vel ἵνα μ᾽ αὐτὴν ἀποθ̣ῆν̣αι (l. ἀποθεῖναι): . ἵνα μʼ αὐ̣τὴν ἀποσ̣τ̣ῆται ed. pr. || 24. ἐπὶ τ̣ῆ̣ς̣ μ[η]τρῴας οὐσίας συνευδοκῆσαι βουληθεισαι:  ἐπὶ τ̣ῆ̣ς̣ μ[η]τρῴας οὐσίας συνευδοκῆσαι βουληθείσῃ = BL I 318 vs. ἔπ<ε>ιτα [τῇ] μ̣[η]τ̣ρὶ ο̣  ̣  ̣  ̣υ̣ν̣ου̣ σ̣υνευδοκῆσαι βουληθεισαι (l. βουληθείσαι<ς>) ed. pr. || 25. ἀπα̣γ̣α̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣: ἀπαλλ[αττ  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣= BL I 318; ἀπε̣υ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ed. pr. |   ̣  ̣δεν   ̣τασ̣ι̣νηκε̣: τασ̣ι̣νε̣υ̣κε̣ ed. pr. || l. ἐπεί |   ̣ω̣σενε̣:   ̣  ̣σενε̣ ed. pr. || 29. δ̣ι̣κ̣αίων:   ̣  ̣α̣ι̣ω̣ν ed. pr. || 31. l. ἀκριβῶς | τὸ   ̣  ̣  ̣  ̣π̣α̣σ̣θ̣α̣[ι] εἰ οὐκ ἐξὸν = BL I 318; το̣  ̣  ̣  ̣  ̣π̣α̣  ̣  ̣θ̣  ̣  ̣ε̣ι̣ο̣υ̣κ̣  ̣  ̣ον ed. pr. | l. συγγραφήν | l. ἀντέγραψας || 33. l. αἰτιωμένου | l. Ὡρίωνα || 36. σ̣ο̣υ̣ τὴν ἐπιστολὴν: τὴν ἐπιστολὴν ed. pr. || 39. <ἐ>γεγράφει: γεγράφει ed. pr. || 41. l. ἀκριβῶς
col. 7
 
— — — — — — — — — —
1     [ ±30 ]α̣  ̣[ ±19 ]  ̣  ̣[ ±? ]
2     [ ±19 ]η  ̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ ±15 ]ου[  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣]η̣το̣[ ±11 ]  ̣ω̣ς α[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]λ̣η̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]
3     χ[ ±17 ] μ̣ηδὲ̣ν̣ τ̣ῶ̣ν̣ γενομ[ένω]ν̣ κ̣ο̣[  ̣  ̣]μ̣  ̣  ̣  ̣ ο̣υ̣[  ̣]π̣ρ̣α̣[  ̣  ̣  ̣] ἐκ τῶν αν̣τ ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ε[  ̣  ̣]η εἰ ὁρω̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]δ  ̣ρ̣ον ου̣β̣α̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
4     σα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]λ̣α̣ς τούτου ἀλλὰ ἀκόλο[υ]θα πρᾶξα̣ι̣ τ[ὸν] ἐπι[στ]ε̣ί̣λαντα τοῖς βιβ[λ]ιοφύλαξι καὶ π̣[ε]ρ̣[ὶ] αὐτ[οῦ γ]ράψαντα τ[ὰ εἰρη]μ[έ]ν̣α: “ἐπεὶ δὲ
5     ὁ Χ[αιρ]ήμων διʼ ἧς καὶ νῦν πεπο[ίη]ται παρὰ τῷ [λ]αμπροτάτῳ ἡγεμόνι ἐντυχίας ἠξίωσεν τὴν θυγατέραν ἄκ̣[ο]υ̣σ̣α̣ν̣ ἀποσπᾶν οὐ-
6     δὲ π̣[ερ]ὶ τούτου οὔτ[ε δι]ὰ̣ τῆς τοῦ δια[σ]ημοτάτου Ῥούφου οὔτε διὰ τῆς τοῦ λαμπ[ρο]τάτου ἡγεμόνος Πομπωνίου Φα[υσ]τ[ι]ανοῦ ἐπιστολῆς
7     ὁρᾶται̣ ῥητῶς κεκ̣[ελ]ευσμένον»,` . . ´ δύναται περὶ τούτου ἐντευχθῆναι ὁ λαμπρότατος ἡγεμὼν πάντων τῶν ἐν τῷ πράγματι πραχθέ[ν-]
8     τω[ν] παρατιθεμένων αὐτῷ, ἵνʼ ο̣ἷς ἐὰν προστάξῃ ἀκόλουθα γένητα[ι].” vac. πανταχόθεν οὖν, ἡγεμὼν {ουν} κ[ύ]ριε, τοῦ πράγματος̣
9     πρ[ο]δ̣ήλου γενομένου καὶ τῆς τοῦ πατρός μου πρός με ἐπηρείας, ἐντυγχάνω σοι καὶ νῦν πάντα παρατιθεμένη τὰ ἐν τῷ πράγματι,
