Site Overlay

How to Apply Law in Egypt? A Practical Guide for the Roman Judge:

A Case-study of P. Oxy. II 237 and Other Papyrological Evidence on Legal Pluralism in the Roman Times.
The project is financed by National Science Centre of Poland: Opus 14 grant (2017/27/B/HS3/01350).

|1      [± ?] traces              ]δ̣α̣ ̣[± 4] |     [± ?]   ̣  ̣[                              ]  ̣  ̣  ̣  ̣ | 3      [± ?]κ  ̣κ̣ας̣ α  ̣  ̣  ̣[    ± 9   ]  ̣ν̣  ̣  ̣  ̣πον | 4      [± ?]  ̣  ̣  ̣  ̣θ̣α̣ι̣ ε̣ρ̣χ̣[   ± 5  ] εἶν̣αι δε̣ |5    [± ?]ε̣σ̣τ̣[      ± 5   ]|6 [Φαυστιανῷ ἐπάρχῳ Αἰγύπτου ± ?] π̣α̣ρ̣ὰ Δι̣ο̣[νυ]σίας̣ [Χ]αιρ̣ήμ̣[ο]νος τ̣οῦ |7 [Φανίου μητρὸς  ± ?] ἡ̣γ̣[εμὼ]ν̣ κ̣ύριε [ ̣] ̣[   ̣ ̣]   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ε̣ιν ἐν |8 [± ?]σ[± 2] ̣α̣ ̣[± 2] ̣  ̣  ̣  ̣ν̣α̣[ ̣]τ[   ̣  ̣] ἐ̣π̣ὶ ̣κ̣ε̣λεύειν |9 [± ?]μ[ ̣  ̣  ̣]ησα ει   ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]δ̣ο̣ν τ̣ὸ̣ν – |10 [± ?]φιλ[  ̣  ̣  ̣]τ̣ο  ̣μεν κα ̣  ̣  ̣ἀ̣πάτωρ – |11 [± ?].αδ[± 7] ι̣ανο [± 3 τ]ῶν ἡμε|12[τέρων δικαίων?]   ̣ ηγαν[± 4]   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τ̣ὴν φο – |13 [± ?]  ̣γεν̣ομ[± 2] ̣ ̣[± 7]  ̣ι ̣γὰρ ἀφορ|14[μη- ± ?] ̣ά̣ζ̣ων ε̣τ̣   ̣  ̣[  ̣]  ̣[± 3]α̣ζ̣όμενος |15 [± ?] ̣κ̣α̣τ̣έσχε μοι Νθ̣  ̣[τῆς μ]ητ̣ρ̣ῴας̣ |16 [± ?]  ̣  ̣  ̣κ̣[  ̣  ̣  ̣]το ἀρξάμενο̣ς̣ ἀ̣π̣ὸ̣ [Λ]ογγαίου |17 [Ρούφου ± ?]ζ̣ο̣ντι ἐπυθόμην ̣[± 4]ω̣[̣± 3]  ̣σαμ̣ε̣ν̣ || ––––– | 1 [± ?]εν̣ε̣  ̣σ̣[± ?] |2 [± ? τῶ]ν̣ ὑπαρχ̣[όντων ± ?] |3 [± ?]μου τῷ δ̣ι̣[± ?] |4 [± ?].ηται καλ̣[± ?] 

|5 [± ? Χαιρήμων Φανίου γυ]μνασιαρχ[ήσας  τῆς Ὀξυρυγχειτῶν πόλεως ± ?] |6 [± ?] ̣  ̣  ̣[± 5]ιν μη ̣  ̣[± ?] |7 [± ?]  ̣  ̣ην μὲν Σ̣[ι]μ̣ίλιδ̣ος [± ?] |8 [± ?]  ̣  ̣  ̣ν̣όμω̣ν̣ π̣ερὶ τοῦ ἐξε[τάσαι ± ?] |9 [± ?] δ̣ὲ̣ τ̣ὴν δ[ι᾽] ἀ̣ρ̣χιδικαστοῦ τιν[± ?] |10 [± ?] ̣ε̣ κ̣αλ̣ῶνται ταῖς θυγατρά̣[σι ± ?] |11 [± ?]  ̣   ̣ λ̣α̣ν στρα̣[τ]η̣γ̣ͅῷ̣ Λεοντοπο̣[λίτου ± ?] |12 [± ?]σ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]   ̣  ̣[±6]ειν ἐφ᾽ὃν̣ [± ?] |13 [± ?]  ̣  ̣  ̣ω̣ς ο̣ὖ̣ν τὰ τεχνάσ[ματα  ± ?]

|13 ± ? ἔγραψεν] |14 [τῷ στρατηγῷ τάδε·] Λογγα̣ῖ̣ο̣ς̣ [Ῥο]ῦφος Ἰσιδ[ώρῳ στρατηγῷ Ὀξυρυγχείτου χαίρειν Περὶ τῶν γραφέντ]ω̣ν̣ [μοὶ] |15 ὑ̣[πὸ Χαιρήμονος Φανίου γυμνασ]ιαρχήσαντος [τῆς Ὀξυρυγχειτῶν πόλεως  ἀξιοῦντο]ς̣ [τ]ο̣τ̣[ε] π̣[ερὶ κατοχῆς]  |16 ὡ̣ς̣ μὴ̣ δ̣εόν̣τ̣ω̣ς γε̣ν̣ο̣μ̣έ̣ν̣η̣ς̣ ἀ̣ν̣τ̣ίγραφον ὑποτά̣[ξας ὑπ’αὐτοῦ γραφὲν ὅπως ἐντυχὼν οἷς παρέθετ]ο̣ [φρ]ο̣ντ[ισ-]|17θη[ν]α̣[ι] τὰ̣ [ἀ]κ̣ό̣λ̣ο̣υ̣θ̣α̣ π̣ρ̣ά̣ξ̣[αι ἔρρ(ωσο)] 5] (ἔτους) κ̣ε̣ // Παχὼν [κζ] [ ± ? ] μ̣ο̣υ̣[ ± ? Ἰσι]|18δ̣[ώρ]ῳ ̣τͅῷ στρατ̣η̣γ̣ῷ̣ τ̣ό̣τ̣ε̣ καὶ ὁ σ̣τ̣ρ̣α̣τ̣ηγὸς ἁπλῶς [ ± ? ]ς̣ δὲ το̣ῦ [ ± ? ] |19 α̣   ̣   ̣  ̣υ ̣ ἀ̣ν̣τιγράφου τῶν γραφ[έ]ν̣των ὑπὸ τοῦ [πατρὸς?                                    ]ω̣ν̣ αὐτοῦ ὡσ[ ± ? ] |20 μ̣[ὴ] δ̣ε̣όντως γενομένη̣ τ̣ο̣ῖς βι̣β̣λιοφύλαξιν [ ± ? ]ω̣σι̣ αὐτὸ̣ς̣ οὐκ ἔλεγε̣[ ± ? ] |21 [± 5] δεόντως̣ ἡ κατοχ̣ὴ̣ γ̣εγέν̣η̣τα̣ι ὃ μὴ ὁ π   ̣[± ?] ατ ̣ ̣κ̣[ ̣]ε̣ι̣[± ?]

|22 δ̣[ι]]ὸ ε̣ὐ̣θὺς κατέφυγ̣ο̣ν̣ ἐ̣π̣[ὶ] τ̣[ὸν] ἔ̣[π]αρ̣χ̣ον Λογγαῖον Ῥ[οῦφον ± ?]    ̣ἀ̣π̣[ο]λογο[υμένη? ± ?] |23   ̣  ̣  ̣  ̣υ̣ οὐ δεόν[τ]ως ὁ̣ π̣α̣τ̣ὴ̣ρ̣ διὰ τῆς ἐπιστολῆς κ̣[± ?] ο̣υ̣ τὸν   ̣  ̣  ̣[± ?] |24 [± 4 ]   ̣  ̣ησαι τα̣ σ̣α̣ι̣   ̣ν   ̣ε  τ̣ὴ̣ν ἐπιστολὴν γ̣ε̣γ̣ρ̣α̣φ̣[± ?]   ̣[± 4]   ̣  ̣ν διαταξαμ[εν ± ?] |25 ̣[   ̣] ̣[   ̣] ̣ π̣ε̣ρ̣ὶ ἰδιωτικ̣ῶν ζ̣ητήσεων ἐ[π]ι̣σ̣τ̣[ολάς] τι[± ?]  ̣ε̣α̣ι̣ ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[± ?] |26 [± 4]ι̣σ̣ισ[± 4]  ̣α̣σα̣ς̣ τοῖς ἐμφε̣ρ̣ομένοι[ς] ὦσιν  ̣[ ̣ ̣] ̣ ̣ π̣[± 5]   ̣τ̣[ο]ῦ̣το̣ κα[τα]β̣εβηκ̣έναι εἰς̣ [± ?] |27 [± 3]   ̣  ̣γὰρ μὲν̣ οὐδὲν ἕτερον θ̣ηρ̣ώμ̣ενον̣ ἢ̣ τὸ ἐξ[ ̣  ̣  ̣  ̣]μου α ̣[± 7]  ̣  ̣  ̣α̣   ̣  ̣  ̣[±3]ν̣η ̣ ̣  ̣σ̣θ̣αι τη̣[± ?] |28 ἡγεμονίαν παραγ̣αγ̣ε̣ῖ̣ν κα[   ̣  ̣] ̣  ̣[   ̣]τ̣ε τὰ ἀληθῆ̣ τῷ Ῥούφῳ γεγραφ[± 4]  ̣  ̣α ἐψευσ[μένον ± 5-6] ̣ ̣ ̣[±?] |29 γὰρ γ̣ράμματα αὐ̣τοῦ πρός με κ̣α̣ὶ̣ τὸν ἄνδ̣ρα μου καὶ πάππον το̣[   ̣]̣ε̣[ ̣     ± 5]ν̣α̣ ὁμολογ[ήματα δὲ τὰ ὑποτε]|30 τα̣[γμ]μενα ἐπιστάμενο[ν] ὅ̣τι̣ [   ̣  ̣  ̣] ὁ̣λίγην ἐπιστρ̣ο̣φ̣[ὴν            ± 8           ἡγ]ε̣μ̣ό̣νες προστ̣[ετάχασιν οὐδενὶ] |31   ̣[± 4]  ̣  ̣  ̣  ̣στας αὐτῶν γράμματα, ἔπειτα δὲ καὶ κε[± ? Σι]μ̣ί̣λιδ̣[ος ± ?] |32 κ[α]ὶ̣ ἑ[τ]έ̣ρο̣υ ἀρχιδικαστοῦ ὑπομν̣ή̣μασι καὶ ἐπιστολ[αῖς ± ?] |33 ἐφ᾽ [ὃν?] ἐπέδωκάν τινε̣ς ταῖς θυγατρᾶσι γαμουμ[έ]ν̣[α]ι̣ς̣ [± ?] |34 τα[  ̣  ̣  ̣] ̣ἔ̣δε[ι], μ̣[η]δὲν π[αρὰ] τοῦ πατρὸς μήτε χάριτι̣ μήτε ἐπι[± ?] |35 μα̣[ ̣  ̣  ̣] πρ̣[   ̣  ̣]ε̣ι ἔσχ̣ε̣[± 5] ̣ ̣μου μητρῴας σ̣[υνγ]ραφῆς [± ?] |36 πα ̣[   ̣  ̣]ς̣  ̣ ̣[ ̣  ̣]ν σ̣[υν]γ̣ρ̣αφῶν καθολικῶς νόμ[ο]υ̣ς̣ καὶ ὑπο[± ?] |37 τετη[± 7] δι̣ὸ̣ κα̣[ὶ] δι[α]βάλλ̣ειν ἐπιχειρῶν τὴν συν̣γραφὴν [± ?] || ––––– |1 [± ?]πὸ φιλοσ|2 [[τοργίας?                   ± ?]  ̣ ]ε̣ἶ̣πε̣ν [                                  [± ?] ἐμῆς |3 [± ?] ̣[± 3 ]ω̣[± ?]σ̣ε̣  ̣  ̣  ̣ |4 [± ?] μ̣ὴ ὄντ[± ?]σ̣  ̣  ̣  ̣ |5 [± ?]π̣οχη[± ?] ]τον   ̣  ̣ν̣ |6 δ̣ημ̣[± ?] ̣ε̣ τῶν ἐν|7κ̣τήσεων [βιβλιο-± ?]ς̣ μητ  ̣[± ?]ὅπως μένῃ |8 μ̣οι̣ καὶ τοῖς ε̣[± ?] ̣παυ̣  ̣  ̣[± ?]λ̣αι̣ς τη[± ?]  ̣ντων ἑκα|9τέρου τ̣[± ?]τ ̣  ̣σ̣ μ̣ὲν βιβλιοφυ̣λ[α- ± 4 κα]θὼς π̣[± ?]