10   καθὼς καὶ ὁ βασιλικὸς διαδεχόμενος καὶ τὴν στρατηγίαν ἠθέλησεν, καὶ δέομαι κελεῦσαι γραφῆναι τῇ στρατηγίᾳ τάς τε χορηγίας
11   ἀποδίδοσθαί μοι κατὰ καιρόν, ἐπισχεῖν τε αὐτὸν ἤδη ποτὲ ἐπειόντα μοι, πρότερον μὲν ὡς ἀνόμου κατοχῆς χάριν, νῦν δὲ προφάσει νό-
12   μου οὐδὲν αὐτῷ προσήκοντος· οὐδεὶς μὲν γὰρ νόμος ἀκούσας γυναῖκας ἀπʼ ἀνδρῶν ἀποσπᾶν ἐφείησιν, εἰ δὲ καὶ ἔστιν τις, ἀλλʼ οὐ πρὸς τὰς
13   ἐξ ἐνγράφων γάμων γεγενημένας καὶ ἐνγράφως γεγενημένας. ὅτι δὲ ταῦ(τα) οὕτως ἔχει, ἵνα καὶ ταύτης αὐτὸν τῆς προφάσεως ἀπαλλά-
14   ξω, ὑπέταξά σοι ἀπὸ πλειόνω[ν] περὶ τούτου κριθέντων ὀλίγας ἡγεμόνων καὶ ἐπιτρόπων καὶ ἀρχιδικαστῶν κρίσεις, ἔτι τε καὶ νο-
15   μικῶν προσφωνήσεις, περὶ τοῦ τὰς ἤδη τελείας γυναῖκας γενομένας ἑαυτῶν εἶναι κυρίας, εἴτε βούλονται παρὰ τοῖς ἀνδράσιν μένειν
16   εἴτε μή, καὶ ὑπόκεισθαι πατράσιν, οὐ μόνον ἀλλʼ ὅτι οὐδ̣ʼ ἐφεῖται ἐπὶ προφάσει ἑτέρων ἐνκλημάτων φεύγειν τὰς χρηματικὰς δίκας, ἀλλὰ
17   δὴ καὶ ὅτι τὰς συνγραφὰς πα[ρα]τίθεσθαι τοῖς βιβλιοφυλακίοις νόμιμον καὶ τὰς ἐκ τούτων γεινομένας κατοχὰς πάντες ἡγεμόνες
18   καὶ αὐτοκράτορες κυρίας [εἶν]αι καὶ βεβαίας τεθελήκασι, καὶ ὅτι οὐδενὶ ἐφεῖται λέγειν πρὸς τὰ ἑαυτοῦ γράμματα, ἵνα κα[ὶ] ἐκ τούτων
19   ἤδη ποτὲ παύσηται περὶ τῶν αὐτῶν ἐνοχλῶν ταῖς ἡγεμονίαις καθὼς καὶ σὺ γράφων ἠθέλησας. vac.  σ̣[ε]σ̣η̣(μείωμαι) vac. ἐξ ὑπομνη-
20   ματισμῶν Φλαυίου Τειτιανοῦ τοῦ ἡγεμονεύσαντος. (ἔτους) ιβ θεοῦ Ἁδριανοῦ, Παῦνι η, ἐπὶ τοῦ ἐν τῇ ἀγορᾷ βήματος. Ἀντωνίου
21   τοῦ Ἀπολλωνίου προσελθόντος λέγοντός τε διὰ Ἰσιδώρου νεωτέρου ῥήτορος Σεμπρώνιον πενθερὸν ἑαυτο[ῦ] ἐκ μη[τ]ρὸς ἀφορ-
22   μῆς εἰς διαμάχην ἐλθ[όν]τ̣α̣ ἄκουσαν τὴν θυγατέρα ἀπεσπακέναι, νοσησάσης δὲ ἐκείνης ὑπὸ λοίπης τὸν ἐπιστράτηγον Β̣άσσον
23   μετρ̣ι̣ο̣παθῶς ἀναστρ̣α̣φ[έν]τα ἀποφαίνεται ὅτι οὐ δεῖ αὐτὸν κωλύεσθαι εἰ συνοικεῖν ἀλλήλοις θέλοιεν, ἀλλὰ μηδὲν ἠνυκέναι·
24   τὸν γὰρ Σεμπρώνιον ἀποσι̣[ω]π̣ήσαντα τοῦτο καὶ τῷ ἡγεμόνι περὶ βίας ἐντυχόντα ἐπιστολὴν παρακεκομικέναι ἵνα οἱ ἀντίδι-
25   κοι ἐκπεμφθῶσι· αἰτε̣ῖσθα̣ι̣ ο̣ὖ̣ν̣ ἐὰν δοκῇ μὴ ἀποζευχθῆναι γυναικὸς οἰκείως πρὸς αὐτὸν ἐχούσης. Δίδυμος ῥήτωρ ἀπεκρεί-
26   νατο μὴ χωρὶς λόγου τὸν Σεμπρώνιον κεκεινῆσθαι· τοῦ γὰρ Ἀντων[ί]ου προσενεγκαμένου θυγατρομειξίας ἐγ̣καλεῖν, μὴ ἐνεγκαν-
27   τος τὴν ὕβριν τῇ κατὰ τοὺς νόμους συνκεχωρημένῃ ἐξουσίᾳ κεχρῆσθαι, ᾐτιᾶσθαι δʼ αὐτὸν καὶ πε̣ρ̣ι̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]π̣ε̣ς̣ ἐ̣[νκ]λ̣ημάτων.