|10 τοῦ πά[ππο]υ   ̣[± ?]  ̣γ̣μ̣ε̣ν̣[ο]ν̣ καὶ πα̣[ρ]οντ̣[± ?] ̣  ̣αι ε̣ἰδ̣ό̣τα |11 καὶ τὸν πάππ̣[ον ± ?]γ̣ραφὴν τ̣ὰ κ̣όσμια̣ [± 3]α̣ι̣ μ̣[   ̣]τ ̣  ̣[± ?]ων νομί|12μ̣ω̣ς̣ γ̣εγ̣ενη̣μέν[ην ± ?] ταῦτα χρόνῳ ὑστέρ[ῳ ± 4]α̣ντ̣ος αὐτο[ῦ± ?] ̣ε̣ν̣ τ̣ω̣ν |13 ὑπαρχόντων τω[± ? τῷ πάπ]π̣ῳ μ̣ου διαφέροντ̣[α πε]ρ̣ὶ τὸν Ἑρ̣μοπ̣[ολίτην ± ?] τιμ̣ῆς̣ |14 αὐτῶν ἕτερα ω̣[± ?] μ̣ὴ ἀ̣ντιρηκ̣   ̣[±6]  ̣  ̣τ̣ον ὑ̣πο̣τ̣  ̣  ̣[± ?]  ̣  ̣α̣[   ̣  ̣  ̣]  ̣|15 μενον ἔτ̣ι τῷ δ̣  ̣[± ?]χη̣ματα ωνη̣[± ?]  ̣η̣  ̣  ̣[   ̣]  ̣σ̣α̣ντα |16 τοσοῦτο ὅσου σ [̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ερα[ ± 3]ει̣[ ± 3 ] ὠνεῖσθαι μηδ̣᾽ [αὐ]τ̣ὸ̣ν πεπληρωκέναι̣ χ̣[± ?]  ̣  ̣ε̣ν̣α̣ι̣ μ̣έ̣ρ̣ος |17 τῆς τιμῆς ἀνα[π]όδ̣οτ̣[ον?]  δ̣η̣[   ̣]  ̣  ̣(τ̣ά̣λ̣α̣ν̣τ̣α̣)  γ̣ καὶ̣ (δραχμὰς) Ε.  ὁ μ̣ὲ̣ν̣ κατεχρήσατο αὐτὴν̣ ὡ̣σ̣[   ̣  ̣]   ̣  ̣τη̣   ̣  ̣  ̣  ̣ν̣ι̣   ̣  ̣  ̣σ̣α |18 διαβάλλει δ̣ὲ̣ ο̣μ̣[  ̣]   ̣[± 7]   ̣  ̣ω̣[   ̣  ̣]ξ̣ε μόνῃ ε̣ἶ̣ναι τῇ μητ[ρ]ώᾳ μου συνγραφὴ κ̣[± ?]   ̣  ̣χρ̣  ̣ν̣τ̣α̣   ̣  ̣α  ̣αγει |19 τῇ ἐμῇ τ̣ε̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ὁ πατ]ή̣ρ̣ μ̣ου̣ ἐν ὥρᾳ γάμου ἐκδέδωκέν με τῷ̣  ̣Ὡ[ρίων]ι̣ ν̣ο̣[            (ἔτους) Χ Αὐρηλίου Κομμόδου? Ἀ]ν̣τ̣ων̣ί̣ν̣[ο]υ̣ |20 Καίσαρος τοῦ κυ̣ρ̣ί̣ο̣[υ] μη̣νὶ Θὼθ α   ̣ι̣διου   ̣α   ̣ημω οὐ μ[όν]ο̣ν τὸν̣ [± ?]ν̣τ̣ο̣   ̣ε̣   ̣  ̣  ̣  ̣ π̣α̣ν |21 τε καὶ μᾶ̣λ̣λ̣ο̣ν̣ ν ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ ± 2 ]  ̣  ̣ν̣   ̣π̣[   ̣]  ̣ρ̣[   ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣νό[μ]ε̣ναι τῇ [συνγρ]α̣φ̣ῇ   ̣[± ?]  ̣ε̣ντα̣ι̣[± 3]  ̣να |22 τὸν δε̣  ̣  ̣τ̣  ̣[± ?]  ̣  ̣ς̣ τὸ π̣ρ̣̣ο̣κατεχόμενον [± 5]ο̣μ̣  ̣τ̣  ̣[± ?]αφα̣  ̣ι̣[± 4]ιε  ̣  ̣ |23 κ   ̣[   ̣]  ̣ις δ̣ι̣[± ?]το ἀφ̣ε̣λέ[σ]θαι   ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣ο̣ν τ[± ?]ιμ̣  ̣ν̣ε̣  ̣[± 5]σαρ |24 οσ̣  ̣  ̣ ν̣ως̣[± ?]ωδῶς ἄχ̣ρ̣ι ν̣ῦν [   ̣]π̣[   ̣]δε̣[± ?]σεν̣[  ̣  ̣]ι̣   ̣  ̣[± 2 χορ?]η̣γ̣ί|25αν κ[α]τὰ̣ το  ̣[± ?]  ̣  ̣ε̣ρα̣ (τ̣ά̣λ̣α̣ν̣τ̣α̣) γ   ̣κα̣ὶ̣   ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]   ̣  ̣  ̣  ̣ε̣   ̣[± ?]  ̣  ̣  ̣  ̣[   ̣]  ̣  ̣ |26 κα̣ν̣ εν   ̣[± ?] ἐ̣κ̣ πλήρου̣ς̣ ἃ̣ς   ̣[ ± 4]   ̣  ̣να[± ?] ̣  ̣  ̣ [± 5]δ̣  ̣ |27 τον καὶ γ̣α̣μ̣[± ?]μενο̣ν δε̣ῖ̣ν ̣ἐκ̣ τ̣ῶ̣[ν   ̣]  ̣  ̣  ̣[± ? συνγρα]φ̣η[  ̣]  ̣  ̣[± 4]  ̣ια   ̣ |28 νῶν μᾶλλ̣[ο]ν̣ [± ?]τ̣ων π̣αρακ̣[α]λ̣εῖν γ̣[   ± 4]  ̣  ̣[  ̣]  ̣ω̣σι[± ?]  ̣  ̣θ  ̣[   ̣]  ̣  ̣[± 3]ι̣  ̣  ̣  ̣τ̣α̣ι̣ |29 χρό̣ν̣[ου] δι̣ε̣λ̣[θόντος ± ? ἐπ]ιδοχῆς  σ̣  ̣  ν̣ῦ̣ν  ̣  ̣[   ± 7 ]  ̣  ̣[± ?]  ̣  ̣  ̣[± 6]ε̣[  ̣]  ̣  ̣ |30 περιέ̣σ̣ε̣σ[θ̣α̣ι ± ? γ]υ̣[μ]ν̣ασιαρχία̣ν̣   ̣  ̣[± ?]  ̣  ̣  ̣ς[   ̣]χ[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ς |31 οὐδὲ̣ [  ̣  ̣]  ̣ρ̣ο̣[  ̣  ̣]  ̣[± ?]ο  ̣  ̣  ̣  ̣[± ?] traces |32 τὸν δὲ ταύτης τῆ[ς]   ̣  ̣οχ[± ?]σο̣  ̣  ̣  ̣ε̣ν̣[±?] |33 των τιν̣ῶν πρά̣[σεως?] εισ  ̣[± ? ]οια̣ ἐ̣σ̣τὶ[±?]  ̣  ̣χειν || ––––– |1 [ ± 16 ]  ̣  ̣[± ?] |2 [ ± 16 ]  ̣  ̣ ρ̣ε̣  ̣[± ?] ̣[± ?] |3 [ ± 14 ]ν̣ησ̣εω̣[± 36]  ̣το χρώ̣[μενος? ± ?] |4 [ἀρχιδι]κ̣αστὴν πρότερον τ̣[± 26]  ̣  ̣  ̣  ̣ [ἥ]μισυ ἦν μοι πρ̣ό̣[τερον? ± ?] |5 [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣]ουσ̣ι αν̣θ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ̣ω̣κα  ̣[ ± 14 ] ̣ ̣τ̣ω̣ καὶ̣ λοιπὰ τῆς τιμῆς τ̣ῷ̣ α̣  ̣τη̣[   ̣]α̣λ̣ι̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣ο̣ι̣

|6 [ ± 10 ] ̣ ̣[ ̣] ̣[± 5]  ̣  ̣  ̣ ὁμολόγημ̣α̣ διὰ δημοσίου γεγονέναι τῷ κβ (ἔτει) μεταξὺ ἡμῶν μήτε τὸν πατέρα |7 ̣ ̣ ̣[ ̣] ̣μ̣[ ± 17 μη]δ̣ὲ̣ν ἐπ̣ὶ̣ καταχ̣ρ̣η̣ματισμῷ οἰκονομεῖν ἐμὲ δ[ὲ ἀπ]οδ̣ι̣δ̣[ό]ν̣α̣ι τὰ λοιπὰ τῆς τιμῆς |8 [ὀφ]ειλόμενα̣ [ ̣]ν̣[ ± 11 ]υ̣ς καὶ ἀπε̣λ̣ε̣   ̣[ . . . . ]ς̣ χορηγίαν̣, ἐκλεγομένη̣ν ἐ̣[πὶ] τ̣οῦ κγ (ἔτους) τὰς προσόδους τούτων |9 τ̣[ῶ]ν̣ ὑ̣παρχ[όντων – ca.11 -]ων̣ ἄλλων ἀνε̣θ̣έντων αὐτῷ ὑπαρχόν[τ]ων πράσεως ἀποδοθῆναι ὑπὸ τοῦ πατρὸς |10 ἃ ἐδανείσατο συνγραψα[μένου τ]οῦ πάππου μου   ̣  ̣  ̣  ̣, κ̣αὶ τούτου τοῦ ὁμολογήμ[α]τος αὐτῷ διὰ τοῦ ἐπισκοπί̣ο̣υ̣ π̣αρατε|11[θέντ]ος, αὐτὸ̣ν μηδʼ ὣς ἐ̣μμενηκ[έ]ναι τοῖς ἐνγεγραμμένοις ἀλλὰ μηδʼ ἐπ[ι]τ̣ετροφέναι μοι ἐπὶ τὴν [π]ρόν̣ο̣ι̣α̣ν |12 [τῶ]ν ὑπαρχόντω[ν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] κατὰ τὰ συνκείμενα ἵνα τῷ Ἀσκληπιάδῃ ἀποδιδόναι δυνηθείην. vac.

πάλιν δέ μοι |13[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣] ̣ινοι̣ δ̣  ̣  ̣ ̣αι  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]ον ὁμ̣[ο]λ̣όγημα πρὸς αὐτὸ̣ν̣ ποιήσασθαι ἐπὶ τοῦ κγ (ἔτους) πάλιν διὰ δημοσίου ἐπὶ τῷ |14 ̣ τ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣] ἀ̣ν̣αδεξαμεν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]η̣[ ̣] ̣ς̣ ε̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ασ̣ ̣[ ± 10 ] ̣ ἀποδοῦναι (τάλαντον) α̣, ἕως ἂν ζ πλῆρε̣ς̣ ἐκτείσῃ |15 ἐ̣[ὰν] μὴ ἀποδίδ̣ω̣σιν̣  ̣  ̣  ̣ε̣χ̣  ̣  ̣  ̣δ̣ε̣  ̣  ̣  ̣ [ὁμο]λ̣ογοῦντι ο̣ὕ̣τ̣ω̣ς̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣ων πρὸς τὰ̣ δ̣  ̣  ̣  ̣α̣ι  ̣ν̣ δ ̣  ̣  ̣  ̣[α]ὐ̣τῆς τ̣η̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]ς̣ |16   ̣[  ̣]υ̣  ̣μ̣εν̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ τ̣ούτω̣ν̣ [τῶν] δα̣ν̣ε̣ίων π[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣]των̣ σ̣  ̣ε̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τ̣ο̣[ῖ]ς̣ τ̣ῶ̣[ν ἐ]ν̣[κ]τήσεων βιβλιο|17 φ[ύλ]αξι   ̣[ ± 11 ]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ ἀλλὰ μήτε   ̣[  ̣  ̣] δ̣ [  ̣  ̣] τῷ Ἀσκληπιάδῃ [ἀπ]οδ̣ε̣δωκ̣έναι μήτε εἴακέν |18 [μ]ε κατα[ ± 11 ]σ̣τ̣  ̣[  ̣] ̣  ̣[  ̣ τ]ὸ̣ ἀργύριον τοῦ [ὀφλ]ήματος μ̣ὴ̣ ἀ̣ποδό̣ν̣τ̣[ο]ς α̣ὐ̣τ̣οῦ̣ κατὰ τὰ διὰ δημοσίου α  ̣  ̣ |19  ̣  ̣μ̣ε̣ν̣α̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣μ  ̣  ̣  ̣  ̣α̣  ̣  ̣  ̣  ̣τι̣  ̣  ̣ε̣ι̣ορ̣ω̣ν̣   ̣[  ̣] ̣σ̣ε̣ν̣ ο ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ω̣  ̣α   ̣[  ̣]  ̣η̣  ̣  ̣  ̣οι̣τ̣ο̣ κατὰ τὴν προθ[ε]σμίαν |20 τὰ ἀργύρι̣α̣ μὴ ἀπε̣σ̣χ̣η̣κ̣έ̣να̣ι̣ α̣ν̣[  ̣  ̣  ̣ ν]ό̣μιμα   ̣[  ̣  ̣]ε̣ι̣ ̣α  ̣[  ̣] τῶν κατεχομέ[ν]ων μοι ὑπαρχόντων. ὃ δ̣[ὲ] κ̣α̣ὶ̣ παρʼ ὀ̣[λ]ί̣|21γον γεγενῆσθαι. τοῦ γὰρ Ἀσκλη[πιάδ]ου τῷ κδ (ἔτει) [ἀ]παιτοῦ[ν]τος καὶ μὴ ἀπολαμβάνοντος τὸ ὤφλημα ἀν̣α̣γκάσθαι |22 με̣ π̣α̣ρ̣ὰ τ[οῦ] πατρὸς τὸ̣ π̣ρ̣ο̣  ̣  ̣  ̣ω  ̣[  ̣]  ̣  [  ̣  ̣]τ̣α̣   ̣  ̣π̣ου, κ̣α̣[ὶ] ἐπισταμένου ὅτι οὐ περιόψομαι ἀποσπώμενα τὰ κατεχόμε|23νά μοι ὑ̣[πο]τ̣ί̣θεσθαι, ὑπ̣ο̣τιθέ̣μ̣ε̣ν̣[ο]ς̣ α̣ὐ̣τὰ ταῦτα τὰ ὑπολειπόμενα μόνα, ἐμοῦ μὲν τῷ δικαίῳ χ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣α, τῷ δὲ |24 πατρὶ δ̣ι  ̣  ̣ο̣[  ̣]  ̣  ̣αν̣ κα[   ̣]α θ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ π̣  ̣  ̣τα ὀφειλόμενα λοιπὰ τιμῆς αὐτῶν (τάλαντα)   ̣ε̄ ̣καὶ (δραχμὰς) Β κ̣αὶ τ̣όκ̣ο̣υ̣ς̣ ἄλλα πρ̣ὸ̣ς̣ |25 ὅλ̣α (τάλαντα) ὀ[κ]τ̣ὼ̣ μετὰ τῶν τ̣ό̣κ̣[ων   ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ν̣ω̣ν̣ ὑ̣π̣ὲ̣ρ̣ τῆς οὐσίας ἀπόδοσιν. Τὰ ἄλλα αὐτὸς ἔχῃ εἰς ὃ βούλεται.

καὶ πάλιν |26 ετε̣λ̣ε̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ [ὁ]μολογήμα̣τ̣α̣ γεγ̣ενῆσθαί μ[οι] πρὸς αὐτὸν τῷ κδ (ἔτει) διὰ δημοσίου συ̣νχω[ρ]ούσ̣ης μου αὐτῷ δανείσασ|27θ̣α̣ι̣ τὰ (τάλαντα) ) δ̣/ε̣ [ἐπὶ τ]ῷ̣ ἐξ α[ὐ]τῶν ἀποδοῦναι ἐξ α[ὐ]τῶν ἀποδοῦναι μὲν τῷ Ἀσκληπιάδῃ τὰ ὀφειλόμενα καὶ τοὺς τόκους, ἔχειν δὲ τὰ λοιπὰ εἰς̣ |28 ὅ τι ἐὰν τ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ε ̣  ̣ αι̣   ̣δ̣η̣[μο?]σ̣ι̣α̣   ̣  ̣[πα]ρ̣’ ἐμοῦ τῇ προσόδῳ τῶν ὑπαρχόντων πα  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣α   ̣ δημόσια καὶ δαπάνας |29 ἕ̣ω̣ς̣ εκ̣κε  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣] ̣  ̣  ̣ουδ̣ε̣δ̣ω̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣ δανειστῇ̣ οἱ τόκοι, ἀπὸ δὲ τῶν ἀπὸ τοῦ κε̣ (ἔτους) ἐτήσια ει̣[   ̣]τ̣α̣ τ̣ό̣κ̣ο̣ν καὶ κεφάλαιον (τάλαντα) ζ |30 τῆς δὲ λοιπ̣ῆ̣[ς τιμῆς?]   ̣ σ̣κ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [ ̣  ̣]  ̣η̣ς̣ αὐτὸν διάγειν ἀποδιδόντα μοι μόνας τ̣ὰ̣ς̣ χο̣ρ̣η̣γ̣ί̣α̣[ς]  κ̣α̣  ̣  ̣  ̣ας ̣ π̣αρʼ ἑαυτῶν |31 ὅλως̣ (τάλαντα)   ̣  ̣ γ̣εν[ο]μ̣ένα̣ι̣ς, αὐτὸ̣ν̣ μὲ̣ν κ̣[υρ]ιεύε̣ι̣ν πάλιν τῶν προσόδων πασῶν ἐφʼ ὅσον ζῇ χρόνον μόνας ἀποδιδόντα μοι |32 τα̣ι̣ς̣ χορηγί̣ας̣, ἐμοὶ δὲ ὑπείλ[η]φ̣ε̣ν̣   ̣  ̣τ̣ι̣[  ̣  ̣]  ̣τα περὶ τῆς κατοχῆς δίκαια. τ̣ὸ̣ν̣ δ̣ὲ̣ ἀ̣γ̣νωμονοῦ̣[ν]τ̣α̣ καὶ πρ̣ὸ̣ς̣ τ̣αύτην τὴν ὁμολογίαν |33 ἐπιστάμενο̣[ν] ὅτι περὶ μ̣ι̣ᾶς [  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ προσόδων ἑκάστου ἔτους καθέξω ἕως ἂν ἡ̣ ἀ[πό]δ̣ο̣[σ]ι̣ς ἐξ ἀνάγκης τῶν ὡρισμέ|34νων γ̣έν[ητ]α̣ι̣ χ̣ρ̣η̣μάτων δ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣ο̣ τ̣ε̣τ̣ο̣λ̣μηκέναι̣ αὐτῷ γράψαι τὴν ἐπιστολὴν πάν[τα] τὰ ἐ̣ν̣ τῷ πράγματι ἐψευσμένον

|35 παρα[λ]αβεῖ[ν  ± 9 ] τα[ῦτ]α̣ δ̣ι̣ὰ τ[οῦ] βιβλειδίου ἀνενεγκούσης μου τῷ Ῥούφῳ καὶ ὑποταξάσης τό τε τελευταῖον κοι|36νὸν ὁμο[λόγημα] πρὸς τὸν πα[τέ]ρα, ᾧ̣ δ̣ι̣ὰ̣ δημοσίου γενόμενον ἀναφορὰν ἔχω κα[ὶ] εἰς τὰ πρῶτα, καὶ Σιμίλιδος τοῦ ἡγε|37[μο]νεύσα[ντο]ς καλλίστοι[ς] παρα[δείγ]μασ[ι] ἐπιστολὴν κατακολουθήσαντος Μεττίου Ῥούφου διατάγματι περὶ τοῦ τὰς τοιαύ|38τας συνγραφὰς μὴ μόνον δ[εῖ]ν εἶν[αι κ]υρ[ί]ας ἀλλὰ καὶ παρατίθεσθαι διὰ τοῦ βιβλιοφυλακίου ἢ ὑπὸ τῶν γυναικῶν ταῖς τῶν |39 ἀνδρῶν ὑποστάσεσιν ἢ ὑπὸ τῶν τ[έκ]νων ταῖς τῶν γονέων οἷς ἡ μὲν χρῆσεις διὰ δημοσίων τετήρηται χρη|[ματισμῶν… ——   |1 ± 70]  ̣ο̣α̣[± ?] |2 οπ̣[± 32]ησα̣[ ̣]τ̣ω̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣]  ̣[± 15]ι̣μ̣η̣[  ̣]κ̣α  ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ρ̣ο̣ς  ̣  ̣ |3 [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]α̣[± 24]η̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣ν̣ (τάλαντα) ς [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣[  ̣]α̣κα̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ε̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]μ̣εν̣ τὰ ἀποδο̣θ̣η̣[σό]μ̣ε[ν]α̣ |4 ἐτήσια τω[  ̣  ̣  ̣]α̣ι̣τ̣[  ̣]η̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ξ τόκω[ν] οὐκ ὀλίγων ὄντω[ν   ̣]αζω̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]τ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣ω̣ ἑαυτο[ῦ] τοῦ γένους, ἀποδ[ι]δο[ὺ]ς κἀμ̣οὶ |5 τὰς χ̣ο̣ρ̣η̣γ̣ί̣[ας   ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣]κ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]