28   Προκ̣λ̣ηιανὸς ὑπὲρ Ἀντωνίου προσέθηκεν: “ἐὰν ἀπερίλυτος ἦν ὁ γάμος, τὸν πατέρα μήτε τῆς προικὸς μηδὲ τῆς παιδὸς τῆς ἐκδεδο-
29   μένης ἐξουσίαν ἔχειν.” Τ̣ε̣ι̣τιανός· διαφέρει παρὰ τίνι βούλεται εἶναι ἡ γεγαμημένη. ἀνέγνων. σεσημ(είωμαι). vac. ἐξ ὑπομ[νηματισ]μῶν
30   Πακωνίου Φήλικος ἐπιστρατήγου. (ἔτους) ιη θεοῦ Ἁδριανοῦ, Φαῶφι ιζ, ἐ̣ν̣ τῇ παρὰ ἄνω Σεβεννύτου, ἐπὶ τῶν κατὰ Φλα̣υ̣ή̣σ̣ι̣ο̣ς
31   Ἀμμούνιος ἐπὶ παρούσῃ Τατ̣ι̣χήκει θυγατρὶ αὐτοῦ πρὸς Ἥρωνα Πετεήσιος. Ἰσίδωρος ῥήτωρ ὑπὲρ Φλαυήσιος εἶπεν, “τ̣ὸ̣ν οὖν α̣ἰ̣τ̣ι̣ώ̣μενον
32   ἀποσπάσαι βουλόμενον τ[ὴ]ν θυγατέρα αὐτοῦ συνοικοῦσαν τῷ ἀντιδίκῳ δεδικάσθαι ὑπογύως πρὸς αὐτὸν ἐπὶ τοῦ ἐ̣[πι]σ̣τ̣ρ̣α̣τ̣ή̣γου
33   καὶ ὑπερτεθεῖσθαι τὴν δίκην ὑ̣μ̣ε̣ῖν̣ ἵνα ἀναγνωσθῇ ὁ τῶν Αἰγυπτίω[ν νό]μος. Σεουήρου καὶ Ἡλιοδώρου ῥητόρων ἀποκρειναμένων
34   Τειτιανὸν τὸν ἡγεμονεύσαντα ὁμοίας ὑποθέσεως ἀκούσαντα [ἐξ] Αἰγυπτιακῶν προσώπων μὴ ἠκολουθηκέναι τῇ τοῦ νό-
35   μου ἀπανθρωπίᾳ ἀλλὰ τ[ῇ] ἐπι[νοί]ᾳ τῆς παιδός, εἰ βούλεται παρὰ τ[ῷ ἀνδρὶ] μένειν. Πακώνιος Φῆλιξ· ἀναγνωσθητο ὁ ν[ό]μ[ος. Ἀ]να-
36   γνωσθέντος Πακώνιος [Φῆ]λιξ· ἀνάγνωται καὶ τὸν Τειτιανοῦ ὑπομ[ν]ηματισμόν. Σεουήρου ῥήτορος ἀναγν[όντος], ἐπὶ τοῦ [ιβ] (ἔτους) Ἁ[δρια]νοῦ
37   Καίσαρος τοῦ κυρίου, Παῦν[ι] η̣, Πακώνιος Φῆλιξ· καθὼς ὁ κράτιστος Τ[ειτ]ιανὸ[ς] ἔ̣κ̣ρ̣ε̣ι̣νεν, πεύσονται τῆς γυναικός· κ̣α̣ὶ̣ ἐκέλευ[σε]ν δι̣ʼ [ἑρ]μ̣η̣-
38    νέως αὐτὴν ἐλ̣ε̣γ̣χθῆν̣[α]ι, τ̣ί̣ βούλεται· εἰπούσης, παρὰ τῷ ἀνδρὶ μένειν, Π[α]κώνιος Φῆλιξ ἐκέλευσεν ὑπομνηματι[σ]θῆναι.
39    ἐξ ὑπομνηματισμῶν Οὐμβρί[ου] δικαιοδότου. (ἔτους) ϛ Δομειτιανοῦ, Φαμεν[ὼθ Ν] Διδύμη ἧς ἔκδικος ὁ ἀνὴρ Ἀπολλώνιος πρὸς Σαβεῖνον
40   τὸν καὶ Κάσιον, ἐκ τῶν ῥεθέ[ντω]ν· Σαραπίων μετʼ ἄλλα· “τὰ πρόσωπα Αἰγ[ύ]πτια ὄ̣ν̣τ̣α̣ παρʼ οἷς ἄκρατός ἐστιν ἡ τῶν ν[ό]μων ἀποτομ̣[ί]α·
41   διοριζόμενος γάρ σοι λέγω [ὅ]τι Α̣ἰ̣γ̣[ύ]π̣τ̣ι̣οι οὐ μόνον τοῦ ἀφελέσθαι τὰς [θυγατ]έρ[ας ὧ]ν ἔδωκαν ἐξουσίαν, ἔχουσιν δὲ καὶ ὧν ἐὰν κ̣α̣ὶ̣ ἴδια
42   κτήσωνται μεθʼ ἕτερα· Ο[ὔ]μβρι[ο]ς Σ̣α̣βείνῳ· εἰ ἔφθακας ἅπαξ προῖκα δ[οὺς τῇ θυγ]ατρί σου, ἀποκατάστησον. Σαβεῖνο[ς· τ]οῦτον μα ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ α̣ἴ̣-
43   τοῦμαι. Οὔμβριος· τῇ θυγατρ[ὶ] δ̣ή̣. Σαβεῖνος· τούτῳ τῷ ἀνδρὶ οὐθὲν [προσ]ή̣κ̣[ει] συνῖναι. Οὔμβριος· χεῖρόν ἐστι ἀνδρὸς ἀφαι[ρεῖσθαι]


Apparatus criticus