Ῥο]ῦ̣φος ἐντυχὼ̣[ν] καὶ τάχα ἀπιστεύσας εἰ μετὰ τοσοῦτο [πλῆ]θ̣ος τῶν ἡμετέρων δικαίων καὶ το|6σαῦτα̣ δ̣ι̣ὰ̣ δ̣η̣μ̣ο̣σίου γράμματα [γενόμε]να ἐθάρρησεν ἂν τις ἐπιστολὴν ἐπὶ παραλογισμ[ῷ] γράφειν τῇ ἡγεμονίᾳ, ὑπέγραψεν |7 τω  ̣  ̣  ̣ω̣  ̣  ̣α̣υ̣τ̣ω̣ν̣ γ̣ε̣ν̣  ̣  ̣α̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣ν̣ τῷ βιβλειδίῳ «τῷ στρατηγῷ παραθοῦ, οὗ ἐξετάσα[ ], ἐάν τι τῆς ἐμῆς διαγνώσεως κατα|8λάβῃ ἄξιον, ἐπʼ ἐμὲ ἀν̣απ[έμ]ψῃ̣», ο̣[ὐ]δὲν ἕτερον οἶμαι ἢ δηλῶν ὅτι εἰ τὰ ἀληθῆ φανείη μηδὲ κρίσεως δεῖσθαι τὸ πρᾶγμα.

Ταύ|9τη̣ς̣ δ̣ὲ̣ ὑ̣π̣ο̣γ̣ρ̣αφῆ̣ς̣ τυχο̣ῦ̣σ̣α ἐ̣[π]ή̣νεγκα τὸ βιβλείδιον ἐπὶ τοῦ κϛ (ἔτους) Θὼθ ἐπὶ παρόντι τῷ πατρὶ μου Χαιρήμονι, ἠξίωσά τε τὸν |10 στρατη[γ]ὸν ἐπιστο̣λ̣ὴ̣ν [γράψαι] τ̣ο̣ῖ̣ς̣ τ̣ῶν ἐνκτήσεων βιβλιοφύλαξι ὃ προσφωνήσωσιν αὐτῷ πάντα τὰ παρακείμενα τῶν -|11 τοῦ π̣α̣τ̣ρ̣[ὸς]   ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ ν̣ μ̣α̣τ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τ̣ῶν γενομένων μετοξὺ ἡμῶν  κατὰ χρόνους κοινῶν ὁμολογημάτων καὶ παραθέσεων |12 μὴ   ̣τ̣ο̣  ̣  ̣  ̣  μ̣ε ̣  ̣  ̣  ̣  ̣π̣ρ̣ὸ̣ς̣ τὸ μηδὲν ἐμπόδιον εἶνα[ι] τῇ γενομένῃ τοῦ πράγματος ὑπʼ αὐτοῦ ἐξετάσει κα̣τὰ [τὰ] δόξαντα |13 τῇ [ἡ]γ̣ε̣μ̣ο̣ν̣ί̣ᾳ   ̣  ̣  ̣ο  ̣δ ̣  ̣ς̣ ὁ̣ δ̣ὲ παρὼν ἀναγνωσθέντος τοῦ βιβλειδίου πρὸ βήματος ἐσιώπησεν, οὐδὲν ἀντειπεῖν δυ|14νά[με]νο[ς]  ̣  ̣δ̣  ̣  ̣ πρ̣ὸ̣ς̣ ἀ̣[ληθ]ῆ̣ ὄντα τὰ τῷ βιβλειδίῳ ἐνγεγραμμένα. ὁ δὲ στρατηγὸς ἀκολούθως χρώμενος τῇ τοῦ |15 ἡγεμ̣ό̣ν̣ο̣ς̣ ἐ̣ν̣κε̣λ̣εύσ̣ε̣ι̣ ἀκ[ριβ]εστ[έ]ραν οὐκ ἀλλαχόθεν ἡγήσατο τὴν ἐξέτασιν ἔσεσθαι ἢ ἐκ τῆς τῶν βιβλι[οφυ]λάκων -|16 προσφω̣ν̣ή̣σ̣ε̣ως   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐ̣κ̣ τῆς ἐξετάσεως τῶν προσφωνηθέντων τὸ πρᾶγμα φανήσεται ἀν[απ]ο̣μ̣πῆς ἄξιον |17 καὶ πρ̣ο̣ς̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τ̣ο̣ῖς̣ τ̣ῶ̣ν ἐ̣ν̣κ̣τ̣ή̣σ̣[εων βι]βλιοφύλαξι τάδε̣. «ἴ]σον βιβλειδίου ἐπιδοθέντος μοι ὑπὸ Διονυσίας ο̣ὗ̣ [πα]ρείλημπται |18 ἀντί̣γ̣ρ̣α̣φ̣ο̣ν̣   ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ω̣ τῷ λαμπροτάτῳ ἡγεμόνι μεθʼ ἧς ἔσχεν ὑπογραφῆς ἐπιστα̣[λέ]ν̣τα ὑ̣μεῖν, διὰ |19 δημο̣σ̣ί̣ο̣υ̣ [± 18   ̣  ̣] τὰ π[αρα]κείμενα καὶ ἀνήκοντα τῷ πράγματι δηλώσητέ μοι. Θὼ[θ   ̣]ζ̣.» 

Ταῦτα |20 π̣ [± 18] ο̣ἱ̣ β̣ι̣β̣λ̣ι̣ο̣φ̣ύ̣λ̣α̣κ̣ε̣ς̣ πάντα προσεφώνησαν διὰ μακρῶν μηδὲν παραλιπόν̣τ̣ε̣ς̣ [  ̣  ̣  ̣] τῶν ἡμ̣ε̣|21[τ]έ̣ρ̣[ων]   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τοῦ̣ [Χ]αιρήμονος ἀλλὰ μηδὲ τῶν παρακειμένων αὐτῷ δανείων. ὁ δὲ στρατη[γὸς] ἐντυχὼν – |22 κα̣ὶ̣ ὁ̣ρ̣ῶ̣ν̣   ̣  ̣  ̣  ̣ μ̣η̣δ̣ὲ̣ν̣ ἐψε̣[υ]σ̣μένη̣ν διὰ τοῦ βιβλειδίου ἀλλὰ καὶ μᾶλλόν τινα παραλιποῦσαν τῶν ἡμετ[έρω]ν δικαίων |23 εἰς̣ τ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ προς    ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ γράψαντες καὶ ἀπογραφὴν γενομένην ὑπὸ τοῦ πατρὸς ἐπὶ τοῦ κς̣ (ἔ̣τ̣ο̣υ̣ς̣) διʼ ἧς πάν̣τ̣α̣ |24 τὰ̣ α̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣σ̣τ̣  ̣  ̣  ̣  ̣α̣τα ἃ αὐτὸς εἰσήνεγκεν εἰς τὸ βιβλιοφυλάκιον περὶ τούτου ὑπομ[νή]ματα α̣δ̣η̣  ̣ |25 δ[ι]ὰ τ̣ὸ   ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣δ̣  ̣  ̣ν̣ειν, τὸν δὲ πατέρα μηδὲν ἕτερον ἢ πρὸς ἑαυτὸν λέγειν καὶ τὰ ἑαυτο̣ῦ̣ [γρ]ά̣μ̣ματα π̣ά̣ν̣|26τ̣α̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [± 6] ̣  ̣  ̣  ̣μ̣ε̣ν̣ων, ἡ̣γ̣η̣σ̣άμενός τε μήτε δίκης δεῖσθαι τὸ πρᾶγμα τ[ο]σούτων χρηματ[ισμῶ]ν περὶ τῶν |27 ν̣ο̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ὑ̣π̣ὸ̣ τ̣ῶ̣ν̣ β̣ι̣[βλιο]φ̣υ̣λ̣ά̣κ̣ων ἐπενηγμένων, σοὶ τῷ κυρίῳ ἔγραψεν ἐπιστολὴ[ν ἐπὶ τ]ο̣ῦ̣ κϛ (ἔτους) Τῦβι |28 δ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣σ̣ε̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ σ̣μο̣υ   ̣  ̣α ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣σ πρ̣  ̣  ̣  ̣  ̣πε ̣  ̣  ̣α̣   ̣ γ̣ρ̣α̣μμάτων ἑαυτο̣ῦ̣ [  ̣  ̣  ̣]ε̣χ̣ε̣ι̣ μ̣ὲ̣ν̣\ |29 κ̣[α]τ̣α̣  ̣  ̣  ̣ [± 20 τε]θικαν, οὐδὲν δὲ ἧττον συμπέμψας τῇ ἐπιστολῇ καὶ ἀντίγραφα [τῶν π]ροσφωνή|30σεων [± 12]λ̣α̣ ̣  ̣  ̣  ̣τ̣α̣

πάλιν ἐπὶ σὲ τὸν κύριον κατέφυγον, καὶ ἐνέτυχον διὰ βιβλειδίο[υ] [ἐπὶ τῷ] α̣ὐτῷ κϛ̣ (ἔτει) |31 δ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ς̣ ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ψ̣  ̣  ̣  ̣ν ἐ̣ξ̣έ̣τ̣α̣σιν ἤδ̣η̣ τ̣ο̣ῦ πράγμ[α]τος γεγενῆσθαι ὑπὸ τοῦ στρατηγοῦ καθὼς̣ σ̣ὺ̣ [ἠθέλησ]ας τῇ γεν[ο]|32μ̣έ̣νῃ̣ ἐ̣ξ̣ε̣τ̣ά̣σ̣ε̣ι̣ γ̣ν̣ο̣ῦσά σε τῆς ἐπιστολῆς τῆς γραφείσης σοι ὑπὸ τῆς στρατηγίας ἀντίγραφον   ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣γ̣ε̣|33[± 4]  ̣η̣ κ̣α̣ὶ γράψαι τῷ τ[ο]ῦ νομοῦ στρατηγῷ βέβα[ι]ά μοι μένειν τὰ ἐκ τῆς μητρῴας μ̣ο̣[υ̣]   ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣α ̣|34 [  ± 9   ] τ̣ὰ̣ δ̣ι̣ὰ̣ χρηματισμῶν δηλούμενα δίκ[αια], καὶ μηδὲν νεωτερίζεσθαι κατὰ τῶν τ̣α̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]μ̣α̣ τῷ β̣ι|35[βλειδίῳ? ± 9] κ̣α̣θ̣ὰ̣ κ̣α̣ὶ̣ πάντες οἱ ἡγεμόνες ἐκέλε[υ]σαν.

κα[ὶ] σὺ ὁ κύριος ἐντυχὼν καὶ ἀν ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]δ̣  ̣  ̣  τ̣α̣ ὑ̣π̣ο|36[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣φ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τ̣ῆ̣ς̣ ἐπιστολῆς τοῦ στρατηγοῦ καὶ [τ]ῆς τῶν βιβλιοφυλάκων προσφωνήσεως κ̣α̣ὶ̣ [  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ο̣ι ̣γ̣ε̣ν̣ο̣με|37[ν  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ξεν̣ω τι δεόμενον, τῇ συνή[θ]ει σου δικαι[ο]δοσίᾳ χρώμενος ὑπέγραψάς μ̣ο̣ι̣ τ̣ῷ̣ [βιβ]λ̣ε̣ι̣δ̣ί̣ῳ̣ |38 [οὕτως· οἷς ἔχει(?)]ς̣(?) δικαίοις χρῆσθαι δύνασθαι, ὁ δὲ στρατηγὸς τῆς λοιπῆς ἀξιώσεως σοῦ τὴν̣   ̣  ̣πο  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣ πρ]ό̣ν̣οιαν |39 [  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣προμαντευσάμενος ὅτι καὶ τ[ῆ]ς ἀ[πὸ] τοῦ στρατηγοῦ βοηθείας δεόμε̣θ̣α̣   ̣  ̣μ̣ε̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]α̣ν̣η̣ν |40 [  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ο̣ τῶν δικαίων τυχεῖν καὶ μὴ ἀγνωμονεῖσθαι ὑπὸ τοῦ πατρός. ἐξ ὧν γὰρ ἐτόλμησεν [  ̣  ̣  ̣]  ̣τα ταῦτα |41 [  ̣  ̣]αξ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣δ̣ιὰ τῆς αἱρέσεως τὸν ἄνδρα. ἐμοῦ γὰ[ρ] τὸ βιβλείδιον ἐπὶ τῇ σῇ ὑπογραφῇ πα̣ρ̣α̣θεμέ[νης] καὶ ἀνα|42[δ]ο̣ύ̣σ̣η̣ς̣ δ̣ι̣ὰ̣ τ̣ο̣ῦ̣ ἀνδρός μου τῷ στρατηγῷ, ἀξιωσάσης τε̣ καθὼς ἠθέλησας τῆς λοιπῆς ἀξιώσεως μὴ [ἀ]μεληθῆ|43[ναι καὶ] ἐ̣π̣ι̣σ̣τε̣ῖ̣λ̣α̣ι̣ τοῖς τῶν ἐνκτήσεων βιβλιοφύλ[αξ]ι βέβαιά μοι τὰ δίκαια τὰ ὑπόντα μένειν καθὰ [προσε]φώνησαν || ––––– |1 [ ±20  ]μ̣ως̣ ν̣ο̣[ ±23 ]τ̣ω  ̣[  ̣]  ̣οκεκ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]μ[ ±11 ]ε̣ται ὑμεῖν λ̣α̣|2[ ±12 ]  ̣  ̣  ̣ε̣ρο̣ς ἵνα̣ μ̣ὴ δέη̣τα[ι] καὶ τῆς λ̣[οι]π̣ῆ̣[ς ἀξιώσεως π]ά̣σης καθὰ ἠθέλησεν ὁ λαμ[πρότ]ατος ἡ[γε]μὼν πρόνοιαν |3 [  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ μηδὲν νεωτερίζεσ̣[θαι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τὸ]ν̣ πατέρα μετὰ τὰ το[σαῦ]τα γράμματα τὴν ἡσυχίαν ἄγειν καὶ μὴ|4τ̣ε̣ τῷ κυρίῳ ἐνοχλεῖν μὴτε ἐμοὶ ἔτι ἐπι̣τ̣[ίθεσθαι]

ὁ δὲ πάλιν ἐπιθέμενός μοι οὐκ ἔληξε[ν], ἀλλʼ ἐπιστάμενος ὅτι περὶ |5 τῆς κατοχῆς οὐκέτι οἷόν τέ ἐστιν αὐτῷ ἐνκαλεῖν μετ̣ὰ̣ τὰς τοσαύτας ἐξετάσεις καὶ τοσαῦτα γράμματα, ἑτέρῳ ἐπέτρεψεν τὴν |6 κατʼ ἐμοῦ ἐπιβουλήν, καὶ σοῦ τοῦ κυρίου πάλιν καθʼ ὁμοιότητα τῶν ἄλλων ἡγεμόνων ὑπογύως διαταξαμένου περὶ ἰδιωτι|7κῶν ζητήσεων ἐπιστολάς σοι μὴ γράφειν, ὁ δὲ οὐ μόνον ἔγραψεν ἀλλὰ καὶ γράφων ἠκρωτηρίασεν τὸ πρᾶγμα ὡς καὶ σὲ |8 τὸν κύριον πλανῆσαι δυνάμενος. σιωπήσας γὰρ καὶ τὴν τοῦ Ῥούφου ἐπιστολὴν ἐφʼ ὅτῳ ἐγράφη καὶ τὴν ἐντυχίαν τὴν |9 ἐμὴν καὶ τὴν τοῦ Ῥούφου {την} ὑπογραφὴν καὶ τοῦ στρατηγοῦ τὴν ἐξέτασιν καὶ τῶν βιβλιοφυλάκων τὴν προσφώνησιν |10 καὶ τὴν περὶ τούτων γραφεῖσάν σοι ὑπὸ τοῦ στρατηγοῦ ἐπιστολὴν καὶ τὴν πρὸς ταύτην ἐμοῦ ἐντυχούσης δοθεῖσαν |11 ὑπὸ σοῦ τοῦ κυρίου ὑπογραφὴν καὶ τὰ ἐκ ταύτης τοῖς βιβλιοφύλαξι ἐπιστάλματα ψειλῶς σοι διὰ τῆς ἐπιστολῆς δεδήλωκεν |12 τάδε·

Χαιρήμων Φανίου γυμνασιαρχήσας τῆς Ὀξυρυγχειτῶν πόλεως· τῆς θυγατρός μου Διονυσίας, ἡγεμὼν κύριε, |13 πολλὰ εἰς ἐμὲ ἀσεβῶς καὶ παρανόμως πραξάσης κατὰ γνώμην Ὡρίωνος Ἀπίωνος ἀνδρὸς αὐτῆς, ἀνέδωκα ἐπιστο|14λὴν Λογγαίῳ Ῥούφῳ τῷ λαμπροτάτῳ, ἀξιῶν τότε ἃ προσήνεγκα α̣ὐτῇ ἀνακομίσασθαι κατὰ τοὺς νόμους, οἰόμενος |15 ἐκ τού <του> παύσασθαι αὐτὴν τῶν εἰς ἐμὲ ὕβρεων· καὶ ἔγραψεν τῷ τοῦ νομοῦ στρατηγῷ (ἔτους) κε //, Παχὼν κζ ῀, ὑπο|16τάξας τῶν ὑπʼ ἐμοῦ γραφέντων τὰ ἀντίγραφα ὅπως ἐντυχὼν ο̣ἷ̣ς̣ π̣α̣ρ̣εθέμην φροντίσῃ τὰ ἀκόλουθα πρᾶξαι. ἐπεὶ οὖν, |17 κύριε, ἐπιμένει τῇ αὐτῇ ἀπονοίᾳ ἐνυβρίζων μοι, ἀξιῶ τοῦ νόμου διδόντος μοι ἐξουσίαν οὗ τὸ μέρος ὑπέταξα ἵνʼ εἰδῇς |18 ἀπάγοντι αὐτὴν ἄκουσαν ἐκ τῆς τοῦ ἀνδρὸς οἰκίας μηδεμίαν μοι βίαν γείνεσθαι ὑ̣φʼ οὗτινος τῶν τοῦ Ὡρίωνος ἢ αὐ|19τοῦ τοῦ Ὡρίωνος συνεχῶς ἐπαγγελλομένου. ἀπὸ δὲ πλειόνων τῶ[ν] π̣ε̣ρὶ το[ύ]των πραχθέντων ὀλίγα σοι ὑπέταξα ἵνʼ εἰ|20 δῇς. (ἔτους) κϛ, Παχών.

ὁ μὲν ταὺτην τὴν ἐπιστολὴν ἔγραψεν, ο̣ὐ̣δ̣ε̣μίαν μὲν οὔτε ὕβριν οὔτε ἄλλο ἀδίκημα εἰς αὐτὸν |21 ἀπʼ ἐμοῦ ἐφʼ ᾧ μέμφεται δεῖξαι ἔ̣χων, ἐπὶ φθ̣ό̣νῳ δὲ μό̣ν̣ο̣ν̣ [λο]ι̣δορού̣μενος ὡ̣ς̣ δεινὰ πάσχων ἀπʼ ἐμοῦ, λέγων ὅτι δὴ |22 ὦτα παρέχω ἄνοα αὐτῷ, καὶ τὴν ̣ὑπολειπομένης̣ ἐμοὶ κατοχη̣ν̣ τ̣ῆ̣ς οὐσίας ἵνα μʼ αὐ̣τὴν ἀποθῆν̣αι, κ̣α̣ὶ̣, τὸ κα̣ι̣ν̣ό̣τερον, βίαν |23 πάσχειν ὑ̣πὸ τοῦ ἀνδρός μου προφερόμενος τοῦ καὶ μετὰ {καὶ με̣[τὰ]} τ̣ὴ̣ν̣ πρὸς αὐ̣τόν μου συνγραφὴν ἐν ᾗ εἶχεν τὸ δίκαιον |24 καθαρόν μου προσενηνεγμένον συνχωρήσαντός μοι κα̣ὶ̣ ἐπὶ τ̣ῆ̣ς̣ μ[η]τρῴας οὐσίας συνευδοκῆσαι βουληθεισαι αὐτῷ ὑποτι|25θεμένῳ̣ τὴν οὐσίαν ταύτην πρὸς ὅλα (τάλαντα) η, ἀφ̣ʼ οὗ με ἀπαλλ[αττ  ̣  ̣  ̣]   ̣  ̣  ̣ειδη̣τασ̣ι̣νηκε̣ τοῦ ἀνδρός με στερῆσαι ἐπιχειρῶν, |26 ἐπὶ μὴ δύναται τῆς οὐσίας, ἵνα μηδʼ ἀπʼ αὐτοῦ χορηγε̣ῖ̣σ̣θ̣α̣ι̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣σενε̣[  ̣]  ̣  ̣ ν̣ δύ̣νωμ̣α̣ι̣ γυνή, ἀπὸ τοῦ πατρὸς μήτε |27 ἣν ὑπέσχετο προῖκα μήτε τι ἄλλο ὑπάρχον λαβοῦσα ἀλλὰ μ̣η̣δὲ κ̣α̣τ̣ὰ̣ κ̣α̣[ι]ρὸν τὰς χορη[γηθ]ε̣ί̣σ̣ας τροφὰς ἀπολαμβάνουσα. Ὑπέταξεν |28 δὲ καὶ τὰς αὐτὰς κρίσεις Σ[ι]μίλιδος καὶ ὑπὸ τοῦ ἀρχιδικαστοῦ τ̣ῷ̣ Λ̣ο̣γ̣γ̣α̣ί̣ῳ̣ Ῥούφῳ γραφομένας ἑτέρας ὁμοίας, μηδὲ αἰδεσθεὶς ὅτι οὐδὲ |29 ὁ Ῥοῦφος προσέσχεν αὐτα[ῖ]ς ἀνομοίαις οὔσαις εἰς παράδειγ̣μα̣   ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣ ἑτέρων   ̣  ̣α̣ι̣ω̣ν. ἀλλὰ σὺ ὁ κύριος τῇ θεογνώστῳ σου |30 μνήμῃ καὶ τῇ ἀπλανήτῳ προαιρέσει ἀνενεγκὼν τὴ[ν γραφεῖσ]άν σοι ὑπὸ τοῦ στρατηγοῦ ἐπιστολήν, καὶ ὅτι φθάνει τὸ πρᾶγμα |31 ἀκρειβῶς [ἐξ]ητασμένον, πρόφασις δέ ἐστιν ἐπιβουλῆς τὸ   ̣  ̣  ̣  ̣π̣α̣σ̣θ̣α̣[ι] εἰ οὐκ ἐξὸν κατὰ συνγραφήν, ἀντέγραψεν τῷ στρατηγῷ |32 τάδε·

Π[ο]μπώνιος Φαυστιανὸς Ἰσιδώρῳ στρατηγῷ [Ὀ]ξυρυγχε[ί]τ[ο]υ χαίρειν. τὰ γραφέντα μοι ὑπὸ Χαιρήμονος γυμνα|33 σιαρχήσαντος τῆς Ὀξυρυγχειτῶν πόλεως αἰτιομένου Ὡρείω[να ἄν]δρα θυγατρὸς αὐτοῦ ὡς βίαν ὑπʼ αὐτοῦ πάσχ[ο]ντος |34 ὑποταχθῆναι ἐκέλευσα, ὅπως φροντίσῃς ἀκόλουθα πρᾶξαι τοῖς π[ε]ρὶ το[ύ]του πρότερον γραφεῖσι ὑπὸ Λογγαίου Ῥούφο[υ] τοῦ δια|35σημοτάτο[υ] πρὸς τὸ μὴ π[ε]ρὶ τῶν αὐτῶν πάλιν αὐτὸν ἐντυγχάνειν. ἐ[ρ]ρῶσθ(αι) εὔχομ(αι). (ἔτους) κϛ //, Παχὼν λ.

Ταύτην |36 σ̣ο̣υ̣ τὴν ἐπιστολὴν παρ[εν]εγκόντος τοῦ Χαιρήμονος καὶ ἀναδόντος ἐπὶ τῆς γ τ[ο]ῦ Ἐπεὶφ Ἁρποκρατίωνι βασιλικῷ γρα[μ]ματεῖ |37 [δι]αδεχομένῳ καὶ τὰ κατὰ τὴν στρα(τηγίαν), παροῦσα αὐτὴ διὰ τοῦ ἀνδρός μου προσεκύνησα μὲν σοῦ τὰ γράμματα καὶ τοῖς [γ]ραφεῖσι |38 ἐμμέν[ε]ιν ἠξίωσα, ἀπέδειξά τε ὅτι τὰ ἀκόλουθα ἤδη τοῖς ὑπὸ Ῥούφ[ου] πρότερον γραφεῖσι ἐπράχθη. ὁ μὲν γὰρ Χαιρήμων |39 περὶ κ[ατ]ο̣χ̣ῆ̣ς ὡς οὐ δεόντως γενομένης αὐτῷ <ἐ>γεγράφει, ὁ δὲ Ῥοῦφος [ἐξ] ὧν ἀντέγραψεν αὐτῷ καὶ ἐξ ὧν ἐμοῦ ἐντυχούσης |40 ὑπέ[γρ]α̣ψ̣ε̣ν̣ ἐξετασθῆναι ἠθέλησε[ν] ε̣ἰ̣ δεόντως ἡ κατοχὴ γέγονέν̣ μ̣[οι] καὶ τῷ στρατηγῷ περὶ τούτου ὑπέθετο. ὁ δὲ οὐκ ἠμέ|41λη[σε]ν ἀλλʼ ἐ[ζ]ήτησεν ἀκρειβ[ῶ]ς [τὸ πρ]ᾶγμα ἐκ τῶν βιβλιοφ[υ]λάκ[ω]ν καὶ τῇ ἡγεμονίᾳ περὶ παντὸς διʼ ἐπιστολῆς ἀνήνεγκ|| ––––– |1 [ ±30 ]α̣  ̣[ ±19 ]  ̣  ̣[ ±? ] |2 [ ±19 ]η  ̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ ±15 ]ου[  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣]η̣το̣[ ±11 ]  ̣ω̣ς α[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]λ̣η̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]

|3 χ[ ±17 ] μ̣ηδὲ̣ν̣ τ̣ῶ̣ν̣ γενομ[ένω]ν̣ κ̣ο̣[  ̣  ̣]μ̣  ̣  ̣  ̣ ο̣υ̣[  ̣]π̣ρ̣α̣[  ̣  ̣  ̣] ἐκ τῶν αν̣τ ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ε[  ̣  ̣]η εἰ ὁρω̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]δ  ̣ρ̣ον ου̣β̣α̣[  ̣  ̣  ̣  ̣] |4 σα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]λ̣α̣ς τούτου ἀλλὰ ἀκόλο[υ]θα πρᾶξα̣ι̣ τ[ὸν] ἐπι[στ]ε̣ί̣λαντα τοῖς βιβ[λ]ιοφύλαξι καὶ π̣[ε]ρ̣[ὶ] αὐτ[οῦ γ]ράψαντα τ[ὰ εἰρη]μ[έ]ν̣α: ἐπεὶ δὲ |5 ὁ Χ[αιρ]ήμων διʼ ἧς καὶ νῦν πεπο[ίη]ται παρὰ τῷ [λ]αμπροτάτῳ ἡγεμόνι ἐντυχίας ἠξίωσεν τὴν θυγατέραν ἄκ̣[ο]υ̣σ̣α̣ν̣ ἀποσπᾶν οὐ |6 δὲ π̣[ερ]ὶ τούτου οὔτ[ε δι]ὰ̣ τῆς τοῦ δια[σ]ημοτάτου Ῥούφου οὔτε διὰ τῆς τοῦ λαμπ[ρο]τάτου ἡγεμόνος Πομπωνίου Φα[υσ]τ[ι]ανοῦ ἐπιστολῆς |7 ὁρᾶται̣ ῥητῶς κεκ̣[ελ]ευσμένον,` pastedGraphic.png ´ δύνα`pastedGraphic.png´ται περὶ τούτου ἐντευχθῆναι ὁ λαμπρότατος ἡγεμὼν πάντων τῶν ἐν τῷ πράγματι πραχθέ[ν]|8τω[ν] παρατιθεμένων αὐτῷ, ἵνʼ ο̣ἷς ἐὰν προστάξῃ ἀκόλουθα γένητα[ι].” vac.