3. μ̣ηδὲ̣ν̣: μ̣ὴ̣ δι̣ὰ̣ ed. pr. || 4. ]λ̣α̣ς: ]α̣ς ed. pr. || 5. l. θυγατέρα | ἄκ̣[ο]υ̣σ̣α̣ν̣: ἄκ̣[ου]σαν ed. pr. || 7. ὁρᾶται̣: ὁρᾶτα (l. ὁρᾶται) ed. pr. || 11. ἐπισχεῖν: ἐπίσχειν ed. pr. | τε corr. ex δε | l. ἐπιόντα || 12. οὐδεὶς μὲν γὰρ νόμος: οὐδεὶς γὰρ νόμος ed. pr. | l. ἐφίησιν || 13. l. ἐγγράφων | l. Ἐγγράφως | l. γεγαμημένας? || l. ἐγκλημάτων || 17. l. γινομένας: γενομένας ed. pr. || 19. σ̣[ε]σ̣η̣(μείωμαι): non leg. ed. pr. || 20. Φλαυίου: Φλαουίου ed. pr. | l. Τιτιανοῦ || 22. l. ὑπὸ λύπης = BL I 318; ὑπολοίπης ed. pr. || 23. μετρ̣ι̣ο̣παθῶς: μετα̣παθῶς ed. pr. | ἀποφαίνεται: corr. ex ἀποφένεται || 26.  l. ἀπεκρίνατο | l. κεκινῆσθαι || 27. l. συγκεχωρημένη | πε̣ρ̣ι̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]: περὶ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] || 28. Προκληιανός: Προβατιανός ed. pr. || 29. l. Τιτιανός): Τιτιανός ed. pr. || 31. Τατιχήκει: Ταε̣ι̣χήκει ed. pr. | Πετεήσιος: Πεταήσιος ed. pr. || 33. l. ὑμῖν | l. ἀποκριναμένων||  34. l. Τιτιανὸν || ἐλ̣ε̣γ̣χθῆν̣[α]ι: ἐνεχθῆν̣[α]ι (l. ἐλεγχθῆναι) ed. pr. || 35. l. ἀναγνωσθήτω || 36. l. ἀνάγνωτε | l. Τιτιανοῦ || 37. l. Τιτιανὸς | l. ἔκρινεν || 39. l. Δομιτιανοῦ | l. Σαβῖνον || 40. l. ῥηθέντων | μετʼ ἄλλα = BL I 318; μετάλλα ed. pr. || 43. l. συνεῖναι


col. 8
— — — — — — — — — —
1      ἀντ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣ε̣  ̣[±14 ]ε̣με̣  ̣[  ̣  ̣]η̣σ̣ι̣α̣ζω̣[±12]  ̣ικο  ̣σι[  ̣]  ̣ ε̣ὐ̣δ̣α̣ι̣μ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ς̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣
2      μ̣η̣ν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ ο̣   ̣  ̣  ̣δ[ε̣]δω[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἀντίγραφον προσφω̣ν̣[ήσεως νομ]ικοῦ. Οὔλπιος Δ[ι]οσ[κ]ο̣υ̣[ρίδης] τῶν ἠγορανομηκό-
3      των νομικὸς Σαλουιστ[ίῳ Ἀφ]ρικανῷ ἐπάρχῳ στόλου καὶ [ἐπὶ τῶ]ν κεκριμένων τῷ τειμιω[τά]τῳ χαίρειν. Δ̣[ιον]υ̣σ̣ί̣α
4      ὑπὸ τοῦ πατρὸς ἐκδοθεῖσα [πρ]ὸς γάμον ἐν τῇ τοῦ π[α]τρὸς ἐξουσ[ίᾳ οὐ]κέτι γε`ί´νεται. καὶ γὰρ ε̣ἰ̣ ἡ μήτηρ̣ α̣ὐ̣τ̣ῆ̣ς τῷ πατρὶ ἀγράφως
5      συνῴκησε̣ [κ]αὶ διὰ τοῦτο αὐτὴ δοκεῖ ἐξ ἀγράφων γάμων γεγενῆσθαι, τῷ ὑπὸ τοῦ πατρὸς αὐτὴν ἐκδόσθαι πρὸς γάμ̣ο̣ν οὐκέτι
6      ἐξ ἀγράφων γάμων ἐστίν. πρὸς τοῦτο ἴσως γράφεις, τειμιώτα[τε]· καὶ διʼ ὑπομνηματισμῶν ἠσφά̣[λι]σται περὶ τῆς πρ[οι]κὸς ἡ παῖς
7      ὑπὸ τοῦ πατρός, καὶ τοῦτο αὐτῇ βοηθεῖν δύναται. vac. (ἔτους) κβ θεοῦ Ἁδριανοῦ, Μεχεὶρ κ. vac. ἀντίγραφον διατάγμ[α]τος. Οὐαλέρι-
8      ος Εὐδαίμων ἔπαρχος Αἰγύπτου λέγει· καὶ παραδείγματι τῷ καλλίστῳ χρώμενος γνώμῃ τοῦ κρατίστου Μαμερτείνου,