πανταχόθεν οὖν, ἡγεμὼν {ουν} κ[ύ]ριε, τοῦ πράγματος̣ |9 πρ[ο]δ̣ήλου γενομένου καὶ τῆς τοῦ πατρός μου πρός με ἐπηρείας, ἐντυγχάνω σοι καὶ νῦν πάντα παρατιθεμένη τὰ ἐν τῷ πράγματι, |10 καθὼς καὶ ὁ βασιλικὸς διαδεχόμενος καὶ τὴν στρατηγίαν ἠθέλησεν, καὶ δέομαι κελεῦσαι γραφῆναι τῇ στρατηγίᾳ τάς τε χορηγίας |11 ἀποδίδοσθαί μοι κατὰ καιρόν, ἐπισχεῖν τε αὐτὸν ἤδη ποτὲ ἐπειόντα μοι, πρότερον μὲν ὡς ἀνόμου κατοχῆς χάριν, νῦν δὲ προφάσει νό|12μου οὐδὲν αὐτῷ προσήκοντος· οὐδεὶς μὲν γὰρ νόμος ἀκούσας γυναῖκας ἀπʼ ἀνδρῶν ἀποσπᾶν ἐφείησιν, εἰ δὲ καὶ ἔστιν τις, ἀλλʼ οὐ πρὸς τὰς |13 ἐξ ἐνγράφων γάμων γεγενημένας καὶ ἐνγράφως γεγενημένας. ὅτι δὲ ταῦ(τα) οὕτως ἔχει, ἵνα καὶ ταύτης αὐτὸν τῆς προφάσεως ἀπαλλά|14ξω, ὑπέταξά σοι ἀπὸ πλειόνω[ν] περὶ τούτου κριθέντων ὀλίγας ἡγεμόνων καὶ ἐπιτρόπων καὶ ἀρχιδικαστῶν κρίσεις, ἔτι τε καὶ νο|15μικῶν προσφωνήσεις, περὶ τοῦ τὰς ἤδη τελείας γυναῖκας γενομένας ἑαυτῶν εἶναι κυρίας, εἴτε βούλονται παρὰ τοῖς ἀνδράσιν μένειν |16 εἴτε μή, καὶ ὑπόκεισθαι πατράσιν, οὐ μόνον ἀλλʼ ὅτι οὐδ̣ʼ ἐφεῖται ἐπὶ προφάσει ἑτέρων ἐνκλημάτων φεύγειν τὰς χρηματικὰς δίκας, ἀλλὰ |17 δὴ καὶ ὅτι τὰς συνγραφὰς πα[ρα]τίθεσθαι τοῖς βιβλιοφυλακίοις νόμιμον καὶ τὰς ἐκ τούτων γεινομένας κατοχὰς πάντες ἡγεμόνες |18 καὶ αὐτοκράτορες κυρίας [εἶν]αι καὶ βεβαίας τεθελήκασι, καὶ ὅτι οὐδενὶ ἐφεῖται λέγειν πρὸς τὰ ἑαυτοῦ γράμματα, ἵνα κα[ὶ] ἐκ τούτων |19 ἤδη ποτὲ παύσηται περὶ τῶν αὐτῶν ἐνοχλῶν ταῖς ἡγεμονίαις καθὼς καὶ σὺ γράφων ἠθέλησας. vac.  σ̣[ε]σ̣η̣(μείωμαι) vac. ἐξ ὑπομνη|20ματισμῶν Φλαυίου Τειτιανοῦ τοῦ ἡγεμονεύσαντος. (ἔτους) ιβ θεοῦ Ἁδριανοῦ, Παῦνι η, ἐπὶ τοῦ ἐν τῇ ἀγορᾷ βήματος. Ἀντωνίου |21 τοῦ Ἀπολλωνίου προσελθόντος λέγοντός τε διὰ Ἰσιδώρου νεωτέρου ῥήτορος Σεμπρώνιον πενθερὸν ἑαυτο[ῦ] ἐκ μη[τ]ρὸς ἀφορ|22μῆς εἰς διαμάχην ἐλθ[όν]τ̣α̣ ἄκουσαν τὴν θυγατέρα ἀπεσπακέναι, νοσησάσης δὲ ἐκείνης ὑπὸ λοίπης τὸν ἐπιστράτηγον Β̣άσσον |23 μετρ̣ι̣ο̣παθῶς ἀναστρ̣α̣φ[έν]τα ἀποφαίνεται ὅτι οὐ δεῖ αὐτὸν κωλύεσθαι εἰ συνοικεῖν ἀλλήλοις θέλοιεν, ἀλλὰ μηδὲν ἠνυκέναι·|24 τὸν γὰρ Σεμπρώνιον ἀποσι̣[ω]π̣ήσαντα τοῦτο καὶ τῷ ἡγεμόνι περὶ βίας ἐντυχόντα ἐπιστολὴν παρακεκομικέναι ἵνα οἱ ἀντίδι|25 κοι ἐκπεμφθῶσι· αἰτε̣ῖσθα̣ι̣ ο̣ὖ̣ν̣ ἐὰν δοκῇ μὴ ἀποζευχθῆναι γυναικὸς οἰκείως πρὸς αὐτὸν ἐχούσης. Δίδυμος ῥήτωρ ἀπεκρεί|26νατο μὴ χωρὶς λόγου τὸν Σεμπρώνιον κεκεινῆσθαι· τοῦ γὰρ Ἀντων[ί]ου προσενεγκαμένου θυγατρομειξίας ἐγ̣καλεῖν, μὴ ἐνεγκαν|27τος τὴν ὕβριν τῇ κατὰ τοὺς νόμους συνκεχωρημένῃ ἐξουσίᾳ κεχρῆσθαι, ᾐτιᾶσθαι δʼ αὐτὸν καὶ περὶ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]π̣ε̣ς̣ ἐ̣[νκ]λ̣ημάτων.|28 Προκ̣λ̣ηιανὸς ὑπὲρ Ἀντωνίου προσέθηκεν: ἐὰν ἀπερίλυτος ἦν ὁ γάμος, τὸν πατέρα μήτε τῆς προικὸς μηδὲ τῆς παιδὸς τῆς ἐκδεδο|29μένης ἐξουσίαν ἔχειν. Τ̣ε̣ι̣τιανός· διαφέρει παρὰ τίνι βούλεται εἶναι ἡ γεγαμημένη. ἀνέγνων. σεσημ(είωμαι). vac.

ἐξ ὑπομ[νηματισ]μῶν |30 Πακωνίου Φήλικος ἐπιστρατήγου. (ἔτους) ιη θεοῦ Ἁδριανοῦ, Φαῶφι ιζ, ἐ̣ν̣ τῇ παρὰ ἄνω Σεβεννύτου, ἐπὶ τῶν κατὰ Φλα̣υ̣ή̣σ̣ι̣ο̣ς |31 Ἀμμούνιος ἐπὶ παρούσῃ Τατ̣ι̣χήκει θυγατρὶ αὐτοῦ πρὸς Ἥρωνα Πετεήσιος. Ἰσίδωρος ῥήτωρ ὑπὲρ Φλαυήσιος εἶπεν, “τ̣ὸ̣ν οὖν α̣ἰ̣τ̣ι̣ώ̣μενον |32 ἀποσπάσαι βουλόμενον τ[ὴ]ν θυγατέρα αὐτοῦ συνοικοῦσαν τῷ ἀντιδίκῳ δεδικάσθαι ὑπογύως πρὸς αὐτὸν ἐπὶ τοῦ ἐ̣[πι]σ̣τ̣ρ̣α̣τ̣ή̣γου |33 καὶ ὑπερτεθεῖσθαι τὴν δίκην ὑ̣μ̣ε̣ῖν̣ ἵνα ἀναγνωσθῇ ὁ τῶν Αἰγυπτίω[ν νό]μος. Σεουήρου καὶ Ἡλιοδώρου ῥητόρων ἀποκρειναμένων |34 Τειτιανὸν τὸν ἡγεμονεύσαντα ὁμοίας ὑποθέσεως ἀκούσαντα [ἐξ] Αἰγυπτιακῶν προσώπων μὴ ἠκολουθηκέναι τῇ τοῦ νό|35μου ἀπανθρωπίᾳ ἀλλὰ τ[ῇ] ἐπι[νοί]ᾳ τῆς παιδός, εἰ βούλεται παρὰ τ[ῷ ἀνδρὶ] μένειν. Πακώνιος Φῆλιξ· ἀναγνωσθητο ὁ ν[ό]μ[ος. Ἀ]να|36γνωσθέντος Πακώνιος [Φῆ]λιξ· ἀνάγνωται καὶ τὸν Τειτιανοῦ ὑπομ[ν]ηματισμόν. Σεουήρου ῥήτορος ἀναγν[όντος], ἐπὶ τοῦ [ιβ] (ἔτους) Ἁ[δρια]νοῦ |37 Καίσαρος τοῦ κυρίου, Παῦν[ι] η̣, Πακώνιος Φῆλιξ· καθὼς ὁ κράτιστος Τ[ειτ]ιανὸ[ς] ἔ̣κ̣ρ̣ε̣ι̣νεν, πεύσονται τῆς γυναικός· κ̣α̣ὶ̣ ἐκέλευ[σε]ν δι̣ʼ [ἑρ]μ̣η̣|38νέως αὐτὴν ἐλ̣ε̣γ̣χθῆν̣[α]ι, τ̣ί̣ βούλεται· εἰπούσης, παρὰ τῷ ἀνδρὶ μένειν, Π[α]κώνιος Φῆλιξ ἐκέλευσεν ὑπομνηματι[σ]θῆναι.

|39 ἐξ ὑπομνηματισμῶν Οὐμβρί[ου] δικαιοδότου. (ἔτους) ϛ Δομειτιανοῦ, Φαμεν[ὼθ Ν] Διδύμη ἧς ἔκδικος ὁ ἀνὴρ Ἀπολλώνιος πρὸς Σαβεῖνον |40 τὸν καὶ Κάσιον, ἐκ τῶν ῥεθέ[ντω]ν· Σαραπίων μετʼ ἄλλα· “τὰ πρόσωπα Αἰγ[ύ]πτια ὄ̣ν̣τ̣α̣ παρʼ οἷς ἄκρατός ἐστιν ἡ τῶν ν[ό]μων ἀποτομ̣[ί]α·|41 διοριζόμενος γάρ σοι λέγω [ὅ]τι Α̣ἰ̣γ̣[ύ]π̣τ̣ι̣οι οὐ μόνον τοῦ ἀφελέσθαι τὰς [θυγατ]έρ[ας ὧ]ν ἔδωκαν ἐξουσίαν, ἔχουσιν δὲ καὶ ὧν ἐὰν κ̣α̣ὶ̣ ἴδια |42 κτήσωνται. μεθʼ ἕτερα· Ο[ὔ]μβρι[ο]ς Σ̣α̣βείνῳ· εἰ ἔφθακας ἅπαξ προῖκα δ[οὺς τῇ θυγ]ατρί σου, ἀποκατάστησον. Σαβεῖνο[ς· τ]οῦτον μα ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ α̣ἴ̣|43τοῦμαι. Οὔμβριος· τῇ θυγατρ[ὶ] δ̣ή̣. Σαβεῖνος· τούτῳ τῷ ἀνδρὶ οὐθὲν [προσ]ή̣κ̣[ει] συνῖναι. Οὔμβριος· χεῖρόν ἐστι ἀνδρὸς ἀφαι[ρεῖσθαι] || ––––– |1 ἀντ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣ε̣  ̣[±14 ]ε̣με̣  ̣[  ̣  ̣]η̣σ̣ι̣α̣ζω̣[±12]  ̣ικο  ̣σι[  ̣]  ̣ ε̣ὐ̣δ̣α̣ι̣μ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ς̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ |2 μ̣η̣ν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ ο̣   ̣  ̣  ̣δ[ε̣]δω[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]

ἀντίγραφον προσφω̣ν̣[ήσεως νομ]ικοῦ. Οὔλπιος Δ[ι]οσ[κ]ο̣υ̣[ρίδης] τῶν ἠγορανομηκό|3 των νομικὸς Σαλουιστ[ίῳ Ἀφ]ρικανῷ ἐπάρχῳ στόλου καὶ [ἐπὶ τῶ]ν κεκριμένων τῷ τειμιω[τά]τῳ χαίρειν. Δ̣[ιον]υ̣σ̣ί̣α |4 ὑπὸ τοῦ πατρὸς ἐκδοθεῖσα [πρ]ὸς γάμον ἐν τῇ τοῦ π[α]τρὸς ἐξουσ[ίᾳ οὐ]κέτι γε`ί´νεται. καὶ γὰρ ε̣ἰ̣ ἡ μήτηρ̣ α̣ὐ̣τ̣ῆ̣ς τῷ πατρὶ ἀγράφως |5 συνῴκησε̣ [κ]αὶ διὰ τοῦτο αὐτὴ δοκεῖ ἐξ ἀγράφων γάμων γεγενῆσθαι, τῷ ὑπὸ τοῦ πατρὸς αὐτὴν ἐκδόσθαι πρὸς γάμ̣ο̣ν οὐκέτι |6 ἐξ ἀγράφων γάμων ἐστίν. πρὸς τοῦτο ἴσως γράφεις, τειμιώτα[τε]· καὶ διʼ ὑπομνηματισμῶν ἠσφά̣[λι]σται περὶ τῆς πρ[οι]κὸς ἡ παῖς |7 ὑπὸ τοῦ πατρός, καὶ τοῦτο αὐτῇ βοηθεῖν δύναται. vac. (ἔτους) κβ θεοῦ Ἁδριανοῦ, Μεχεὶρ κ. vac.

ἀντίγραφον διατάγμ[α]τος. Οὐαλέρι|8ος Εὐδαίμων ἔπαρχος Αἰγύπτου λέγει· καὶ παραδείγματι τῷ καλλίστῳ χρώμενος γνώμῃ τοῦ κρατίστου Μαμερτείνου, |9 καὶ αὐτὸς ἰδίᾳ πεφωρακὼς ὅτι πολλοὶ τῶν χρήματα ἀπαιτουμένων τὸ τὰ δίκαια ποιεῖν τοῖς ἀπαιτοῦσι ἀφέντες |10 ἐπ’ ἀνατάσει μειζόνων ἐνκλημάτων παντελῶς διακρούεσθαι ἢ παρατείνειν τὴν ἀπόδοσιν ἐπιχειροῦσι, οἱ μὲν κατα|11πλήξειν τοὺς τάχα ἂν φοβηθέντας τὸν κίνδυνον καὶ διὰ τοῦτο ἐπʼ ἐλάττονι συμβήσεσθαι προσδοκῶντες, οἱ δὲ {τῆς} ἐπ’ ἀνα|12τάσει τῆς δίκης ἀπαυδήσειν τοὺς ἀντιδίκους οἰόμενοι, παραγγέλλω τῆς τοιαύτης πανουργίας ἀποσχέσθαι, ἀποδιδόντας |13 ὅσα ὀφείλουσι ἢ πείθοντας τοὺς δικαίως ἀπαιτοῦντας· ὡς εἴ τις χρηματικῆς̣   ̣  ̣  ̣  ̣ συστάσης δίκης ἀπαιτηθεὶς καὶ μὴ |14 παραυτίκα ἀρνησάμενος ὀφείλειν, τοῦτʼ ἔστιν, μὴ παραυτίκα πλαστὰ εἶναι τὰ γράμματα ε̣ἰ̣π̣ὼν καὶ κα[τη]γορήσειν γράψας εἰ εἴτε πλασ|15τῶν γραμμάτων ἢ ῥᾳδιουργίας ἢ περιγραφῆς ἐνκαλεῖν ἐπιχειρῇ, ἢ οὐδὲν αὐτῷ τῆς τ[οι]α̣ύτης τέχνης ὀφελὲς ἔσται, ἀναγκασθή̣σ̣εται [δὲ] |16 ἀποδοῦναι εὐθέως ἃ ὀφείλει, ἢ παρακαταθέμενός τε τὸ ἀργύριον ἵνʼ ἐν βεβαίῳ τὸ ἀν̣α̣λαβεῖν ὀφειλόμ̣[ενα] ᾖ, πέρας τῆς χρηματικῆς |17 ἀμφισβητήσεως λαβούσης, τότʼ ἐὰν θαρρῇ τοῖς τῆς κατηγορίας ἐλέγχοις, τὸν μείζονα ἀγῶνα ε̣[ἰ]σελεύσεται, ο[ὐ]δ̣[ὲ] τότε ἀθο͂ͅος |18 ἐσόμενος, ἀλλὰ τοῖς τεταγμένοις ἐπιτείμοις ἐνεχόμενος. vac. (ἔτους) ε θεοῦ Αἰλίου Ἀντωνίνου, Ἐπεὶφ κδ. vac.

(ἔτους) ιε Ἀντωνίνου |19 Καίσαρος τοῦ κυρίου, Θὼθ ιϛ. κληθείσης Φλαυίας Μαρκίας πρὸς Φλαυίαν Ἑλένην καὶ ὑπακουσάσης, Λ̣ε̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ς ῥήτωρ εἶπεν· ἐν̣ τῇ |20 τάξει ἐκκείμεθα, περὶ τοῦ χρηματικοῦ ἀξιοῦμεν. Μουνάτιος εἶπεν· οὐκ ἀπέχεται τὰ χρηματικὰ διὰ τούτων τῶν ἐνκλημάτων· εἰ |21 δὲ μή, πάντες ἐροῦσι`ν´ ὅτι κατηγορῶ.