9      καὶ αὐτὸς ἰδίᾳ πεφωρακὼς ὅτι πολλοὶ τῶν χρήματα ἀπαιτουμένων τὸ τὰ δίκαια ποιεῖν τοῖς ἀπαιτοῦσι ἀφέντες
10    ἐπ’ ἀνατάσει μειζόνων ἐνκλημάτων παντελῶς διακρούεσθαι ἢ παρατείνειν τὴν ἀπόδοσιν ἐπιχειροῦσι, οἱ μὲν κατα-
11    πλήξειν τοὺς τάχα ἂν φοβηθέντας τὸν κίνδυνον καὶ διὰ τοῦτο ἐπʼ ἐλάττονι συμβήσεσθαι προσδοκῶντες, οἱ δὲ {τῆς} ἐπ’ ἀνα-
12    τάσει τῆς δίκης ἀπαυδήσειν τοὺς ἀντιδίκους οἰόμενοι, παραγγέλλω τῆς τοιαύτης πανουργίας ἀποσχέσθαι, ἀποδιδόντας
13    ὅσα ὀφείλουσι ἢ πείθοντας τοὺς δικαίως ἀπαιτοῦντας· ὡς εἴ τις χρηματικῆς̣   ̣  ̣  ̣  ̣ συστάσης δίκης ἀπαιτηθεὶς καὶ μὴ
14    παραυτίκα ἀρνησάμενος ὀφείλειν, τοῦτʼ ἔστιν, μὴ παραυτίκα πλαστὰ εἶναι τὰ γράμματα ε̣ἰ̣π̣ὼν καὶ κα[τη]γορήσειν γράψας εἰ εἴτε πλασ-
15    τῶν γραμμάτων ἢ ῥᾳδιουργίας ἢ περιγραφῆς ἐνκαλεῖν ἐπιχειρῇ, ἢ οὐδὲν αὐτῷ τῆς τ[οι]α̣ύτης τέχνης ὀφελὲς ἔσται, ἀναγκασθή̣σ̣εται [δὲ]
16    ἀποδοῦναι εὐθέως ἃ ὀφείλει, ἢ παρακαταθέμενός τε τὸ ἀργύριον ἵνʼ ἐν βεβαίῳ τὸ ἀν̣α̣λαβεῖν ὀφειλόμ̣[ενα] ᾖ, πέρας τῆς χρηματικῆς
17    ἀμφισβητήσεως λαβούσης, τότʼ ἐὰν θαρρῇ τοῖς τῆς κατηγορίας ἐλέγχοις, τὸν μείζονα ἀγῶνα ε̣[ἰ]σελεύσεται, ο[ὐ]δ̣[ὲ] τότε ἀθο͂ͅος
18    ἐσόμενος, ἀλλὰ τοῖς τεταγμένοις ἐπιτείμοις ἐνεχόμενος. vac. (ἔτους) ε θεοῦ Αἰλίου Ἀντωνίνου, Ἐπεὶφ κδ. vac. (ἔτους) ιε Ἀντωνίνου
19    Καίσαρος τοῦ κυρίου, Θὼθ ιϛ. κληθείσης Φλαυίας Μαρκίας πρὸς Φλαυίαν Ἑλένην καὶ ὑπακουσάσης, Λ̣ε̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ς ῥήτωρ εἶπεν· ἐν̣ τῇ
20    τάξει ἐκκείμεθα, περὶ τοῦ χρηματικοῦ ἀξιοῦμεν. Μουνάτιος εἶπεν· οὐκ ἀπέχεται τὰ χρηματικὰ διὰ τούτων τῶν ἐνκλημάτων· εἰ
21    δὲ μή, πάντες ἐροῦσι`ν´ ὅτι κατηγορῶ. καὶ Σιμίλιδος διατάγματος. Σέρουιος Σουλπίκιος Σίμιλις ἔπαρ[χος] Αἰγύπτου λέγει· διαζη-
22    τοῦντί μοι μαθεῖν ἐκ τίνος ὑποθέσεως ἐτελεῖτο τὰς Αἰγυπτιακὰς γυναῖκ̣α̣ς̣ κατὰ ἐνχώριον νόμι̣μ̣α κατέχειν τ̣ὰ̣ ὑπάρχο̣ν̣τ̣α̣ τ̣ῶ̣ν̣
23    ἀνδρῶν διὰ τῶν γαμικῶν συνγραφῶν ἑαυταῖς τε̣ κ̣α̣ὶ̣ τοῖς τέ̣κ̣νοις, πλειστάκι̣ς̣ δ̣ὲ ἐ̣κ̣ τ̣ο̣ύ̣του ἀμφισβη̣τ̣ήσεων γενομένων,
24    ἐπὶ ἐδ̣ύ̣ν̣αντο ἀγνοεῖν ο<ἱ> τοῖς γεγαμηκόσι συναλλά̣σ̣σ̣οντε̣ς̣ ε̣ἰ̣ τ̣ούτ̣ῳ [τ]ῷ δ̣ι̣κα̣ί̣ῳ̣ κ̣ατέχ̣ετ̣αι̣ τ̣ὰ ὑπ̣ά̣ρ̣χ̣ο[ντ]α̣ α̣ὐ̣τ̣ῶ̣ν̣ ταῖς γυναιξὶ
25    διὰ τ̣ὸ̣ κ̣α̣ὶ̣ ἑτέροις βιβλιοφυλακίοις τὰς συνγραφὰς καταχωρίζεσθαι, [κ]ε̣κελευκ̣έ̣ναι Μέ[τ]τιον Ῥοῦφον τὸ[ν] γενόμενον ε̣π̣ι̣  ̣  ̣  ̣ν̣
26    ἔπαρχον τὰ ἀντίγραφα τῶν συνγραφῶν ταῖς τῶν ἀνδρῶν ὑπο̣σ̣τ̣άσεσ̣ι̣ π̣α̣ρ̣α̣τίθ̣ε̣σ̣θ̣αι καὶ τοῦτο διατά[γ]ματι προ̣σ̣τ̣ε̣τ̣α̣χ̣έ̣ν̣α̣ι̣ ο̣ὗ̣ κ̣α̣ὶ̣
27    ἀντίγραφον ὑπέταξα, φανερὸν ποιῶν κατακολουθεῖν το̣ῖς ὑπὸ Μεττίου Ῥούφου   ̣  ̣  θ̣ε̣ι̣σι ̣[ ̣  ̣]  ̣ vac. (ἔτους) κ̣γ̣, Ἁθὺρ ι̣β. vac. Μάρκος Μέττι-
28    ος Ῥοῦφος ἔπαρχος Αἰγύπτου λέγει· Κλαύδιος Ἄρειος ὁ τοῦ Ὀξυρυγχείτου στρατηγὸς [ἐ]δήλωσέν μοι μήτε τὰ ἰ[δι]ωτικὰ μ[ήτε τὰ δημ]ό̣σια
29    πράγματα τὴν καθήκουσαν λαμβάνειν διοίκησιν διὰ τὸ ἐκ πο̣λ̣λ̣ῶν χρ̣ό̣ν̣ων μὴ καθʼ ὃ̣ν̣ ἔδει τρόπον ᾠκονομῆσθαι τὰ ἐν τῇ τῶν ἐν-
30    κτήσεων βιβλιοθήκῃ δια[σ]τρώματα, καίτοι πολλάκις̣ κ̣ρ̣ι̣θ̣ὲν ὑπὸ τῶν πρὸ ἐμοῦ ἐπάρχων τῆς δεούσης αὐτὰ̣ τυχε̣ῖ̣ν ἐπανορθώ-
31    σεως· ὅπερ οὐ καλῶς ἐνδέχετ̣α̣ι̣ εἰ μὴ ἄνωθεν γένοι<ν>το ἀπ̣ο̣γραφαί̣. κελεύω οὖν πάντας τοὺς κτήτορας ἐντὸς μηνῶν ἓξ ἀπογρά-
32    ψασθαι τὴν ἰδίαν κτῆσιν εἰς τὴν τῶν ἐνκτήσεων βιβλιοθήκην καὶ τοὺς δανειστὰς ἃς ἐὰν ἔχωσι ὑποθήκας καὶ τοὺς ἄλλους
33    ὅσα ἐὰν ἔχωσι δίκαια, τὴν δὲ ἀπογραφὴν ποιείσθωσαν δηλοῦντες πόθεν ἕκαστος τῶν ὑπαρχόντων καταβ̣έ̣β̣ηκεν εἰς αὑτοὺς
34    ἡ κτῆσεις. παρατιθέτωσαν δὲ καὶ αἱ γυναῖκες τ̣α̣ῖ̣ς ὑποστάσεσι τῶν ἀνδρῶν α̣ἷ̣ς κατά τινα ἐπιχώριον νόμον κρατεῖται τὰ ὑπάρ-
35    χοντα, ὁμοίως δὲ καὶ τὰ τέκνα ταῖς τῶν γονέων οἷς ἡ μὲν χρῆσεις διὰ δημοσίων τετήρηται χρηματισμῶν, ἡ δὲ κτῆ-
36    σις μετὰ θάνατον τοῖς τέκνοις κεκράτηται, ἵνα οἱ συναλλάσσοντες μὴ κατʼ ἄ̣γ̣ν̣ο̣ιαν ἐνεδρεύονται. παραγγέλ`λ´ω δὲ καὶ τοῖς συναλλα-
37    γματογράφοις καὶ τοῖς μνήμοσι μηδὲν δίχα ἐπιστάλματος τοῦ βιβλιοφυλακί̣[ου τελειῶσαι, γνοῦσιν ὡς οὐκ ὄφελος τὸ] το̣ι̣οῦτο ἀλλὰ καὶ
38    αὐτοὶ ὡς παρὰ τὰ προστεταγμένα ποιήσοντες δίκην ὑπομενοῦσι τὴν προσή̣κ̣ο̣υσαν. ἐ̣ὰ̣ν̣ δʼ εἰσὶν ἐν τῇ βιβλιοθήκῃ τῶν ἐπά-
39    νω χρόνων ἀπογραφαί, μετὰ πάσης ἀκρειβείας φυλασσέσθωσαν, ὁμοίως δὲ καὶ τὰ διαστρώματα, ἵνʼ εἴ τις γένοιτο ζήτησις εἰς
40    ὕστερον περὶ τῶν μὴ δεόντως ἀπογραψαμένων ἐξ ἐκείνων ἐλεγχθῶσ̣ι̣. [ἵ]ν̣α̣ δʼ [ο]ὖ̣ν β̣[εβ]α̣ία τε καὶ εἰς ἅπαν διαμένῃ τῶν διασ-
41    τρωμάτων ἡ χρῆσεις πρὸς τὸ μὴ πάλιν ἀπογραφῆς δεηθῆναι, παραγγέλλω τοῖς β[ι]βλιοφύλαξι διὰ πενταετίας ἐπανανεοῦσθαι
42    τὰ διαστρώματα μεταφερομένης εἰς τὰ καινοποιούμενα τῆς τελευταίας ἑκάστου ὀνόματος ὑποστάσεως κατὰ κώμην καὶ κα-
43    τʼ εἶδος. (ἔτους) θ Δομειτιανο[ῦ], `  ̣  ̣  ̣´ μηνὸς Δομιττιανοῦ δ. vac. ἐξ ὑπομνηματισμῶν Πετρωνίου Μαμερτείνου. (ἔτους) ιη Ἁδρι(ανοῦ), Ἁθὺρ ιε. 