καὶ Σιμίλιδος διατάγματος. Σέρουιος Σουλπίκιος Σίμιλις ἔπαρ[χος] Αἰγύπτου λέγει· διαζη|22τοῦντί μοι μαθεῖν ἐκ τίνος ὑποθέσεως ἐτελεῖτο τὰς Αἰγυπτιακὰς γυναῖκ̣α̣ς̣ κατὰ ἐνχώριον νόμι̣μ̣α κατέχειν τ̣ὰ̣ ὑπάρχο̣ν̣τ̣α̣ τ̣ῶ̣ν̣ |23 ἀνδρῶν διὰ τῶν γαμικῶν συνγραφῶν ἑαυταῖς τε̣ κ̣α̣ὶ̣ τοῖς τέ̣κ̣νοις, πλειστάκι̣ς̣ δ̣ὲ ἐ̣κ̣ τ̣ο̣ύ̣του ἀμφισβη̣τ̣ήσεων γενομένων, |24 ἐπὶ ἐδ̣ύ̣ν̣αντο ἀγνοεῖν ο<ἱ> τοῖς γεγαμηκόσι συναλλά̣σ̣σ̣οντε̣ς̣ ε̣ἰ̣ τ̣ούτ̣ῳ [τ]ῷ δ̣ι̣κα̣ί̣ῳ̣ κ̣ατέχ̣ετ̣αι̣ τ̣ὰ ὑπ̣ά̣ρ̣χ̣ο[ντ]α̣ α̣ὐ̣τ̣ῶ̣ν̣ ταῖς γυναιξὶ |25 διὰ τ̣ὸ̣ κ̣α̣ὶ̣ ἑτέροις βιβλιοφυλακίοις τὰς συνγραφὰς καταχωρίζεσθαι, [κ]ε̣κελευκ̣έ̣ναι Μέ[τ]τιον Ῥοῦφον τὸ[ν] γενόμενον ε̣π̣ι̣  ̣  ̣  ̣ν̣ |26 ἔπαρχον τὰ ἀντίγραφα τῶν συνγραφῶν ταῖς τῶν ἀνδρῶν ὑπο̣σ̣τ̣άσεσ̣ι̣ π̣α̣ρ̣α̣τίθ̣ε̣σ̣θ̣αι καὶ τοῦτο διατά[γ]ματι προ̣σ̣τ̣ε̣τ̣α̣χ̣έ̣ν̣α̣ι̣ ο̣ὗ̣ κ̣α̣ὶ̣ |27 ἀντίγραφον ὑπέταξα, φανερὸν ποιῶν κατακολουθεῖν το̣ῖς ὑπὸ Μεττίου Ῥούφου   ̣  ̣  θ̣ε̣ι̣σι ̣[ ̣  ̣]  ̣ vac. (ἔτους) κ̣γ̣, Ἁθὺρ ι̣β. vac.

Μάρκος Μέττι|28ος Ῥοῦφος ἔπαρχος Αἰγύπτου λέγει· Κλαύδιος Ἄρειος ὁ τοῦ Ὀξυρυγχείτου στρατηγὸς [ἐ]δήλωσέν μοι μήτε τὰ ἰ[δι]ωτικὰ μ[ήτε τὰ δημ]ό̣σια |29 πράγματα τὴν καθήκουσαν λαμβάνειν διοίκησιν διὰ τὸ ἐκ πο̣λ̣λ̣ῶν χρ̣ό̣ν̣ων μὴ καθʼ ὃ̣ν̣ ἔδει τρόπον ᾠκονομῆσθαι τὰ ἐν τῇ τῶν ἐν|30κτήσεων βιβλιοθήκῃ δια[σ]τρώματα, καίτοι πολλάκις̣ κ̣ρ̣ι̣θ̣ὲν ὑπὸ τῶν πρὸ ἐμοῦ ἐπάρχων τῆς δεούσης αὐτὰ̣ τυχε̣ῖ̣ν ἐπανορθώ|31σεως· ὅπερ οὐ καλῶς ἐνδέχετ̣α̣ι̣ εἰ μὴ ἄνωθεν γένοι<ν>το ἀπ̣ο̣γραφαί̣. κελεύω οὖν πάντας τοὺς κτήτορας ἐντὸς μηνῶν ἓξ ἀπογρά|32ψασθαι τὴν ἰδίαν κτῆσιν εἰς τὴν τῶν ἐνκτήσεων βιβλιοθήκην καὶ τοὺς δανειστὰς ἃς ἐὰν ἔχωσι ὑποθήκας καὶ τοὺς ἄλλους |33 ὅσα ἐὰν ἔχωσι δίκαια, τὴν δὲ ἀπογραφὴν ποιείσθωσαν δηλοῦντες πόθεν ἕκαστος τῶν ὑπαρχόντων καταβ̣έ̣β̣ηκεν εἰς αὑτοὺς |34 ἡ κτῆσεις. παρατιθέτωσαν δὲ καὶ αἱ γυναῖκες τ̣α̣ῖ̣ς ὑποστάσεσι τῶν ἀνδρῶν α̣ἷ̣ς κατά τινα ἐπιχώριον νόμον κρατεῖται τὰ ὑπάρ|35χοντα, ὁμοίως δὲ καὶ τὰ τέκνα ταῖς τῶν γονέων οἷς ἡ μὲν χρῆσεις διὰ δημοσίων τετήρηται χρηματισμῶν, ἡ δὲ κτῆ|36σις μετὰ θάνατον τοῖς τέκνοις κεκράτηται, ἵνα οἱ συναλλάσσοντες μὴ κατʼ ἄ̣γ̣ν̣ο̣ιαν ἐνεδρεύονται. παραγγέλ`λ´ω δὲ καὶ τοῖς συναλλα|37γματογράφοις καὶ τοῖς μνήμοσι μηδὲν δίχα ἐπιστάλματος τοῦ βιβλιοφυλακί̣[ου τελειῶσαι, γνοῦσιν ὡς οὐκ ὄφελος τὸ] το̣ι̣οῦτο ἀλλὰ καὶ |38 αὐτοὶ ὡς παρὰ τὰ προστεταγμένα ποιήσοντες δίκην ὑπομενοῦσι τὴν προσή̣κ̣ο̣υσαν. ἐ̣ὰ̣ν̣ δʼ εἰσὶν ἐν τῇ βιβλιοθήκῃ τῶν ἐπά|39νω χρόνων ἀπογραφαί, μετὰ πάσης ἀκρειβείας φυλασσέσθωσαν, ὁμοίως δὲ καὶ τὰ διαστρώματα, ἵνʼ εἴ τις γένοιτο ζήτησις εἰς |40 ὕστερον περὶ τῶν μὴ δεόντως ἀπογραψαμένων ἐξ ἐκείνων ἐλεγχθῶσ̣ι̣. [ἵ]ν̣α̣ δʼ [ο]ὖ̣ν β̣[εβ]α̣ία τε καὶ εἰς ἅπαν διαμένῃ τῶν διασ|41τρωμάτων ἡ χρῆσεις πρὸς τὸ μὴ πάλιν ἀπογραφῆς δεηθῆναι, παραγγέλλω τοῖς β[ι]βλιοφύλαξι διὰ πενταετίας ἐπανανεοῦσθαι |42 τὰ διαστρώματα μεταφερομένης εἰς τὰ καινοποιούμενα τῆς τελευταίας ἑκάστου ὀνόματος ὑποστάσεως κατὰ κώμην καὶ κα|43τʼ εἶδος. (ἔτους) θ Δομειτιανο[ῦ], `  ̣  ̣  ̣´ μηνὸς Δομιττιανοῦ δ. vac.

|43 ἐξ ὑπομνηματισμῶν Πετρωνίου Μαμερτείνου. (ἔτους) ιη Ἁδρι(ανοῦ), Ἁθὺρ ιε. || ––––– |1 [±19-20]ν̣ης̣ ἐ̣μ̣.α̣ν̣  ̣  ̣[±?] |2 [   ̣  ̣]δ̣[±19-20] π̣α̣ι̣δί̣[ο]ν̣ πα̣ρ̣’ ἑα̣υτ̣ῷ̣ [±?] |3 [ὁ] δὲ π̣άππ̣ο̣ς̣ ο̣ὗτος̣  ̣  ̣ο̣ν̣[  ̣  ̣  ̣]ε̣ρ̣γειν τὸν  ̣  ̣  ̣ονον  ̣ [±?] |4 π̣ουμένη π̣υνθαν[όμεθ]α̣ ἄλλως̣ αὐτ[  ̣]ν   ̣ι  ̣[±3] ἡ̣μεῖͅς̣ α  ̣  ̣[±?] |5 π̣ά̣ντων [ζ]η̣μ̣ίας κατ̣’ α̣[ὐτ]ὸν δε̣όμεθα τῷ ἀφήλικι ἃ καὶ    ̣σι   ̣[±?] |6 ἐπάρχων̣ ἐφ᾽ ὁμοίων καὶ ἀπόκριμα βασιλικόν Πετρωνίῳ̣ [±?] |7 νεώτατα τὸν δίκαιον ἃ προσήνεγκας τῷ υἱῷ σου γαμοῦν[τι    ±?] |8 Κλαύδιος Διονύσιος δι᾽ Αἰλίου Ἰούστου ἀπεκ̣ρ̣[ίν]α̣τ̣ο̣ [  ̣  ̣  ̣]  ̣ω̣[±?] |9 διάδοχον τοῦ πατρὸς γενέσθαι. Εἰς δὲ ἀνάγ̣κ̣ην ἀνθρω[πίνην ±?] |10 [  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣εχ̣ω̣λ̣ι̣ο̣ς προλαμβάνων ὅτι λεγο̣μ̣ένης τῆ[ς]  ̣ [±?] |11 οὐδὲν ὑπάρχον ὑπέστην συνγραφὰ̣ς̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ ̣  ̣  ̣]ρ̣ον̣ δύνατα[ι   ±?   εἶ]|12πεν · “ἐπεὶ πρὸς̣ σ̣υ̣μφ̣[έρο]ν, κύριε, ἐὰν δόξῃ̣ [σοι  ̣  ̣ ]μ   ̣   ̣α̣τω ὑ.[±?    Πετρώνιος Μα]|13μερτεῖνος σκεψάμενος ἐκέλευσεν ἀναγ̣ν̣ω̣[σθ]ῆ̣ναι τὰ̣ δι̣[±?οὕ(?)]|14 τως ἔχουσα Πετρώνιος Μαμερτε̣ῖ̣νος̣   ̣ [  ̣  ̣] ̣δ̣ι̣’ ἀνθρωπ[±?] |15 ἀ̣ν̣α̣δ̣οῦνα̣ι̣ ἡ ὑπόθεσις κρίνεται αλ̣λ̣α̣   ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ς ̣καὶ κρ̣ι[±?] |16 ἐπ’ Ἑρ̣μογ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ε̣ξ̣[ ±3-4]α̣ συνγραφὴ γ̣[ά]μ̣[ο]υ̣ κ̣α̣ὶ̣ [ ± 7]τ̣α ὑπά̣[ρχοντα    ±?] |17 τὸν Κλαύδιον Διονύσιον μ  ̣σ̣  ̣  ̣εγχ[ ̣]  ̣  ̣ [  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ β̣  ̣  ὑ̣π̣[αρ]χ̣ον̣τ ̣[±?] |18 τὸν Κλαύδιον Διονύσιον μ  ̣σ̣  ̣  ̣εγχ[ ̣]  ̣  ̣ [  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ β̣  ̣  ὑ̣π̣[αρ]χ̣ον̣τ ̣[±?] [ἀντίγραφον προσφωνήσεως νομικοῦ (?) Οὔλπιος Διοσκουρίδης τῶν ἠγο]|19 ρανομηκότων Σαλουιστίῳ Ἀφρικανῷ ἐπάρχῳ στόλου καὶ ἐ[πὶ τῶν κεκριμένων τῷ τειμιωτάτῳ χαίρειν    ±?   ] |20 τὰ τ̣ῶ̣ν̣ Αἰγυπτίων νόμι̣μα . Διονυσίας Χ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ς̣  ̣  ̣  σ̣τ̣  ̣[   ±?   ] |21 συνγραφῆς γάμο̣υ̣   ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣οντα το̣υ̣[  ̣  ̣]  ̣εχω̣ν̣ ὑπὸ το̣ῦ̣ υ̣ἱο̣[ῦ    ±?   ] |22 γ̣ά̣μου   ̣  ̣  ̣  ἐὰν̣ μ̣η[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ωσι τῆς ἐσο̣[μ]έ̣νης σ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[   ±?   ] |23  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]η̣σ̣α̣[  ̣  ̣]η̣[  ̣  ̣  ̣]ν̣ γαμοῦντός ἐστιν [  ̣  ̣]  ̣  ̣ ε̣σ̣ι ̣το̣ῦ̣ γ[   ±?   ] |24 ἢ̣ μ̣ᾶλλον καὶ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣κα]τ̣έχουσι vac. (ἔτει) β θε[ο]ῦ̣ [Ἁ]δριανοῦ Με[χεὶρ   ±?   ] [   ±?   ] |25 η̣   ̣[   ̣]ιων Ἁθὺρ γ μεταξ̣ὺ κλ̣ηρ̣ο̣ν̣όμ̣ο̣υ̣ ασ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ε̣υ̣  ̣α̣ν̣ α̣σ̣ο̣  ̣[   ±?   ] |26 ε̣ν̣   ̣ισ̣μος   ̣δημ̣οσ    ̣ ἐπι τὰ ἀντίγραφα ̣[α]ὐ̣τ̣ὰ ἀ̣[νεγ]ν̣ώσθη̣   ̣  ̣[   ±?   ] |27 [Ἀν]νίῳ [Σ]υ̣ρ̣ιακῷ τῷ κρατίστῳ ἡγεμόνι   ̣  ̣  ̣  ̣δι᾽ η   ̣  ̣  ̣[   ±?   ] |28 θῆναί σοι ω̣  ̣  ̣ει ὑπάρχοντα προσέ̣θ̣η̣κας… δικαίως [   ±?   ] |29 αὐτῆς εἶναι ἐὰ̣ν τη α̣ὐ̣τῆς ἐσομένης ἐξ ἄλ̣λ̣ης γεν̣ε̣ᾶς   ̣[   ±?   ] |30 τ̣  ̣ π̣ρὸ η̣  ̣ [  ̣  ̣]δ̣ε̣ν̣[  ̣  ̣]τα  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ι τὴ̣ν̣ μ̣ὲ̣ν̣  ̣τῆ̣σ̣ α[ὐτῆς] καὶ τὴν ε  ̣  ̣[   ±?   ] [±?   ἔτους Χ Ἀν]|31 τωνίνου Ἐπ̣ε̣ὶ̣φ κε̣ ἐὰν τασ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ξη̣γε[  ̣  ̣]η̣ γενέσθαι π̣[   ±?   ] |32 η̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣σ̣ιν μ̣[…..].στα καὶ  [  ̣]  ̣  ̣ι̣ς̣ ἀπορίας ἐκ [τοῦ] γάμου γ ̣  ̣  ̣[   ±?   ] |33 ὑπάρχοντα τα̣  ̣ν̣α̣ι̣ αλλα μηδὲ π̣ά̣ν̣τα δοθέντα μ[εταγ]ενέστερον [   ±?   συμβό?-] |34 λαιον εἴη̣, κύριόν ἐστιν. ἐρρῶσθ(αι) εὔχομ(αι) ἡγεμ̣[ῶ]ν̣ κύριε vac. [   ±?   σκεψάμενος μετὰ] |35 τῶν ἐν τῷ συμβουλίῳ [  ̣]  ̣[  ̣  ̣]  ̣κω  ̣[   ±?   ] |36 traces |37 καὶ νομικοῖς ἀκήκοας κα[   ±12   ]ν  ̣[  ̣] μ̣να̣  ̣  ̣  ̣[   ±?   θυγα-]|38 τριδῆν περιγράψαι οὐδένα [   ±12   ]  ̣  ̣  ̣ιον ̣[   ±?   ] |39 να. τῆς̣ γὰρ μητ[ρ]ὸ̣ς̣ κατ  ̣[   ±12   ]  ̣  ̣  ̣ν  ̣  ̣  ̣  ̣[   ±?   ] |40 τα κ̣αὶ ἀυτὴν καθὰ καὶ̣ μ̣ο̣ν̣[   ±11   ἀ]λ̣η̣θι̣νη̣ κα̣ὶ [   ±?   ] |pastedGraphic.png

[ca. 20 lost lines] |1 … |2 … |3 …  |4 … and be |5 … To Pomponius |6 [Faustianus, prefect of Egypt … ] from Dionysia, daughter of Chairemon, son of |7 [Phanias, her mother being … ] My lord prefect, [ … ] |8 [ … ] contrive against |9 [ … ] if not [ … ] was [secure?] – |10 [ … ] affectionate and [father-loving?] – |11 [ … ] (her?) suffering/ [ … ] of our |12 [rights? … ] vexed [ … ] in the [ … ]  |13 [ … ] turned [ … ] in fact a pre|14[text  …  fabricating?] yet [ …]  |15   [ … ] he placed under lien for me 59.000 [ … ] of the maternal |16 [ estate (?) … ] originating from Longaeus |17 [Rufus … ] I learnt that [ … ] [ca. 8 missing lines] |1 [ … ] |2 [ … ] of the belongings [ … ] |3 [ … ] |4 [ … ]

|5 [… Chairemon son of Phanias, former] gymnasiarch [of the city of the Oxyrhynchites …] |6 … |7 … but the … of Similis … |8 … of the laws concerning the examination … |9 … the … through the archidikastes … |10 they are summoned, to the daughters … |11 … to the strategos of the Leontopolites … |12 … so … |13 the tricks in fact …

] he (i.e. Longaeus Rufus) wrote |14 to the strategos thus: Longaeus Rufus to Isidoros, strategos of the Oxyrhynchites, greetings. [Regarding what was written to me] |15 [by Chairemon, son of Phanias, former] gymnasiarch [of the city of the Oxyrhynchites, presenting a claim about a lien] |16 being not properly established, appending copy [of what he has written, so that having taken cognisance of what he alleged]  |17 it is seen to it that it is dealt with accordingly. [Greetings.] 25th year, Pachon [27th.]

… to Isi|18doros the strategos, and the strategos simply … |19 … of a copy of what had been written by [my father? …|20 … [the lien] not properly established, to the keepers of the record office … he himself did not say … |21 … the lien (katochê) had been properly established, what not (?)…

|22 For this reason, I immediately resorted to the prefect Longaeus Rufus … defending myself … |23 … [the lien] not properly, my father in his letter […] himself […] |24 … the letter … ordering that … |25 ̣ … letters regarding private affairs [should not be written to the prefecture …]|26 […] to do […] to the concerned […] to register (katoche) in order…  to go down to […]  |27 … For he sought nothing else than … |28 to mislead the governorship he did [not] write the truth to Rufus, but most certainly lied […] |29 for his writings for me and my husband  and grandfather […] the agreements (?) […] |30 … knowing that [… it would] change (?) little […] the governors [decree that no one is allowed] |31 to speak against his own writings, and afterwards also by the commands […] of Similis […]|32 and by the minutes and letters of another archidikastes […]|33 under which some have given to their daughters on the occasion of their marriage … |34 … was required, (I received?) nothing from my father, neither out of kindness nor … |35 … that he alleged (regarding?) the unlawfulness of my mother’s written (marriage) agreement (syngraphê)… |36 … the general laws of the written agreements (syngraphai), and … |37 … and for this reason, attempting to disprove the written agreement (syngraphê) || [ca. 12 lines missing] |1 […] due to (my) affec|2tion […] he said […] of mine |3 … |4 […] not […] |5 … |6 of the property |7 record office … so as it remains |8 for me and … of each |9 of two … the record keepers, according to …

|10 … of the grandfather … and being present … knowing |11 also the grandfather … the written agreement, the ornaments … law|12fully executed … these at a later time … of him … of the |13 belongings … corresponding to my grandfather in the Hermopolite nome … of the price |14 of these, other … undisputed (?) … |15 … yet to the … purchase (?) … |16…so much (or: so many) … buy, neither has he paid it in full … a part |17 of the price not repaid … 3 talents and 5000 drachmas … he spent (or: misused) it … |18 he is disproving … that it is to my mother’s written agreement (syngraphê) alone … |19 to mine … my father had given me away in the moment of the marriage to H[orion in the … year X of Aurelius Commodus A]ntoninus |20 Caesar the Lord, on the 1st of the month of Thoth … not only … |21 and rather … give back, to the written agreement (syngraphê) … |22 while … the … previously put under lien (katochê) … |23 … to take away … |24 […] the ornament (?) […] until now […] the allo|25wance (choregia) according to …, 3 talents … and … |26 … in full, which … |27 … and … being fitting, from the … written agreement (syngraphê) … |28 more … to summon … |29 when the time elapsed … of the offer … now … |30 left over … of the gymnasiarchy … |31 nor … |32 the … of this … |33 of the sale (?) or certain … is … || [ca. 6 lines missing] |1 … |2 … |3 … employing (?) … |4 the achidikastês previously (or: the former archidikastês) … I had a half (before?) |5 … and the remainder of the price to …

|6 … a reciprocal agreement (homologema) executed through the public office on the 22nd year between us, (by virtue of which) neither my father |7 […] nor to administer through a dispositive deed, and I return the remainder of the price |8 owed … the allowance, (me) collecting for the 23rd year the proceeds of these |9 belongings … of the sale of other released belongings of his, (and) it be returned by my father |10 what he borrowed with my grandfather as signatary … and this reciprocal agreement was registered for him through the supervising office, |11 yet) he did not abide at all to what had been written, but neither left it to me to manage |12 the belongings … according to what had been agreed, so that I would be able to return to Asklepiades. (vacat)

And again to me […] |13 […] concluded [… another] agreement with him, executed in the 23rd year, again through the public office, under which |14 […] undertook to […] return 1 talent, so that 7 would remain for the complete repayment; |15 and should he not pay […] to the agreeing parties (?) […] of this […] |16 […] of these loans […] to the property record |17 keepers […] but neither […] has returned to Asklepiades, nor he has let |18 me […] the money of the debt, he not paying back, according to the […] executed through the public office |19 […] Asklepiades on the due date |20 had not received the money […] the legal steps […] of the belongings under lien for me. And this al|21most happened. For, since Asklepiades in the 24th year had claimed and not received the amount owed, I was constrained |22 by my father to […] and, knowing well that I will not allow the belongings under lien |23 for me to be hypothecated, he hypothecated only the remaining ones, and while I used (?) my right […] to the |24 father […] the remaining due part of the price of these, […] talents and 2000 drachmas, and the interest, but for |25 the entire eight talents with the interest […] repayment for the sake of the estate; the rest he may have for whatever (purpose) he wishes

And once more |26 [ … ] reciprocal agreements were made by me with him in the 24th year through the public office, by which I consented that he borrows |27 the 4 (?) talents, [under the condition that] from these he would pay back to Asklepiades the debt and the interest, and he would keep the remaining for |28 whatever he [wants … ] from me with the proceeds of the belongings [ … ] the public dues and the expenses |29 until [ … ] to the lender the interests, from those, the annual ones from the 25th year [ …  ] and the interest and capital 7 talents. |30 Of the rest (of the price?) [ … ]  he shall continue to pay me only my allowances [ … ] from the same |31 total of [ … ] talents [ … ] so that he would again hold of all the proceeds for his lifetime, giving me only |32 my allowances, while for me are kept [ … ] the rights of the lien. And he, acting inconsiderately and against this agreement, |33 knowing that [  … ] of the proceeds of each year, I shall keep until the repayment of the established sums perforce |34 takes place [ … ] he dared write the letter to him lying about everything in this matter.

|35 he received … these things through the libellus which I had submitted to Rufus and to which I had attached the final com|36mon agreement with my father, for which I have a report made through the public office, as well as regarding the previous ones, and of Similis, the former |37 prefect, with the most excellent examples, an epistula where he follows the edict of Mettius Rufus about the fact that such |38 written agreements not only must be (acknowledged) as valid, but must be recorded by the record office, either on behalf of the wives on the |39 substance of their husbands or on behalf of the children on that of the parents, for whom the use was reserved though public documents, … || (ca. 2 lines missing) |1 … |2 … |3 … 6 talents … to be given back … |4 yearly … the interest not being little … of his own family, giving also to me |5 the allowances …

Rufus, being informed and immediately astonished that after so much evidence of our rights and so |6 many public deeds, someone would be so bold to write a deceiving letter to the prefectorship, he subscribed |7 … to the libellus ‘submit it to the strategos, who, upon examining whether something worthy of my attention (cognitio) is |8 to be found, shall refer it back to me’, meaning, I believe, nothing else than, should the truth come to light, the case would require no judgement.

Having |9 received the subscription, I brought the libellus in the 26th year, in the month of Thoth, in the presence of my father Chairemon, and I also requested that the |10 strategos write a letter to the keepers of the record office, who would report to him everything available of the |11 … of my father … of the joint agreements made between us at their respective times, and of their annotations (parathesis), |12 not … so that there would be no obstacle for the case to be examined by him in accordance to what was determined |13 by the governorship. And he, being present when the libellus was read at court, remained silent, unable |14 to deny … concerning the fact that what was written in the libellus was true. And the strategos, acting in accordance with the order of the |15 governor, held that the examination would be more accurate based on nothing else than the report of the keepers of the record office |16 ‘… from the examination of what has been reported it will appear whether the case is worthy of devolution (to the prefect)’ |17 and … to the keepers of the record office the following: ‘a duplicate of the libellus submitted to me by Dionysia, a copy of which has been received |18 … to the most illustrious governor together with the subscription that it bears, sent to you through |19 the public (office) … present to me the … available and pertaining to the case. Thoth, ?7th.’

These |20 all the keepers of the record office reported everything in detail, not omitting anything … of our |21 … of Chairemon, but also not of the loans recorded to him (i.e. to his name). And the strategos, being informed |22 and seeing … I did not lie at all in the libellus, but rather I omitted some of our rights |23 to … writing, and a return (apographe) made by my father in the 26th year, through which all |24 the … the requests that he presented to the record office about this … |25 due to … but the father did nothing else but speak against himself and all his own writings |26 … and he deemed that the case did not even require a trial, after so much documentary evidence about the … |27 … brought by the keepers of the record office, to you, my Lord, he wrote a letter in Tybi of the 26th year |28 … of his writings … |29 … and not less he sent together with the letter also copies of the re|30ports

again I resorted to you, my Lord, and I requested through a libellus in the same 26th year |31 … the examination of the case has already been done by the strategos as you wished, in the |32 examination carried out, me knowing that you … a copy of the letter written to you by the office of the strategos … |33 … and write to the strategos of the nomos that the … from the … of my mother remain secure for me … |34 … the rights evidenced through the documentation (chrematismoi), and that nothing is overturned regarding the … to the |35 libellus as also all the governors have ordered.

And you, my Lord, being informed and … by |36 … of the letter of the strategos and of the report of the keepers of the record office and … |37 … requiring, by means of your ordinary jurisdiction you subscribed the libellus for me |38 as follows: ‘you may use the rights that you have, while the strategos concerning the rest of your petition …’ foresight |39 … he (you?), foreseeing that we also need aid from the strategos … |40 … to have succeeded in the rights, and not to be treated unfairly by my father. For, from those that he dared … these |41 … my husband through his choice. For when I submitted the libellus to your subscription and |42 handed it through my husband to the strategos, I requested as well that, in conformity with your will, the rest of the petition not be neglected |43 and that he send a letter to the keepers of the record office, so that my existing rights remain secure as they were reported. || (ca. 4 lines missing) |1 … to you … |2 … so that there is no need, and the whole rest of the petition according to the wish and foresight of the most illustrious governor |3 … not to overturn … that my father, after so many writings, keeps the peace and does |4 not bother the Lord nor attacks me any longer.

He, however, did not cease attacking me again, but, knowing that |5 it is no longer possible for him to sue me regarding my lien (katoche) after so many inquiries and so much correspondence, he turned in another direction |6 the plot against me, and although you, my Lord, similarly to the other prefects, had recently again proclaimed that |7 letters regarding private lawsuits are not to be written to you, not only did he write one but when writing he cut off parts of the case, in order |8 to able to deceive you, my Lord. For, having hushed up the letter the letter of Rufus, the reason for it was written, my petition, |9 Rufus’ subscription, the inquiry of the strategos, the report of the keepers of the record office, |10 the letter written about these things by the strategos to you, my Lord, the subscription to it given to me upon my petition |11 by you, my Lord, the mandate to the keepers of the record office (arising) from it, he simply stated in his letter to you |12 the following:

Chairemon son of Phanias, ex-gymnasiarch of the city of the Oxyrhynchites: Since my daughter Dionysia, (My) Lord Prefect, |13 has impiously and unlawfully done many things against me at the instigation of her husband Horion, son of Apion, I sent a letter |14 to the most illustrious Longaeus Rufus, requesting to recover in accordance with the laws what I had formerly given to her, expecting |15 that this would stop her from her insults against me; and he wrote to the strategos of the nomos on the 25th year, the 27th of Pachon, ap|16pending copies of my writings, so that having examined of what I alleged he would see to it that it is dealt with accordingly. Since |17 he, my Lord, persists in the same madness insulting me, I request, since such power is given to me by the law, the (relevant) part of which I have appended so that you are informed, |18 to take her away against her will from her husband’s house with no violence being done to me by anyone of those of Horion or by |19 Horion himself, who is constantly threatening (me). From the numerous tried instances regarding these things I have appended for you a few, so that you |20 may know 26th year, Pachon.

He wrote such a letter, without being able to prove either insolence or other injustice against himself |21 by me, of which he complains, only out of malice reviling me as if suffering terrible things from me, saying indeed that |22 I turn a uncomprehending ear to him, and that I do not lift the lien (katochê) of the remaining estate. What is even more bizarre (he claims) he suffers |23 violence on the part of my husband, even after the my marriage contract with him, by which (the husband) received the unlimited right |24 brought by me; and (even if Chairemon) conceded to me (interests) on the maternal estate as I wished to consent to him (i.e. Chairemon) |25 hypothecating this same estate for a total of 8 talents, after that … me … endeavouring to rob me of my husband, |26 as of the estate he could not, so that I, a woman, could not to be maintained by him (the husband) … while from the father I have neither |27 received the dowry which he had offered nor any other property, indeed, I have not even received at the proper times the provisions bestowed on me. He appended |28 also the same judgements of Similis and other similar ones cited in writing by the archidikastes (in his letter) to Longaeus Rufus, unembarrassed that not even |29 Rufus himself had taken them into consideration as a precedent due to their dissimilarity … of others … But you, my Lord, with your god knowing |30 memory and errorless character making reference to the letter written to you by the strategos and that the case had already |31 been examined in sufficient detail, and that it is a pretext for plotting … if not allowed according to the written (marriage) agreement , you wrote back to the strategos |32 the following:

Pomponius Faustianus to Isidoros, strategos of the Oxyrhynchites, greetings. What was written to me by Chairemon, former |33 gymnasiarch of the city of the Oxrhynchites accusing Horion, the husband of his daughter, of violence suffered from him, |34 I have ordered to append, so that you see to it that it is dealt with in accordance with what was previously written by Longaeus Rufus, the most |35 eminent, in order that he may not petition again regarding these things. Farewell. 26th year, on the 30th of Pachon.