Apparatus criticus
2. μ̣η̣ν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ ο̣   ̣  ̣  ̣δ[ε̣]δω[: μ̣η̣ν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣δ[  ̣]δω[ ed. pr. | Δ[ι]οσ[κ]ο̣υ̣[ρίδης]: Δ[ι]ονυσόδ[ωρος] ed. pr. || 3. l. τιμιωτάτῳ || 4. l. γίνεται || 5. αὐτῇ: αὐτὴ ed. pr. | τῷ: τῶι ed. pr. || 6. l. τιμιώτατε || 10. l. ἐγκλημάτων || 10-11. καταπλήξειν corr. ex καταπλήξιν || 11. l. τῇ || 12. ἀποσχέσθαι: ἀπεσχεσθαι (l. ἀπέχεσθαι) ed. pr. || 15. l. ἐγκαλεῖν | ὀφελές: ὄφελες (l. ὄφελος) ed. pr. || 17. ἀθῷος || l. ἐπιτίμοις:  ἐπιτίμοις ed. pr. || 19. Μαρκίας: Μη̣β̣ίας ed. pr. || 20. l. ἐγκλημάτων || 21. Σέρουιος = BL I 318; Φλαούιοσ ed. pr. || 22. Contra BL VI 96: ἔκ τίνος; ἐκ τίνος ed. pr. | l. κατὰ τὰ ἐγχώρια νόμιμα; contra BL VI 96: ἐνχώρια νόμιμα; ἐνχώριον νομι̣μ̣α (l. νόμι<σ>μα) ed. pr. || 23. l. συγγραφῶν || 23. δ̣ὲ ἐ̣κ̣ τ̣ο̣ύ̣του = BL VI 96; δ̣ι̣ʼ ἐ̣ν̣ι̣α̣υ̣τ̣οῦ ed. pr. || 24. l. ἐπεὶ = BL VI 96; ἐπισ̣θ̣η̣ναντο ed. pr. | l. ο<ἱ> = BL VI 96; ὃ ed. pr. | BL VI 96: α  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]ωδ̣ι̣κ̣α̣  ̣  ̣  ̣κ̣ατ̣α  ̣  ̣  ̣  ̣ο̣υ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]α̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ed. pr. | BL VI 96 :   ̣αις γα  ̣  ̣  ̣  ̣ ed. pr. || 25. διατά̣ξ̣ε̣ι̣ ed. pr. | l. συγγραφάς || 26. l. συγγραφῶν || 27. το̣ῖς: τα̣ῖς ed. pr. | ὑπό: τοῦ ed. pr. || 29-30. l. ἐγκτήσεων || 31. ἀπογραφαί: ἀντίγραφα ed. pr. || 32. l. ἐγκτήσεων || 33. l. ἑκάστου || 34. l. ἡ κτῆσις | αἷς: ἐὰν ed. pr. |  κρατεῖται contra ed. pr.: l. κρατῆται || 35. l. χρῆσις || 36. l. ἐνεδρεύωνται || 39. l. ἀκριβείας || 41. l. χρῆσις || 43. l. Δομιτιανοῦ | l. Δομιτιανοῦ | Ἁδρι(ανοῦ): Ἁδρ(ιανοῦ) ed. pr.


col. 9


  — — — — — — — — — —


1      [±19-20]ν̣ης̣ ἐ̣μ̣  ̣α̣ν̣  ̣  ̣[                                                                                                                 ±?                              ]
2      [   ̣  ̣]δ̣[±19-20] π̣α̣ι̣δί̣[ο]ν̣ πα̣ρ̣’ ἑα̣υτ̣ῷ̣ [                                                                                          ±?                              ]
3      [ὁ] δὲ π̣άππ̣ο̣ς̣ ο̣ὗτος̣  ̣  ̣ο̣ν̣[  ̣  ̣  ̣]ε̣ρ̣γειν τὸν  ̣  ̣  ̣ονον  ̣ [                                                               ±?                              ]
4      π̣ουμένη π̣υνθαν[όμεθ]α̣ ἄλλως̣ αὐτ[  ̣]ν   ̣ι  ̣[±3] ἡ̣μεῖͅς̣ α  ̣  ̣[                                                      ±?                              ]
5      π̣ά̣ντων [ζ]η̣μ̣ίας κατ̣’ α̣[ὐτ]ὸν δε̣όμεθα τῷ ἀφήλικι ἃ καὶ    ̣σι   ̣[                                                 ±?                              ]
6      ἐπάρχων̣ ἐφ᾽ ὁμοίων καὶ ἀπόκριμα βασιλικόν Πετρωνίῳ̣ [                                     ±?                              ]
7      νεώτατα τὸν δίκαιον ἃ προσήνεγκας τῷ υἱῷ σου γαμοῦν[τι                                                      ±?                              ]
8      Κλαύδιος Διονύσιος δι᾽ Αἰλίου Ἰούστου ἀπεκ̣ρ̣[ίν]α̣τ̣ο̣ [  ̣  ̣  ̣]  ̣ω̣[                                              ±?                              ]
9      διάδοχον τοῦ πατρὸς γενέσθαι. Εἰς δὲ ἀνάγ̣κ̣ην ἀνθρω[πίνην                                                       ±?                              ]
10    [  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣εχ̣ω̣λ̣ι̣ο̣ς προλαμβάνων ὅτι λεγο̣μ̣ένης τῆ[ς]  ̣ [                                                              ±?                              ]
11    οὐδὲν ὑπάρχον ὑπέστην συνγραφὰ̣ς̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ ̣  ̣  ̣]ρ̣ον̣ δύνατα[ι                                            ±?                                  εἶ-]
12    πεν · “ἐπεὶ πρὸς̣ σ̣υ̣μφ̣[έρο]ν, κύριε, ἐὰν δόξῃ̣ [σοι  ̣  ̣ ]μ   ̣   ̣α̣τω ὑ.[                                    ±?                  Πετρώνιος Μα-]
13    μερτεῖνος σκεψάμενος ἐκέλευσεν ἀναγ̣ν̣ω̣[σθ]ῆ̣ναι τὰ̣ δι̣[                                                     ±?                       οὕ(?)-]
14    τως ἔχουσα Πετρώνιος Μαμερτε̣ῖ̣νος̣   ̣ [  ̣  ̣] ̣δ̣ι̣’ ἀνθρωπ[                                                            ±?                              ]
15    ἀ̣ν̣α̣δ̣οῦνα̣ι̣ ἡ ὑπόθεσις κρίνεται αλ̣λ̣α̣   ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ς ̣καὶ κρ̣ι[                                                  ±?                              ]
16    ἐπ’ Ἑρ̣μογ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ε̣ξ̣[ ±3-4]α̣ συνγραφὴ γ̣[ά]μ̣[ο]υ̣ κ̣α̣ὶ̣ [ ± 7]τ̣α ὑπά̣[ρχοντα                           ±?                            ]