As |36 Chairemon brought this letter of yours and on the 3rd of Epeiph gave it to Harpokration, the royal scribe |37 and acting strategos, appearing myself (in the court) through my husband, I not only worshipped your letter and |38 deemed it proper to abide by what you had written, but showed that what was required by what had previously been written by Rufus had already been done. For Chairemon |39 had written to him regarding the lien (katochê) not being properly established, and Rufus, from what he wrote back to him, and from what |40 he subscribed to my petition, ordered to make an inquiry, whether the lien (katochê) had been properly established for me and instructed the strategos about this. And he did not |41 neglect it, but he examined the case in detail from the (evidence collected by) the keepers of the record office and he reported about everything by letter to the prefectorship || (ca. 2 lines missing) |1 … |2

|3 … not one of the existing … from the … |4 … of this, but in conformity with (Rufus’ orders?) by the instructions given to the keepers of the record office and by writing the aforesaid on this matter. But since |5 Chairemon through the petition which he has now sent to the most illustrious governor requested to withdraw his daughter against her will and since |6 regarding this question neither in the letter of the most eminent Rufus nor in that of the most illustrious governor Pomponius Faustianus |7 an explicit order seems to be given … his most illustrious governor may be petitioned about this matter with all that been accomplished (in this case) |8 being evidenced to him, so that whatever instructions he may give, they are carried out.”

Since the case has been made clear from all the perspectives, oh lord prefect|9 and also my father’s abuse towards me, I now petition you again, setting out all in this case, |10 as also the royal scribe and acting-strategus has wished, and request that you command that to be written to the office of the strategos, so that the provisions |11 are timely given to me, and he finally stops his attacks upon me, formerly on account of an allegedly unlawful hold (katoché), and now under the pretence of a |12 law which does not apply to him. For no law permits to drag wives away from their husbands against their will; and if there is any such one, then not against those |13 who come from written marriages and have become (wives) in written form. That this is so, and in order to spare him also this pretext, |14 I have appended for you, from a larger number of judgements on this issue, only several given by prefects, procurators, and chief justices, as well as opinions of |15 legal experts (nomikoi), regarding the fact that women who have already come of age are their own mistresses, whether they wish to remain with their husbands |16 or not, and be subjected to their fathers, and not only this, but also that it is has not been allowed to escape a pecuniary trial with the pretence of other claims, and |17 also that it is legitimate have written agreements registered with the record archives and that all prefects |18 and emperors have willed to be valid and secured, and that no one is allowed to depose against his own written documents. So that because of it all|19 he will now once for ever stop troubling the prefecture, as you yourself have desired in your letter. (vacat) I have subscribed (vacat)

From the |20 minutes of Flavius Titianus, former prefect. In the 12th year of the divine Hadrian, on the 8th of Payni, at the court in the market. Antonios, |21 son of Apollonios, appeared and deposed through Isidoros the Junior, an advocate, that Sempronius, his father-in-law, inclined at the mother’s instigation |22 to quarrel with him and to take away the (Sempronius’) unwilling daughter. Since she got ill out of grief,ft21 the epistrategos Bassus, |23 taking pity (on her), announced that he (Antonius) should not be prevented if they should like to live together (as a married couple). But it did not work |24 since Sempronius left it unnoticed, petitioned the prefect about violence (of Antonios towards him). He received a letter (with an order) that the litigants |25 should appear (in court). (Antonios) requested, should it please (the prefect), he should be not separated from the wife, who had homely affection towards him. The advocate Didymos, replied |26 that Sempronios had set things in motion not without a reason, since Antonios had brought forward an charge of incest with the daughter, and did not submit |27 to the insult, so he had used the power granted to him according to the laws, and himself brought charges (against Antonius) with claims (…) . |28 Probatianos for Antonios adduced ‘if the marriage was not cancelled, the father had power neither over the dowry nor over the daughter given |29 away in marriage. Titianus: ‘It shall prevail, with whom the married woman wishes to stay. I have aknowledged. I have signed (the judgement).’ (vacat)

From the minutes |30 of the epistrategos Paconius Felix. In the 18th year of the divine Hadrian, on the 17th of Phaophi, at (the court) for the upper Sebennytos; case of Phlauesis, son of |31 Ammounis, in the presence of his daughter Tatichekis, against Heron, son of Petaësis. Isidoros, advocate for Phlauesis, said that the plaintiff wanted |32 to take his daughter away, who was living with the defendant and recently brought in an action against him before the epistrategus|33 and that the case has been adjourned by you in order that the law of the Egyptians should be read. Severus and Heliodorus, advocates, replied |34 that the former prefect Titianus heard a similar case (arising) among Egyptian individuals and that he did not follow the inhumanity |35 of the law but the choice of the girl, whether she wished to remain with the husband. Paconius Felix: ‘Let the law be read.’ |36 its being read, Paconius Felix (said): ‘Read also the minutes of Titianus.’ Severus the advocate read: ‘In the 12th year of Hadrian |37 Caesar the Lord, on the 8th of Pauni …’ Paconius Felix: ‘Just as his Highness Titianus has judged, they shall inquire from the woman.’ And he ordered that she should be questioned through an |38 interpreter as to what she wanted. On her replying ‘To remain with my husband’ Paconius Felix ordered it to be protocolled.

|39 From the minutes of Umbrius, iuridicus. The 6th year of Domitian, Phamenoth ?th, Didyme, whose attorney is her husband Apollonios, against Sabinus |40 alias Cassius, from the speeches. Sarapiôn, after other things: ‘The parties being Egyptians, amongs whom the severity of the laws is immoderate. |41 For I declare to you that the Egyptians have power to deprive their daughters not only of what they have given them, but also of whatever they may |42 acquire as their own.’ After other things (said): Umbrius to Sabinus: ‘Once you have already granted a dowry to your daughter, give it back.’ Sabinus: ‘This … I |43 request …’. Umbrius : ‘To your daughter of course.’ Sabinus: ‘It is not proper that she lives with this man.’ Umbrius: ‘It is worse to take her away from her husband …’ || (ca. 2 lines missing) |1 … |2

|2 Copy of the opinion of a legal expert. Ulpius Dioskourides, of the former agoranomoi, |3 legal expert, to his most esteemed Salvistius Africanus, commander of the fleet and (appointed) for judicial matters, greetings. Dionysia |4 who has been given away in marriage by her father, is no longer under the father’s power. Even if her mother lived with her father in an unwritten way, |5 and she seems for this reason to be issue of an unwritten marriage, because of her being given away in marriage by her father, she is no longer |6 from an unwritten marriage. It is probably about this issue that you write to me, your honour. On the basis of the minutes of trials regarding the dowry, the girl has been safeguarded |7 against the father, and this too can help her. (vacat) in the year of the divine Hadrian, Mecheir 20th. (vacat)

Copy of an edict. Valerius |8 Eudaemon, praefect of Egypt, proclaims: Following a most excellent example, the opinion of his highness Mamertinus, |9 and having also myself discovered that many (debtors) when requested the dues, neglect to do what is just with regard to their creditors, |10 (and instead) threaten them (to bring) graver charges they attempt to escape or delay the payback, some of them |11 expecting to scare those who might fear the danger and for this reason later will agree on a smaller amount, others because they |12 they think that under the threat of a trial the opponents will renounce their claims, I proclaim (such persons) desist from such trickery, giving back |13 what they owe or persuade their justly demanding creditors. For if anyone, who is  being sued with pecuniary claim brought forward, does not |14 deny immediately that he owes, that is, immediately saying that the documents are forged and does not write that he will bring accusations, if |15 he (rather) attempts to bring charges either of forgery of the documents or maliciousness or fraud (later), either there will be nothing advantageous for him from such a device, and he will be compeled |16 to give immediately back what he owes; or he shall deposit the money, so to secure the recovery of the debts; when the pecuniary dispute comes |17 an end, and then if he has confidence in the scrutiny of (his) accusations, he shall enter upon a trial with graver charges. And even so he shall not be immune, |18 but shall be subject to the prescribed penalties. 5th year of the deified Aelius Antoninus, Epeiph 24. (vacat)

15th year of Antoninus |19 Caesar the lord, Thoth 16th. When Flavia Marcia was summoned to defend herself against Flavia Helena and yielded (to summons), her advocate Le . . . said: |20 ‘We have been posted in the list (of accused persons), (yet) we have pecuniary claims.’ Munatius said: ‘The pecuniary claims are not hindered by these accusations,. Otherwise |21 everyone will say, “I accuse”.’

And (a copy) of an edict of Similis. Servius Sulpicius Similis, prefect of Egypt, proclaims: When I |22 wished to know on what grounds it was established that Egyptian wives according to the tradition of the land have a lien (katoché) upon their |23 husbands’ property through their written marriage agreements (syngraphai) both for themselves and for their children, since disputes were often arising from this, |24 because those who contract with married people could ignore if due to such right their property is under hold (katochê) for their wives, |25 due to the written (marriage) agreements being registered at other record-offices, Mettius Rufus, the former … |26 prefect, ordered copies of the written agreements (syngraphai) be attached to the property-statements of the husbands, and established this through an edict, a |27 copy of which I have appended to make clear that I am following what Mettius Rufus had ordered. 23rd year, Hathyr 12th. (vacat)

|27 Marcus Mettius |28 Rufus, praefect of Egypt, proclaims. Claudius Areios, strategos of the Oxrhynchite nome, has made me aware that both private and public |29 affairs are not fittingly managed because for a long time the |30 abstracts (diastrômata) of the property record-office have not been properly kept, in spite of the fact that my predecessors have on many occasions ordered that these should receive the due |31 revisions. This cannot be done adequately unless new returns are produced afresh. Therefore, I command all owners to register within six months |32 their property at the property record-office, and all lenders whatever hypothecs they may hold, and all others |33 whatever rights they may have. And they shall make the return declaring the sources from which each of the assets devolved |34 to them. Wives also shall add an annotation to the property records of their husbands, if by virtue of some law of the land they have a hold over the |35 property; and children, likewise, to those of their parents, if, by virtue of public instruments, these retain the enjoyment, but the ownership |36 after their death is reserved for the children – so that those who enter into agreements (with them) may not be defrauded by their (own) ignorance. I also command all |37 notaries and registrars [not to execute] (any deeds) without an authorisation (epistalma) from the record office, [knowing that] this [would have no effect] and |38 that they themselves will suffer the due penalty for acting against what has been decreed. If in the record office there are returns |39 from an earlier date let them be preserved with the utmost care, and likewise the abstracts, in order that, if any inquiry is made |40 hereafter concerning returns not properly presented, they can be checked against those. Therefore, in order that the use of the abstracts may become secure and permanent, |41 so that another return is not necessary, I command the keepers of the record offices to update every five years |42 the abstracts and to transfer to the new ones the last property record for each name, arranged under villages and |43 types. 9th year of Domitian, month of Domitianus 4th.

From the minutes of Petronius Mamertinus. 18th year of Hadrian, Hathyr 15th. || (ca. 4 missing lines) |1 … |2 … the child in his presence … |3 and this grandfather … |4 … we learn that otherwise he (she?) … we … |5 the damages of all … regarding him, we require for the minor … |6 of the prefects in similar cases and a royal response to Petronius … |7 the rightful … most recently, which you bequested to your son on the occasion of his marriage … |8 Claudius Dionysios responded through Aelius Iustus … |9 to become successor of the father. For a necessity … |10 … he anticipated that … called … |11 nothing existing, I accepted written agreements … may … he |12 said, ‘It shall be fitting, my Lord, if you please …’ … Petronius Ma|13mertinus having examined (the case) ordered that the … be read … |14 … being so, Petronius Mamertinus … |15 to have submitted, the case is being judged … and … |16 … the written marriage agreement and … the belongings … |17 Claudius Dionysios … belongings … |18 … in the writings …

[Copy of an opinion of a legal expert. (?) Ulpius Dioskourides, of the former]|19 agoranomoi, to the most esteemed Salvistius Africanus, commander of the fleet and [(appointed) for judicial matters, greetings …] |20 norms of the Egyptians. As Dionysia … |21 of the written marriage agreement … by the son … |22 of the marriage … unless … of the future … |23 … it is of him who enters marriage … |24 or even … they have a hold. (vacat) 2nd (corr: 22nd) year of the deified Hadrian, Mecheir …

… |25 … Hathyr 3rd. Between an heir of … |26 … since these copies were read …|27 to Annius Syriacus the most illustrious governor … |28 … you added the belongings … lawfully … |29 to be hers, if her being from another lineage … |30 … of the same and …

X year of An|31toninus, Epeiph 25th. if … to have come into being … |32 … of the lack of means, from the marriage …|33 the belongings … but not all given later … if there is |34 a deed, it is effective. I bid you farewell, my Lord governor [vacat] … in consultation with |35 those in the consilium … |36 … |37 and you have heard the legal experts … that the |38 granddaughter deceives no one … |39 for the mother … |40 and her also and only … true and … |41                

CHRONOLOGY

 1. Ca 180 CE: Fanfare: Dionysia’s given to Horion in Marriage
 2. Prelude: the Loan(s) of Chairemon
 3. 1st Act: Dispute I: Validity of Contracts and Katoche
 • Loan from Asklepiades 8 talents – Dionysia and her husband Horion allowed partial mortgage of the property (probably on the mother’s estate)
 • year 22nd (181/182 CE): agreement between Dionysia and her father to arrest managements of the estate (col. iv, ll. 4–5)
 • Choregia mentioned for the year 23rd (instead of payment? Chairemon freed from it?
 • Year 23rd (183/184 CE): the second homologia between Chairemon and Dionysia (Col. iv, ll. 12–18): One talent was to be paid in the year 23rd.
 • Year 24th (183/184 CE): Asklepiades proceeds to execute from the mortgage
  Dionysia ‘constrained’ to allow further hypothecation of another part of the property, and to overtake the payments (col. iv, ll. 21–22).
 • Year 24th Dionysia allows to borrow 4 talents so money is repaid,
  the other 4 would be paid by Dionysia from the proceeds of the estate?
  She should keep the estates until the repayment (col. iv, ll. 26–29).
 • Before the year 25th, Pachon 27 (22 May 185 CE): Chairemon’s 1st Petition to Longaeus Rufus claiming things given to Dionysia, possibly also referring to her katoche, for that reason’ perhaps claiming she has illegally got to possess his estate? or still undermining the katoche. (lying about it all):
 • Year 25th, Pachon 27 (22 May 185 CE): Longaeus Rufus orders the case to be examined by the strategos Isidoros.
 • Year 25th Dionysia’s Response to Longaeus Rufus (katoche involved the grandfather). Decisions of Prefects mentioned, i. al. of Similis, and of archidikastes: marrying daughters should be provided for, syngraphe of the mother as the source of katoche
  general laws on syngraphai. She appends as well the abstracts of the contracts with the father.
 • Praefect Rufus subscribes the petition ordering its examination by strategos
 • Year 26th, Thoth (late Augustus/September 185 CE): Dionysia files the subscribed petition with strategos
 • ?7th Thoth Year 26th. Hearing before the strategos of Chairemon and Dionysia (col. v, ll. 8–19).
 • Strategos Isidoros orders an equiry to the keepers
 • Confirmation of the katoche. Apographe of Chairemon of the 26th year evidencing the loans (col. v, ll. 23–24).. The keepers send back a report to the strategos
 • Late December/January 185 ce: Strategos writes a report back to the new prefect, appending the reports of the archive keepers (col. v, ll. 27–28).
 • Early year 26th: Dionysia thus asks the prefect to have her rights confirmed
  in accordance of the findings of the strategos
 • Pomponius Faustianus subscribes, petition filed to strategos to execute.
 1. 2nd Act: Dispute II: apospasis and bia
 • Year 26th Pachon 26 (April/May 186 CE): Chairemon’s 2nd Petition. (col. vi, ll. 12–19).
 • Year 26th Pachon 30 (25 May 186 CE): Faustianus orders Isidoros to examine the case. (col. vi, ll. 32–35).
 • 27 June 186 CE: Chairemon’s 2nd Petition subscribed brought to Harpokration, the royal scribe and acing strategos (col. vi, ll. 36–38).
 • Hearing before Harpokration
 • Harpokration orders payment of choregiai, upkeep of the katoche, yet finding no instruction on apospasis refers that matter back to the praefect
 • Dionysia’s petitions the praefect again.
Copyright © 2024 Dionysia. All Rights Reserved. | SimClick by Catch Themes