17    τὸν Κλαύδιον Διονύσιον μ  ̣σ̣  ̣  ̣εγχ[ ̣]  ̣  ̣ [  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ β̣  ̣  ὑ̣π̣[αρ]χ̣ον̣τ ̣[                                            ±?                              ]
18    δεν ἐᾷ ἀ̣ν̣α̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣] τ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[   ±11-12 γρ]α̣φαῖς [  ±?   ἀντίγραφον προσφωνήσεως νομικοῦ? Οὔλπιος Διοσκουρίδης τῶν ἠγο-]
19    ρανομηκότων Σαλουιστίῳ Ἀφρικανῷ ἐπάρχῳ στόλου καὶ ἐ[πὶ τῶν κεκριμένων τῷ τειμιωτάτῳ χαίρειν ±?                   ]
20    τὰ τ̣ῶ̣ν̣ Αἰγυπτίων νόμι̣μα . Διονυσίας Χ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ς̣  ̣  ̣  σ̣τ̣  ̣[                                                                     ±?                              ]
21    συνγραφῆς γάμο̣υ̣   ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣οντα το̣υ̣[  ̣  ̣]  ̣εχω̣ν̣ ὑπὸ το̣ῦ̣ υ̣ἱο̣[ῦ                                                  ±?                              ]
22    γ̣ά̣μου   ̣  ̣  ̣  ἐὰν̣ μ̣η[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ωσι τῆς ἐσο̣[μ]έ̣νης σ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[                                                    ±?                         ]
23    ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]η̣σ̣α̣[  ̣  ̣]η̣[  ̣  ̣  ̣]ν̣ γαμοῦντός ἐστιν [  ̣  ̣]  ̣  ̣ ε̣σ̣ι ̣το̣ῦ̣ γ[                                                 ±?                              ]
24    ἢ̣ μ̣ᾶλλον καὶ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣κα]τ̣έχουσι vac. (ἔτει) β θε[ο]ῦ̣ [Ἁ]δριανοῦ Με[χεὶρ                              ±?                  ]
25    η̣   ̣[   ̣]ιων Ἁθὺρ γ μεταξ̣ὺ κλ̣ηρ̣ο̣ν̣όμ̣ο̣υ̣ ασ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ε̣υ̣  ̣α̣ν̣ α̣σ̣ο̣  ̣[                                                               ±?                  ]
26    ε̣ν̣   ̣ισ̣μος   ̣δημ̣οσ    ̣ ἐπι τὰ ἀντίγραφα ̣[α]ὐ̣τ̣ὰ ἀ̣[νεγ]ν̣ώσθη̣   ̣  ̣[                                                                    ±?                              ]
27    [Ἀν]νίῳ [Σ]υ̣ρ̣ιακῷ τῷ κρατίστῳ ἡγεμόνι   ̣  ̣  ̣  ̣δι᾽ η   ̣  ̣  ̣[                                                                              ±?                  ]
28    θῆναί σοι ω̣  ̣  ̣ει ὑπάρχοντα προσέ̣θ̣η̣κας… δικαίως [                                                                     ±?                  ]
29    αὐτῆς εἶναι ἐὰ̣ν τη α̣ὐ̣τῆς ἐσομένης ἐξ ἄλ̣λ̣ης γεν̣ε̣ᾶς   ̣[                                                              ±?                  ]
30    τ̣  ̣ π̣ρὸ η̣  ̣ [  ̣  ̣]δ̣ε̣ν̣[  ̣  ̣]τα  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ι τὴ̣ν̣ μ̣ὲ̣ν̣  ̣τῆ̣σ̣ α[ὐτῆς] καὶ τὴν ε  ̣  ̣[                                         ±?          ἔτους Χ Ἀν-]
31    τωνίνου Ἐπ̣ε̣ὶ̣φ κε̣ ἐὰν τασ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ξη̣γε[  ̣  ̣]η̣ γενέσθαι π̣[                                                                             ±?                  ]
32    η̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣σ̣ιν μ̣[…..].στα καὶ  [  ̣]  ̣  ̣ι̣ς̣ ἀπορίας ἐκ [τοῦ] γάμου γ ̣  ̣  ̣[                                              ±?                  ]
33    ὑπάρχοντα τα̣  ̣ν̣α̣ι̣ αλλα μηδὲ π̣ά̣ν̣τα δοθέντα μ[εταγ]ενέστερον [                                              ±?        Συμβό?-]
34    λαιον εἴη̣, κύριόν ἐστιν. ἐρρῶσθ(αι) εὔχομ(αι) ἡγεμ̣[ῶ]ν̣ κύριε vac.                                     ±?  σκεψάμενος μετὰ]
35    τῶν ἐν τῷ συμβουλίῳ [  ̣]  ̣[  ̣  ̣]  ̣κω  ̣[                                                                                             ±?                  ]
36    traces
37    καὶ νομικοῖς ἀκήκοας κα[     ±12      ]ν  ̣[  ̣] μ̣να̣  ̣  ̣  ̣[                                                               ±?         θυγα-]
38    τριδῆν περιγράψαι οὐδένα [      ±12      ]  ̣  ̣  ̣ιον ̣[                                                                       ±?                  ]
39    να. τῆς̣ γὰρ μητ[ρ]ὸ̣ς̣ κατ  ̣[         ±12      ]  ̣  ̣  ̣ν  ̣  ̣  ̣  ̣[                                                                          ±?                   ]
40    τα κ̣αὶ ἀυτὴν καθὰ καὶ̣ μ̣ο̣ν̣[ ±11    ἀ]λ̣η̣θι̣νη̣ κα̣ὶ [                                                                 ±?                  ]
41                ℒ


Apparatus criticus
11. l. συγγραφὰς || 12-13. l. Μαμερτῖνος || 14. l. Μαμερτῖνος || 16. l. συγγραφὴ || 19. l. τιμιωτάτῳ || 21. l. συγγραφῆς


Copyright © 2023 Dionysia. All Rights Reserved. | SimClick by Catch Themes
Scroll Up